Stichting Administratiekantoor Heijmans 2023

Ter uitvoering van de best practice bepaling 4.5.6 juncto 4.5.7 van de Corporate Governance Code wordt hieronder verslag gedaan. Lees meer over Stichting Administratiekantoor Heijmans 2023 .

Stichting Preferente Aandelen Heijmans

Stichting Preferente Aandelen Heijmans (hierna te noemen ‘de Stichting’) is een onafhankelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 5:71 lid 1 sub c van de Wet op het financieel toezicht. Lees meer over Stichting Preferente Aandelen Heijmans .

Verslaggevingssystematiek

Heijmans richt zich met haar activiteiten op Nederland en rapporteert in dit jaarverslag kengetallen voor deze activiteiten. Lees meer over Verslaggevingssystematiek .

Overzicht prestatie-indicatoren

De niet-financiële informatie is exclusief Van Wanrooij. Lees meer over Overzicht prestatie-indicatoren .

EU Taxonomie

In 2020 trad de EU Taxonomie in werking. De EU Taxonomie maakt onderdeel uit van de EU Green Deal, Europa’s strategie om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Lees meer over EU Taxonomie .

Materiële thema's

In 2022 hebben we een nieuwe materialiteitsanalyse gemaakt. Daarmee brachten we in kaart met welke onderwerpen de organisatie een significante impact maakt op de economie, het milieu en mensen. Lees meer over Materiële thema's .

Sustainable Development Goals (SDG’s)

In bijlage 20.6.10 is het proces beschreven om te komen tot de meest relevante SDG’s voor Heijmans. Lees meer over Sustainable Development Goals (SDG’s) .

TCFD-risico's en kansen

De TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosure), is een framework voor de financiële sector om de impact van klimaatverandering mee te nemen in de beoordeling van bedrijfsprocessen. Lees meer over TCFD-risico's en kansen .

Mensenrechten

Heijmans onderschrijft zowel de algemene uitgangspunten van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guideline on Multinational Enterprises als de United Nations (UN) Guiding Principle on Business & Human Rights. Lees meer over Mensenrechten .

Heijmans en het klimaat

Bij Heijmans vinden wij het belangrijk dat er, ook in de toekomst, veilig en prettig gewoond kan worden in Nederland. Daarvoor zullen onze gebouwen en de gebouwde omgeving, aangepast moeten worden om aan te sluiten op het veranderende klimaat. Lees meer over Heijmans en het klimaat .

Heijmans Tax beleid

Het Tax beleid, goedgekeurd door de raad van bestuur van Koninklijke Heijmans N.V. op 10 januari 2023 en eens per twee jaar gereviewed, heeft als doelen het vastleggen van principes en richting geven ten aanzien van fiscaal gedrag voor alle Lees meer over Heijmans Tax beleid .

Begrippenlijst

Het rekeninstrument AERIUS is onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof. Het wordt gebruikt om de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden te berekenen. Lees meer over Begrippenlijst .