6.14 Verstrekte leningen en overige vorderingen

x € 1.000

2023

2022

Verstrekte leningen aan joint ventures

9.096

8.742

Overige duurzame vorderingen

1.836

1.022

Waarborgsommen

25.633

0

Stand per 31 december

36.565

9.764

De waarborgsommen vloeien voort uit de acquisitie van Van Wanrooij en zien toe op de reeds uitgevoerde vooruitbetalingen op aankoop gronden waarbij het eigendom nog niet is overgedragen. Voor deze ontwikkelposities zijn ook aanvullende voorbereidingskosten gemaakt en heeft ook een fair value step up plaatsgevonden in het kader van de purchase price allocation. Deze aanvullende kosten en de fair value step up zijn opgenomen onder de voorraden.

De looptijd van de verstrekte leningen voor minder dan 1 jaar bedraagt nihil (2022: € 1 miljoen), € 1 miljoen tussen de 1 en 5 jaar (2022: € 1 miljoen) en voor € 7 miljoen 5 jaar of meer inclusief onbepaalde looptijd (2022: € 7 miljoen). De gewogen gemiddelde rentevoet bedraagt circa 4,8% (2022: 1,6%). De vorderingen zijn inbaar en worden onder andere door onderpanden gedekt en door kasstromen uit projecten die door de betreffende joint ventures worden uitgevoerd. De verstrekte leningen zijn beoordeeld op verwachte kredietverliezen. Dit heeft geen materiële gevolgen voor de waardering gehad.

Deel dit verhaal