6.8 Winstbelastingen

Verantwoord in de winst-en-verliesrekening:

x € 1.000

2023

2022

Acute belastinglasten/-baten

Lopend boekjaar

-14.558

-9.032

Voorgaande boekjaren

-43

0

-14.601

-9.032

Uitgestelde belastinglasten/-baten

In verband met tijdelijke verschillen

896

290

Voorgaande boekjaren

-210

0

In verband met verliesverrekening

-8.450

-9.341

Effect waarderen niet eerder gewaardeerde verliezen

983

4.582

-6.781

-4.469

Totale belastinglasten in de winst-en-verliesrekening

-21.382

-13.501

De belastinglasten per land zijn als volgt:

x € 1.000

2023

2022

Nederland

-21.382

-13.501

-21.382

-13.501

Analyse van de effectieve belastingdruk:

x € 1.000

2023

2022

%

%

Resultaat voor belastingen

81.115

73.081

Op basis van het lokale tarief

25,8%

-20.928

25,8%

-18.855

Niet-aftrekbare rente

0,0%

0

0,2%

-174

Niet-aftrekbare bedragen overige

2,1%

-1.732

0,8%

-565

Fiscaal vrijgesteld resultaat deelnemingen

0,1%

-72

-1,5%

1.106

Niet-gewaardeerde verliezen lopend boekjaar en andere uitgestelde belastingvorderingen en de terugnemingen hiervan

0,1%

-43

0,1%

-86

Effect van tariefswijziging

0,0%

0

0,0%

0

Effect van gewijzigde regels voor verliesverrekening

0,0%

0

0,0%

0

Correctie voorgaand boekjaar

0,3%

-253

0,0%

0

Effect waarderen eerder niet gewaardeerde verliezen

-1,2%

983

-6,3%

4.582

Effect van diversen/ buitenlandse tarieven

-0,8%

663

-0,7%

491

Totale belastingdruk

26,4%

-21.382

18,5%

-13.501

De effectieve belastingdruk over 2023 bedraagt 26,4% (2022: 18,5%).

De belangrijkste verschillen tussen de effectieve belastingdruk en het lokale Nederlandse tarief betreffen het effect van het waarderen van niet eerder gewaardeerde verliezen. De overige verschillen zien op niet-aftrekbare transactiekosten ten aanzien van de aandelentransactie Van Wanrooij, de algemene kostenaftrekbeperkingen, milieu investeringsaftrek en de vrijgestelde deelnemingsresultaten.

De Base Erosion and Profit Shifting Pillar 2 regelgeving (wereldwijde minimumbelasting van 15%) is ingegaan op 1 januari 2024 en Heijmans valt binnen de scope van deze regelgeving. Als voornoemde regelgeving per balansdatum effectief in werking zou zijn, dan zou de impact op de effectieve belastingdruk over 2023 nihil zijn. Deze conclusie is gebaseerd op een impactanalyse van de 'safe harbour rules'. Heijmans bereidt zich thans voor om een volledige Pillar 2 berekening te kunnen maken op het moment dat de 'safe harbour rules' niet meer van toepassing zijn.

Deel dit verhaal