6.15 Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

Het saldo van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van balansposten alsmede de waardering van opgenomen voorwaartse verliesverrekening is als volgt samengesteld:

Vorderingen

Schulden

Per saldo

31 december

31 december

31 december

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Materiële vaste activa

2.511

2.767

-

-

2.511

2.767

Voorraden

0

0

29.149

0

-29.149

0

Gebruiksrechten geleasede activa

23.915

18.831

23.119

18.118

796

713

Immateriële activa

-

-

1.644

756

-1.644

-756

Personeelsbeloningen

4.679

4.780

-

-

4.679

4.780

Overige items

0

0

-

-

0

0

Waarde van opgenomen verliesverrekening

13.266

20.943

-

-

13.266

20.943

Belastingvorderingen en -verplichtingen

44.371

47.321

53.912

18.874

-9.541

28.447

Saldering van belastingvorderingen en -verplichtingen

-24.662

-18.874

-24.662

-18.874

-

-

Saldo belastingvorderingen en -verplichtingen

19.709

28.447

29.250

0

-9.541

28.447

Het verloop in 2023 inzake het saldo van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

x € 1.000

Saldo per 31 december 2022

Opgenomen in belastinglast

Opgenomen in niet gerealiseerde resultaten

Overige mutaties

Saldo per 31 december 2023

Materiële vaste activa

2.767

-256

-

-

2.511

Voorraden

0

2.506

0

-31.655

-29.149

Gebruiksrechten geleasede activa/ leaseverplichtingen

713

83

-

-

796

Immateriële activa

-756

763

0

-1.651

-1.644

Personeelsbeloningen

4.780

-2.200

2.099

0

4.679

Overige items

0

0

-

-

0

Waarde van opgenomen verliesverrekening

20.943

-7.677

0

0

13.266

Totaal

28.447

-6.781

2.099

-33.306

-9.541

Het verloop in 2022 inzake het saldo van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

x € 1.000

Saldo per 31 december 2021

Opgenomen in belastinglast

Opgenomen in niet gerealiseerde resultaten

Overige mutaties

Saldo per 31 december 2022

Materiële vaste activa

2.979

-212

-

-

2.767

Voorraden

0

0

0

0

0

Gebruiksrechten geleasede activa/ leaseverplichtingen

609

104

-

-

713

Immateriële activa

-1.328

985

0

-413

-756

Personeelsbeloningen

5.354

-587

13

0

4.780

Overige items

0

0

-

-

0

Waarde van opgenomen verliesverrekening

25.509

-4.759

0

193

20.943

Totaal

33.123

-4.469

13

-220

28.447

6.15a Waardering van uitgestelde belastingvorderingen

Ultimo 2023 bedraagt de gewaardeerde verliescompensatie € 13,3 miljoen (2022: € 20,9 miljoen). De gewaardeerde verliescompensatie heeft nagenoeg geheel betrekking op de verliescompensatie van de Nederlandse fiscale eenheid Heijmans NV. De verrekening van de fiscale verliezen is per 1 januari 2022 aangepast. Op basis van de nieuwe verliesverrekeningsregels zijn met ingang van het boekjaar 2022 winsten boven € 1 miljoen nog maar voor 50% verrekenbaar met verliezen uit het verleden. Daartegenover staat dat op basis van de nieuwe verliesverrekeningsregels met ingang van het boekjaar 2022 alle verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn met toekomstige winsten.

Een uitgestelde belastingvordering wordt opgenomen voor zover het op basis van prognoses waarschijnlijk is dat er in de toekomst voldoende belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden aangewend. Het merendeel van de activiteiten presteert volgens plan. De prognoses zijn gebaseerd op de orderportefeuille, het businessplan 2024 en de meerjarenprognose, die ook de basis vormen voor de bepaling van de realiseerbare waarde van de goodwill (impairmenttests). De gemiddelde EBIT-marge van de Nederlandse fiscale eenheid wordt in de meerjarenprognose verondersteld licht te groeien. Inherent aan de waardering van de uitgestelde belastingvorderingen is dat de verrekenbaarheid afhankelijk is van het realiseren van het businessplan 2024 en de meerjarenprognose, die de beste inschatting van de Groep is. Uitgaand van de geprognosticeerde resultaten voor de jaren 2024 tot en met 2026 en het geldende tarief van 25,8% zijn er voor deze jaren voldoende belastbare winsten beschikbaar voor de realisatie van de per 31 december 2023 gewaardeerde actiefpost.

Het salderen van uitgestelde belastingvorderingen met uitgestelde belastingverplichtingen is toegestaan zolang er een wettelijk afdwingbaar recht is om de huidige belastingvorderingen te salderen met de huidige belastingverplichtingen, samen met de intentie om dit te doen, en de uitgestelde belastingen betrekking hebben op winstbelastingen geheven door dezelfde belastingautoriteit voor dezelfde entiteit of voor dezelfde fiscale eenheid. De uitgestelde belastingvordering is niet gesaldeerd met de uitgestelde belastingverplichting omdat deze niet toerekenbaar zijn aan dezelfde fiscale eenheid.

Het verloop van de uitgestelde belastingvorderingen is als volgt:

x € 1.000

2023

2022

Stand per 1 januari

20.943

25.509

Impact tariefswijziging

0

0

Correctie voorgaand boekjaar

-210

193

Last over het boekjaar

-8.450

-9.341

Waarderen niet eerder gewaardeerde verliezen

983

4.582

Impact nieuwe verliesverrekeningsregels

0

0

Stand per 31 december

13.266

20.943

6.15b Waardering van uitgestelde belastingverplichtingen

Bij de bepaling van de omvang van de uitgestelde belastingverplichtingen is de fiscale waardering van het onderhanden werk (inclusief woningbouwprojecten) in Nederland gelijkgesteld aan de IFRS-waardering. 

In geval van tijdelijke verschillen, die ontstaan bij dochtermaatschappijen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten en joint ventures, worden uitgestelde belastingvorderingen of -verplichtingen opgenomen. In 2023 heeft Heijmans de overname van Van Wanrooij afgerond. De toepassing van IFRS 3 heeft geresulteerd in de reële waarde aanpassing van immateriële activa (€ 6 miljoen) en voorraden en strategische gronden (€ 123 miljoen bij Heijmans en € 19 miljoen bij joint ventures, in totaal € 142 miljoen). Dit positieve verschil van € 148 miljoen met de boekwaarde van de overgenomen activa leidt tot een verhoging van de belastinggrondslag van die activa. De toekomstige omkering van dit verschil geeft aanleiding tot een uitgestelde belastingverplichting van in totaal € 38 miljoen, waarvan € 33 miljoen bij Heijmans en € 5 miljoen bij joint ventures geactiveerd op de openingsbalans van september 2023. 

Het merendeel van de uitgestelde belastingverplichtingen heeft een looptijd van meer dan 1 jaar.

Niet in de balans gewaardeerde fiscale verliezen

Ultimo 2023 bedragen de niet in de balans gewaardeerde fiscale verliezen € 44,8 miljoen (2022: € 43,4 miljoen). Dit heeft met name betrekking op de in 2022 geacquireerde Dynniq Energy BV (2023: € 1,7 miljoen) en 3 buitenlandse dochtervennootschappen (in België en Duitsland) waar geen operationele activiteiten in plaatsvinden (2023: € 42,6 miljoen). Deze niet gewaardeerde fiscale verliezen zijn onbeperkt verrekenbaar en verlopen niet.

Deel dit verhaal