Geplaatst kapitaal en aandelenbelangen

Het geplaatst kapitaal en het daarmee samenhangende stemrecht is in 2023 op twee momenten gewijzigd: op 4 mei 2023 als gevolg van het uitgeven van (certificaten van) aandelen in verband met de betaling van het dividend op (certificaten van) gewone aandelen in de vorm van stockdividend, en op 5 september 2023 in verband met de uitgifte van 2.300.000 (certificaten van) gewone aandelen als deel van de betaling van de koopsom inzake de overname van Van Wanrooij Bouwontwikkeling.

Het stemrecht van het gewone aandeel is per de statutenwijziging van 6 september 2023 één stem per gewoon aandeel. Het geplaatste kapitaal en daarmee samenhangende stemrecht is 31 december 2023 als volgt samengesteld:

Geplaatst Kapitaal

(Potentieel) Stemrecht

Aantal

%

Aantal

%

Totaal gewone aandelen ultimo boekjaar

26.825.860

100,0%

26.825.860

0,0%

Waarvan gecertificeerd

26.825.853

100,0%

26.825.853

100,0%

Waarvan niet gecertificeerd

7

0,0%

7

0,0%

Per 31 december 2023 houden, voor zover bij Heijmans bekend en mede op basis van het register Wet melding zeggenschap (Wmz) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de volgende beleggers een belang in Heijmans van 3% of meer:

Belangen Heijmans

31 december 2023

31 december 2022

Kapitaalbelang (%)

Potentieel stemrecht (%)

Kapitaalbelang (%)

Potentieel stemrecht (%)

Van Wanrooij B&O B.V. (fam. Van Wanrooij)

8,6%

8,6%

0,0%

0,0%

ASR Vermogensbeheer

5,0%

5,0%

5,7%

5,7%

C.A.C.M. Oomen

4,6%

4,6%

5,2%

5,2%

Acadian Asset Management LLC

3,7%

3,7%

4,1%

4,1%

Dimensional Fund Advisors LLP

3,6%

3,6%

4,0%

4,0%

Quaero Capital SA

3,2%

3,2%

5,6%

5,6%

Unionen

<3%

<3%

3,4%

3,4%

28,6%

28,6%

28,0%

28,0%

Overige belangen

71,4%

71,4%

72,0%

72,0%

Totaal

33,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Op basis van door bankinstellingen, custodians (bewaarders van aandelen) en informatiediensten beschikbaar gestelde informatie is de spreiding van het aandelenbezit als volgt weer te geven:

Gedurende het verslagjaar 2023 is het (geschatte) belang voor zover gehouden door institutionele beleggers naar alle waarschijnlijkheid gestegen tot 49,8% (2022: 44,6%). Van het aantal certificaten van gewone aandelen, in bezit van institutionele beleggers, wordt naar schatting 43,6% in Nederland gehouden (ultimo 2022: 33,5%). De stijging bij Nederlandse hield met name verband met de plaatsing van 2,3 miljoen aandelen bij de familie Van Wanrooij in het kader van de overname. Van het aantal certificaten van gewone aandelen in bezit van particuliere beleggers wordt naar schatting het merendeel in Nederland gehouden.

Deel dit verhaal