6.13 Joint ventures en geassocieerde deelnemingen

De balanspost joint ventures en geassocieerde deelnemingen is als volgt opgebouwd:

x € 1.000

2023

2022

Joint ventures

96.372

68.863

Geassocieerde deelnemingen

4.475

4.185

Totaal

100.847

73.048

6.13a Joint ventures

De aansluiting met het eigen vermogen van de door de Groep gehouden belangen in joint ventures, zoals verantwoord in de balans, is als volgt:

x € 1.000

2023

2022

Aandeel in het vermogen van vastgoed joint ventures

75.573

50.023

Aandeel in het vermogen van overige joint ventures

20.152

18.474

95.725

68.497

Negatieve deelnemingen in overige voorzieningen opgenomen

647

366

Totaal

96.372

68.863

Onderstaande bedragen betreffen het belang van de Groep in het resultaat met betrekking tot voortgezette activiteiten in joint ventures:

x € 1.000

2023

2022

Belang in nettoresultaat van vastgoed joint ventures

-258

-646

Belang in nettoresultaat van overige joint ventures

2.396

7.452

Totaal

2.138

6.806

De vastgoed (in 2023 inclusief de vastgoed joint ventures van Van Wanrooij) joint ventures waarin de Groep participeert hebben in 2023 een omzet gerealiseerd van € 51 miljoen (2022: € 65 miljoen). Deze joint ventures hebben in totaal € 65 miljoen (2022: € 56 miljoen) aan voorraden (hoofdzakelijk grondposities). Genoemde bedragen betreffen het aandeel van de Groep. De Groep heeft voor € 11 miljoen (2022: € 7 miljoen) aan gronden afgenomen van deze joint ventures. 

In de 'overige joint ventures' worden projecten in combinatie uitgevoerd. Verder bestaat deze post uit een gezamenlijk asfaltbedrijf (AsfaltNu). De Groep heeft voor € 32 miljoen (2022: € 23 miljoen) aan asfalt afgenomen van deze joint venture die eind 2020 is opgericht.

In een aantal joint ventures zijn beperkingen gesteld aan dividend uitkeringen. Deze beperkingen hangen veelal samen met de voorrang die aan de aflossing van de schulden van de joint ventures wordt gegeven. De reserves die vanwege deze beperkingen niet vrij uitkeerbaar zijn, bedragen circa € 10 miljoen (2022: € 10 miljoen).

De Groep is in 2023 geen (2022: geen) verbintenissen aangegaan met joint ventures in verband met het verstrekken van achtergestelde leningen. Verder heeft de Groep, met uitzondering van de verplichtingen die in toelichting 6.27 en 6.28 en hieronder staan vermeld, geen verplichtingen die gerelateerd zijn aan joint ventures.

De groep heeft in 2022 voor in totaal € 6 miljoen aan handels- en overige vorderingen op joint ventures (2022: € 3 miljoen) en voor in totaal € 3 miljoen aan handels- en overige schulden aan joint ventures opgenomen (2022: € 4 miljoen). Daarnaast zijn leningen verstrekt aan joint ventures (zie toelichting 6.14).

6.13b Geassocieerde deelnemingen

Onderstaande bedragen betreffen het belang van de Groep in het eigen vermogen en het resultaat met betrekking tot voortgezette activiteiten in geassocieerde deelnemingen:

x € 1.000

2023

2022

Aandeel in het vermogen van geassocieerde deelnemingen

4.475

4.185

Aandeel in het netto resultaat van geassocieerde deelnemingen

706

263

Deel dit verhaal