6.11 Leases

Het verloop van de balanspost 'Gebruiksrechten geleasede activa' is als volgt:

x € 1.000

2023

1 januari 2023

In consolidatie genomen

Afschrijvingen

Toevoegingen

Aanpassingen looptijd en andere mutaties

31 december 2023

Kantoorgebouwen

38.691

8.488

-9.750

201

3.257

40.887

Leaseauto's

26.169

637

-13.876

26.458

563

39.951

Overig materieel

7.125

0

-5.537

5.332

1.845

8.765

Totaal

71.985

9.125

-29.163

31.991

5.665

89.603

2022

1 januari 2022

Afschrijvingen

Toevoegingen

Aanpassingen looptijd en andere mutaties

31 december 2022

Kantoorgebouwen

38.869

-8.569

2.185

6.206

38.691

Leaseauto's

25.895

-11.262

11.985

-449

26.169

Overig materieel

8.870

-4.575

2.298

532

7.125

Totaal

73.634

-24.406

16.468

6.289

71.985

De bedragen in de kolom 'Aanpassingen in looptijd en andere mutaties' hangen met name samen met verlengingen en indexaties van kantoorhuurcontracten en aanpassingen in looptijden van andere contracten.

Het verloop van de leaseverplichtingen is als volgt:

x € 1.000

2023

1 januari 2023

In consolidatie genomen

Toevoegingen

Leasebetalingen

Rente

Aanpassingen looptijd en andere mutaties

31 december 2023

Kantoorgebouwen

38.139

8.488

201

-10.977

1.269

2.501

39.621

Leaseauto's

26.679

637

26.458

-14.816

1.113

633

40.704

Overig materieel

7.372

0

5.332

-6.076

412

2.528

9.568

Totaal

72.190

9.125

31.991

-31.869

2.794

5.662

89.893

2022

1 januari 2022

Toevoegingen

Leasebetalingen

Rente

Aanpassingen looptijd en andere mutaties

31 december 2022

Kantoorgebouwen

38.232

2.064

-9.727

1.193

6.377

38.139

Leaseauto's

26.465

11.886

-11.772

617

-517

26.679

Overig materieel

8.987

2.298

-4.952

303

736

7.372

Totaal

73.684

16.248

-26.451

2.113

6.596

72.190

De looptijden van de leaseverplichtingen (op basis van de vervaldatum van de leasetermijnen) zijn per categorie van onderliggende activa als volgt:

x € 1.000

31 december 2023

Totaal te betalen leasetermijnen

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Kantoorgebouwen

45.358

8.355

30.748

6.255

Leaseauto's

42.860

15.896

26.866

98

Overig materieel

10.099

5.124

4.939

36

Totaal

98.317

29.375

62.553

6.389

31 december 2022

Totaal te betalen leasetermijnen

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Kantoorgebouwen

43.932

10.276

26.992

6.664

Leaseauto's

27.544

11.332

16.212

0

Overig materieel

7.797

3.411

4.182

204

Totaal

79.273

25.019

47.386

6.868

De Groep is gecommitteerd aan het voldoen van toekomstige leaseverplichtingen per balansdatum welke nog in bestelling zijn, dit bedraagt in 2023 circa € 11 miljoen (2022: € 0 miljoen).

De rentelasten op de leaseverplichtingen bedragen in 2023 € 2,8 miljoen (2022: € 2,1 miljoen).

De last die betrekking heeft op leaseovereenkomsten die niet zijn geactiveerd, bedraagt in 2023 € 109 miljoen
(2022: € 94 miljoen). Dit betreft voor een belangrijk deel de kortdurende inhuur van materieel op projecten.

De totale uitstroom van kasmiddelen die uit leaseovereenkomsten voortvloeit, bedraagt in 2023 € 143 miljoen
(2022: € 123 miljoen). Dit is inclusief de bovengenoemde kortdurende inhuur van materieel op projecten.

De gewogen gemiddelde marginale rentevoet die is gebruikt bij het bepalen van de verplichting in 2023 bedraagt 4% (2022: 3%).

Deel dit verhaal