Vooruitblik

In het gedenkwaardige jaar 2023 hebben we laten zien dat we met onze op elkaar afgestemde bedrijfsactiviteiten als landelijke marktpartij uitstekend in staat zijn om oplossingsgericht te werken aan de complexe bouw-, ontwikkel- en infraopgaven in ons land. Vanuit deze positie zien we volop mogelijkheden om in 2024 onze sterke prestaties door te zetten. Dit optimisme wordt gestuwd door onze aangescherpte toekomstvisie onder de noemer ‘Samen naar 2030’. In 2024 zetten we nieuwe stappen om onze ambities ten uitvoer te brengen. Dat doen we onder meer door concrete doelstellingen te koppelen aan onze strategische visie. Bij alle stappen die we zetten moeten we rekening blijven houden met de mogelijke impact van de grote maatschappelijke thema’s die spelen. 

De vooruitzichten voor Bouw & Techniek en Infra zijn zonder meer gunstig te noemen. Als gevolg van aantrekkende woningverkopen, vooral in buitenstedelijke gebieden, zijn we ook optimistisch over Vastgoed en Van Wanrooij en het vertrouwen in een gezonde woningmarkt. Door de acquisitie van de ontwikkel- en bouwactiviteiten van Van Wanrooij hebben we in deze markt onze positie verder kunnen versterken. Heel 2024 telt Van Wanrooij mee in onze bedrijfscijfers. Bij de overname van Van Wanrooij in 2023 spraken we de verwachting uit dat Heijmans per ultimo 2026 weer over een netto kaspositie zal beschikken. We rekenen erop dat we in 2024 dankzij een positieve kasstroom een flinke stap in die richting kunnen maken. Ook zetten we in op gezonde balansverhoudingen, met een solvabiliteit van meer dan 30% en een leverage ratio (netto schuld / onderliggende EBITDA) die ruim onder de 1,0 blijft. Qua resultaat verwachten we een onderliggende EBITDA-marge van minimaal 6,5%.

Strategie 2030

Heijmans wil een prominentere rol spelen bij het realiseren van oplossingen voor de complexe opgaven waar ons land voor staat. De uitdagingen - met name op het vlak van woningbouw, bereikbaarheid, arbeidsmarkt, energietransitie en klimaat - zijn veelomvattend, ingrijpend en door hun onderlinge verwevenheid tamelijk gecompliceerd. Als samenleving moeten we een krachtig antwoord vinden op deze vraagstukken. Daarbij is een strakke regie en het leggen van verbindingen noodzakelijk. Heijmans ziet goede mogelijkheden om in dit speelveld een meer centrale rol op zich te nemen. Hierbij geloven wij dat we krachten moeten bundelen en samenwerken om het verschil te maken. Heijmans wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Nederland.

In 2024 vertalen we onze vijf strategische pijlers (Welzijn, Duurzaamheid, Verbinding, Maakbaarheid en Team) naar financiële en andere kwantitatieve doelstellingen en brengen we de nieuwe plannen doelgericht en ambitieus in de praktijk. Tegelijkertijd blijven we bouwen aan een flexibele en robuuste organisatie. 

Vertrouwen in de woningmarkt

We rekenen erop dat de recente signalen van een aantrekkende woningmarkt in 2024 sterker worden. Het woningtekort in Nederland is in de afgelopen periode verder opgelopen, waardoor de vraag naar nieuwbouw zeer groot is. Nog steeds is de ambitie om vóór 2030 in Nederland 900.000 nieuwbouwwoningen neer te zetten. Met de overname van Van Wanrooij staan we hiervoor goed gesteld. De woningbouwopgave vraagt immers om een gevarieerd aanbod voor alle doelgroepen, zowel voor appartementen als voor grondgebonden woningen in binnen- als buitenstedelijk gebied. Betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen blijft een issue, mede door de gestegen kosten voor materiaal en arbeid. Het modulaire bouwconcept Horizon van Heijmans is in sterke mate gestoeld op het snel en tegen relatief lage kosten bouwen van duurzame woningen. Tegelijkertijd moet er ook rekening gehouden worden met doorstroming. 

Infra-opgave voor de toekomst

Ook op het gebied van infrastructuur zijn de uitdagingen groot. De noodzaak om Nederland te beschermen tegen het water wordt alleen maar groter, maar ook het realiseren van wateropvang, -berging en -verdeling alsook de waterkwaliteit. De energietransitie vraagt om forse infrastructurele aanpassingen, niet in de laatste plaats waar het de uitbreiding van de elektriciteitsnetten betreft. Extra aandacht en overheidsinvesteringen zijn nodig om het achterstallige onderhoud aan het wegennet weg te werken. Bovendien hebben we dringend behoefte aan een nieuwe, toekomstbestendige infrastructuur om de groeiende congestie op ons infra netwerk te ontlasten. Een planningsprocedure van zo’n acht jaar gaat daaraan vooraf, en we kunnen niet langer wachten om hiermee van start te gaan. We zien nu al dat de wegen versneld dichtslibben, met nadelige gevolgen voor het personen- en goederenvervoer. Tegelijkertijd zijn investeringen in het openbaarvervoersnetwerk hoognodig. Heijmans beschikt over de nodige expertises en wil graag meehelpen bij het vlottrekken van de huidige en toekomstige knelpunten.

Maatschappelijke thema's

Als Heijmans willen we een positieve bijdrage leveren aan de vele ontwikkelingen die op ons afkomen en de veranderingen in de wereld om ons heen. Zorg en aandacht voor mens, dier en natuur blijven in dit verband onze leidende principes. Ook in 2024 zetten we ons in voor de verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering en ons product- en dienstenaanbod.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) speelt bij de uitvoering van onze projecten een steeds grotere rol. Deze richtlijn schrijft voor dat bouwprojecten per 2027 een positieve bijdrage moeten leveren aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Biologen en ecologen van Heijmans dragen al geruime tijd zorg voor het creëren van een goede leefomgeving voor planten en dieren. Daarnaast zien we dat de beschikbaarheid van drinkwater tegen haar grenzen aanloopt. Het huidige verbruik van drinkwater in onze samenleving draagt bij aan uitputting van deze kostbare natuurlijke hulpbron. Heijmans gaat zich in haar eigen bedrijfsvoering en projecten, en bij de productie van grondstoffen richten op de reductie van het drinkwatergebruik. 

We hebben harde doelen opgesteld voor het reduceren van CO2-uitstoot die we zelf met onze activiteiten veroorzaken, de zogeheten scope 1 & 2 emissies. In 2024 willen we extra stappen zetten met het terugdringen van scope 3 emissies, de uitstoot veroorzaakt in onze keten. Door met onze partners nauw samen te werken aan milieuvriendelijke werkwijzen en innovaties verwachten we onze positieve impact te kunnen vergroten. Over de voortgang die we hiermee boeken, alsmede over de resultaten van de andere duurzaamheidsmaatregelen, doen we per boekjaar 2024 verslag volgens de nieuwste rapportagevereisten van de EU Corporate Social Responsibility Directive (CSRD).  

Heijmans is goed voorbereid op nieuwe wet- en regelgeving. Tegelijkertijd zijn maatschappelijke wensen niet steeds uitgekristalliseerd waardoor de wettelijke verankering en uitvoering soms hapert. Consistent beleid voor de lange termijn en meer centrale sturing door de overheid op de terreinen die de maatschappelijke uitdagingen betreffen, van ruimtelijke ordening en mobiliteit tot woningbouw en waterkwaliteit, blijft voor Heijmans van groot belang om zelf verantwoorde en goed doordachte stappen te kunnen zetten voor een gezonde leefomgeving.

Robuuste organisatie

Heijmans wil verder bouwen op de weg die we afgelopen jaren zijn ingeslagen. Er is geen noodzaak om de koers radicaal te wijzigen, want Heijmans staat als een huis. We willen ons in 2024 en daarna verder ontwikkelen in onze rol als duurzame aanvoerder bij het aanpakken van de grote bouw- en ontwikkelopgaven in dit land. Dat kan alleen als we in topconditie blijven, en investeren in een robuuste, voorspelbare en wendbare organisatie, waar veiligheid voorop staat en waardecreatie, kwaliteit en risicobeheersing vanzelfsprekendheden zijn. Slim manoeuvreren tussen alle snelle ontwikkelingen is een vereiste, net zoals het in toom houden van de kosten. Dit laatste is geen gemakkelijke maar wel een noodzakelijke opgave.

Gezonde groei

Onze basis is op orde, en dat is een prettige gedachte bij het werken aan een beter Nederland én een beter Heijmans. Ook de wetenschap dat we actief zijn in een speelveld waar nog veel werk te verrichten is en waar we met onze expertises van grote waarde zijn, zorgt voor het nodige optimisme. We voelen ons gesterkt door onze toekomstvisie en de ambities die zijn neergelegd in onze herijkte strategie 2030. Onmiskenbaar wijst dit alles op een verdere gezonde groei en de winstgevendheid die hierbij hoort. Met vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Een toekomst waar omzet en winst én een gezonde en positieve impact op de wereld om ons heen hand en hand gaan. 

Sybren Hahn

“Schiphol is nooit af. Er wordt dag en nacht gewerkt en gebouwd aan het stiller, schoner en beter maken van onze luchthaven. We zijn op weg naar een betere balans met de leefomgeving, we verbeteren de arbeidsomstandigheden van medewerkers en we willen de beste service bieden aan onze reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Kwaliteit staat centraal en goede assets zijn het fundament van die kwaliteit. Daarom halen we onderhoudsachterstanden in en verbeteren, vernieuwen en verduurzamen we de luchthaven. Dat kunnen we niet alleen, maar alleen samen met onze main contractors zoals Heijmans. Van het recyclingpunt voor betonpuin tot het onderhoud aan de start- en landingsbanen, Heijmans draagt bij aan onze kwaliteit en de verduurzaming. We hechten waarde aan onze langdurige samenwerking en de betrokkenheid van Heijmans medewerkers. Samen zijn we Team Schiphol.”

Deel dit verhaal