Materiële thema's

Totstandkoming materialiteitsanalyse

In 2022 hebben we een nieuwe materialiteitsanalyse gemaakt. Daarmee brachten we in kaart met welke onderwerpen de organisatie een significante impact maakt op de economie, het milieu en mensen. We hebben deze analyse gericht op de zogenaamde materialiteit (niet CSRD). Enerzijds zijn onderwerpen geïdentificeerd die inzicht bieden in hoe duurzaamheid de financiële prestaties van Heijmans beïnvloedt. Denk aan inkomsten, kapitaal, eigen vermogen en reputatie. Anderzijds zijn ook onderwerpen meegewogen die inzicht bieden in de impact van Heijmans op milieu, mens en maatschappij.

We zijn gestart met het inventariseren van de belangrijkste stakeholders voor Heijmans. De selectie van stakeholders hangt samen met de mate waarin met de verschillende stakeholdergroepen wordt samengewerkt in het waardecreatiemodel. Vervolgens stelden we een shortlist van thema’s op. De materiële onderwerpen, die voor Heijmans relevant zijn, zijn in kaart gebracht aan de hand van desk research. Daarbij is rekening gehouden met trends in de sector en de issues die relevant zijn voor klanten, beleggers en andere spelers in de bouwsector.

Aan de hand van enquêtes en interviews gingen we met stakeholders in gesprek waarna we de prioritering van deze thema’s bepaalden en de relevantie voor Heijmans scoorden. Er zijn in de verschillende dialogen altijd opdrachtgevers, samenwerkingspartners, medewerkersvertegenwoordigers en producenten/toeleveranciers betrokken. Tenslotte zijn de uitkomsten vastgesteld door de raad van bestuur. Het resultaat van deze analyse is weergegeven in de materialiteitsmatrix hieronder.

Op basis van de gevoerde gesprekken met stakeholders zijn de thema’s ‘financiële gezondheid’ en ‘risicobeheersing & procesverbetering’ materieel. Deze twee thema's zijn echter niet meest-materieel in de matrix, omdat zij niet tot de Top 5 behoren. Vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven deze twee thema's desondanks hoog op de bestuursagenda staan. Het bestuur van Heijmans is zich elke dag bewust van het cruciale belang van risicobeheersing en financiële controle voor de continuïteit van onze organisatie. Als projectenbedrijf blijven we dan ook nauwlettend sturen op de bijbehorende Key Performance Indicatoren (KPI’s). Financiële controle is cruciaal voor de continuïteit van onze organisatie. In hoofdstuk 12 (Resultaten), 19 (Jaarrekening) en bijlage 20.6.5 (Overzicht prestatie-indicatoren) staan de prestatie-indicatoren en toelichtingen waaruit de financiële gezondheid van Heijmans is af te leiden.

Op de meest recente Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat – een tweejaarlijks onderzoek naar de transparantie van de verslaglegging van de 500 grootste bedrijven in Nederland – scoorde Heijmans in 2023 een 21e plek. We kregen de hoogste waardering in de categorie Bouw & Maritiem.

Toelichting meest materiële thema’s

Het thema ‘energieneutraal bouwen’ is belangrijk voor stakeholders omdat nieuwe woningen en andere bouwobjecten een lange levensduur hebben en dus voor lange tijd een effect hebben op klimaatverandering. Energieneutrale woningen dragen bovendien bij aan het beheersen van de energierekening voor eindgebruikers. Dit aspect wordt onder meer gemeten met behulp van de in 2021 door de overheid geïntroduceerde systematiek voor het meten van de energieprestatie van gebouwen: BENG. Deze systematiek heeft als onderliggende indicator de CO₂-uitstoot van het gebouw. In dit verslag hanteren we de gemiddelde CO₂-uitstoot van opgeleverde woongebouwen.

Het thema ‘natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen’ komt binnen Heijmans op veel manieren aan de orde. Bij sommige projecten, zoals dijkversterking of waterbergingen, is klimaatbestendigheid zelfs het expliciete doel van de opdracht. Ook bij alle andere projecten besteden we aandacht aan klimaatadaptiviteit. Denk dan bijvoorbeeld aan de regenwaterafvoer van gebouwen. Voor onze gebiedsontwikkelingen gebruiken we de systematiek van NL Greenlabel om de mate van natuurinclusiviteit te onderbouwen.

Het thema ‘circulair bouwen’ is één van de speerpunten binnen de strategie van Heijmans. Bij het ontwerp en de keuze van materialen voor nieuwe producten houden we nadrukkelijk rekening met materiaalkeuzes, losmaakbaarheid en recyclebaarheid. Naast initiatieven in de eigen bedrijfsvoering zijn we ook in gesprek met leveranciers om circulaire initiatieven te ontwikkelen, alternatieven voor bestaande producten te gebruiken en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de keten terug te dringen.

Heijmans heeft ‘makers van de gezonde leefomgeving’ omarmd als haar ambitie. Dit thema is onze belangrijkste bijdrage aan de maatschappij. Ook extern wordt dit onderkend en dat zien we terug in een hoge waardering van dit thema. Omdat het een thema is waarbinnen veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, blijven we alert op het aanscherpen van onze bedrijfsproposities en de juiste prestatie-indicatoren.

Het thema ‘veilig werken’ is binnen Heijmans herkend als één van de topprioriteiten. Los van de bestaande certificeringen VCA en de Safety Culture Ladder voor de hele organisatie is een grootschalig verbeterprogramma op het gebied van veiligheid opgezet: het Heijmans GO!-programma. In de afgelopen jaren zijn hierbinnen verschillende innovatieve oplossingen ontwikkeld zoals de GO!-app en het onderliggende systeem voor meldingen van onveilige situaties. Het huidige programma richt zich op verdergaande cultuurverandering in de organisatie, maar ook op het actief deelnemen in branche-initiatieven om daarmee de veiligheid in de hele keten te verbeteren.

Veranderingen ten opzichte van de vorige analyse

'Toekomstbestendig bouwen' is in deze terminologie een nieuw onderwerp en zowel management als stakeholders zijn van mening dat Heijmans op dit thema een relatief hoge bijdrage kan leveren aan een actueel maatschappelijk probleem. 'Mensenrechten en werkomstandigheden in de keten' is belangrijker geworden door opkomende wetgeving omtrent human rights due dilligence (zoals de EU Taxonomy Minimum Safeguards en de Corporate Sustainable Due Diligence (CSDDD). Het inzetten van 'slimme technologie' wordt door sommige stakeholders niet meer gezien als onderscheidend of als doel op zich, maar meer als middel om andere doelstellingen zoals winstgevendheid en duurzaamheid te bereiken. 'Klantgerichte dienstverlening' zien stakeholders als een onderwerp waarmee Heijmans vooral impact maakt op eigen relaties en bedrijfsprestaties en niet zozeer op de maatschappij in brede zin. In recente gesprekken met stakeholders noemen zij ook het thema ‘Water’ als belangrijk opkomend onderwerp. Dit thema zal in de nieuwe strategie van Heijmans ook een prominentere rol gaan spelen en terugkomen in de nieuwe ‘ dubbele’ materialiteitsanalyse die in het voorjaar van 2024 zal worden gehouden.

In de hoofdstukken 7 (Missie, Visie en Strategie) en 12 (Resultaten) rapporteren we over de verdere invulling en prestaties van de materiële onderwerpen. Deze onderwerpen zijn ook opgenomen in het 'Overzicht van prestatie-indicatoren' in bijlage 20.6.5 van dit verslag.

Deel dit verhaal