6.23 Personeelsgerelateerde verplichtingen

Verloop verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en jubileumuitkeringen

x € 1.000

Verplichting

Reële waarde activa

Nettoverplichting
uit hoofde van toegezegd-pensioenrechten en jubileumuitkeringen

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Saldo per 1 januari

163.805

230.241

140.721

205.145

23.084

25.096

In consolidatie genomen

3.738

-

390

-

3.348

-

Opgenomen in de winst-en-verliesrekening

Kosten voor opbouw

307

393

-

-

307

393

Rente lasten/-baten

5.773

1.920

5.237

1.715

536

205

Actuarieel resultaat verplichting jubileumuitkeringen

859

-992

-

-

859

-992

Administratie- en overige kosten

-

-

-450

-129

450

129

Opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten

Actuarieel resultaat ervaringsaanpassingen

3.109

485

577

293

2.532

192

Actuarieel resultaat gewijzigde sterftetafel

-

1.490

-

1.187

-

303

Actuarieel resultaat indexering

1.763

11.031

-

-

1.763

11.031

Actuarieel resultaat rekenrente

7.374

-71.172

6.665

-59.704

709

-11.468

Bijdragen en uitkeringen

Bijdragen betaald door de werkgever

-

-

10.343

1.805

-10.343

-1.805

Pensioen- en jubileumuitkeringen

-10.017

-9.591

-10.017

-9.591

-

-

Saldo per 31 december

176.711

163.805

153.466

140.721

23.245

23.084

De pensioen- en jubileumuitkeringen zullen in 2024 circa € 10 miljoen bedragen. Dit bedrag zal in de jaren daarna naar verwachting niet belangrijk afwijken.

De totale verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en jubileumuitkeringen is als volgt in de balans verantwoord:

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Personeelsgerelateerde verplichtingen langlopend

22.440

10.997

Personeelsgerelateerde verplichtingen kortlopend

805

12.087

23.245

23.084

Daling van de kortlopende personeelsgerelateerde verplichting komt met name door de indexatie die door bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw) wordt bepaald. Deze waren 14,5% voor 2023 en 0% voor 2024.

Verplichting voor toegezegd-pensioenregelingen

Verzekerde regelingen

De Groep kent eind 2023 circa 15 verzekerde regelingen die bij een verzekeraar zijn ondergebracht middels garantiecontracten. De Groep is naast de kosten voor eventuele indexatie, geen betalingen voor de verzwaring van sterftegrondslagen verschuldigd. Daarmee liggen de risico’s in de regeling in grote mate bij de verzekeraars. De verantwoordelijkheid om voldoende middelen aan te houden om alle uitkeringen te kunnen doen, ligt bij de verzekeraars. Het toezicht hierop vindt plaats door DNB. De indexatiekoopsom wordt vastgesteld op basis van de grondslagen in het verzekeringscontract. De gemiddelde looptijd van de pensioenverplichtingen bedraagt circa 11 jaar.

Bedrijfstakpensioenfondsen

Het merendeel van de pensioenen is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfondsen. Het betreft met name het pensioenfonds voor de Bouwnijverheid en het pensioenfonds Metaal en Techniek. Beide pensioenfondsen voeren geïndexeerde middelloonregelingen uit. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds voor de Bouwnijverheid bedraagt 124,7% ultimo 2023 (ultimo 2022: 131,5%). Het aandeel van de Groep in het totaal aantal deelnemers in dit fonds bedraagt circa 2% (2022: 2%). De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds Metaal en Techniek bedraagt ultimo 2023: 109,8% (ultimo 2022: 108,1%). Het aandeel van de Groep in het totaal aantal deelnemers in dit fonds bedraagt circa 0,5% (2022: 0,5%). De dekkingsgraden zijn berekend op basis van de waarderingsgrondslagen die door de bedrijfstakpensioenfondsen worden gehanteerd; op basis van de Pensioenwet en Financieel Toetsingskader.
Omdat de premieaanpassingen in beperkte mate beïnvloed worden door de dekkingsgraad zijn deze regelingen aangemerkt als toegezegd-pensioenregelingen. Deze worden verwerkt als toegezegde bijdrageregelingen aangezien de administratie van de bedrijfstakpensioenfondsen niet is ingericht om de vereiste informatie aan te leveren.
Voor deze regelingen is de Groep gehouden de vooraf vastgestelde premie af te dragen. De Groep kan niet worden verplicht tot aanzuivering van een eventueel tekort, anders dan door toekomstige premieaanpassingen. De Groep kan geen aanspraak maken op een eventueel overschot bij de fondsen.

Jubileumuitkeringen

De jubileumuitkering bestaat uit een (gedeeltelijk) maandsalaris bij een dienstverband van 25, 40 en 50 jaar.

Lasten opgenomen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en jubileumuitkeringen

x € 1.000

2023

2022

Kosten voor opbouw

-307

-393

Rentelasten

-5.773

-1.920

Rentebaten

5.237

1.715

Subtotaal

-843

-598

Administratie- en overige kosten

-450

-129

Actuarieel resultaat verplichting jubileumuitkeringen

-859

992

Totale last toegezegd-pensioenregelingen en jubileumuitkeringen

-2.152

265

De voornaamste actuariële veronderstellingen per balansdatum zijn:

31 december 2023

31 december 2022

Disconteringsvoet

3,20%

3,60%

Toekomstige looninflatie

7,12% en € 100 voor 2024. 2,25% voor 2025 en verder.

5,06% voor 2023. 2,25% voor 2024 en verder.

Toekomstige loonsverhogingen

0-1,5%

0-1,5%

Toekomstige indexatie

0,0% in 2024 voor regelingen die de indexatie van Bpf Bouw volgen, 0-1,4% voor de overige regelingen. 0-1,4% voor alle regelingen voor 2025 en verder.

15,44% in 2023 voor regelingen die de indexatie van Bpf Bouw volgen, 0-1,4% voor de overige regelingen. 0-1,4% voor alle regelingen voor 2024 en verder.

Personeelsverloop

3,5-12,5%

3,5-12,5%

Sterftetabel

AG Prognosetafel 2022 0/0

AG Prognosetafel 2022 0/0

De disconteringsvoet is gebaseerd op hoogwaardige ondernemingsobligaties gecorrigeerd voor de looptijd van de uitkeringsverplichting. Dit geldt eveneens voor het verwachte rendement.

De toekomstige indexatie is gebaseerd op de indexatie die door het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw) naar verwachting wordt toegekend. Voor regelingen die een-op-een de indexatie van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw) volgen, is de toekomstige indexatie gebaseerd op de indexatie die door Bpf Bouw naar verwachting wordt toegekend. Daarbij wordt voor het eerstvolgende jaar na balansdatum de indexatie meegenomen die daadwerkelijk door Bpf Bouw is toegekend, 15,44% voor 2023 en 0,00% voor 2024

Financiering verplichting toegezegd-pensioenregeling en jubileumuitkering

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Gefinancierde toegezegd-pensioenregelingen

169.574

157.691

Jubileumuitkeringen (niet gefinancierd)

7.137

6.114

Verplichting toegezegd-pensioenregelingen en jubileumuitkeringen per 31 december

176.711

163.805

De gefinancierde toegezegd-pensioenregelingen bestaan geheel uit verzekerde regelingen (net als in 2022), er is geen sprake van fondsbeleggingen in aandelen, vastrentende waarden of liquiditeiten.

Redelijkerwijs mogelijke wijzigingen per de verslagdatum in een van de relevante actuariële veronderstellingen, waarbij de andere veronderstellingen constant blijven, kunnen zoals hieronder weergegeven invloed hebben op de verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten.

x € 1 miljoen

2023

2022

Stijging

Daling

Stijging

Daling

Wijziging rekenrente met 0,50%-punt

-11,1

12,3

-9,4

10,4

Wijziging loon- en prijsinflatie en indexatie met 0,25%-punt

6,1

-2,8

5,2

-2,2

Wijziging levensverwachting met 1 jaar

7,9

-8

6,7

-6,8

Bovenstaande impact is vastgesteld door de actuaris die de actuariële berekeningen heeft uitgevoerd. Een wijziging in meerdere aannames leidt mogelijk tot andere effecten dan de optelling van de afzonderlijke effecten door het optreden van kruis-effecten.

De weergegeven effecten betreffen alleen de impact op de verplichtingen en niet die op de reële waarde van de beleggingen. De effecten van deze veranderingen worden in belangrijke mate gemitigeerd door een even groot effect op de waarde van de beleggingen voor de regelingen die zijn ondergebracht in een verzekeringscontract, door de garantie van de verzekeraar.

De Groep verwacht in 2024 geen bijdragen te hoeven leveren aan zijn toegezegde pensioenregelingen. Dit komt omdat bpf Bouw geen indexatie voorziet voor 2024. Daarnaast gaat het om circa € 43 miljoen aan toegezegde bijdrageregelingen (inclusief de bovengenoemde bedrijfstakpensioenfondsen). De verwachte bijdragen in latere jaren zullen naar verwachting hiermee in lijn liggen, mede afhankelijk van de ontwikkeling van eerdergenoemde actuariële uitgangspunten en met name de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Nieuwe bijstortingen zijn niet op voorhand uit te sluiten.

Deel dit verhaal