6.27 Investeringsverplichtingen

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Contractuele verbintenissen in verband met:

- de verwerving van materiële vaste activa

6.966

8.093

- de verwerving van gronden

11.038

6.366

18.004

14.459

De post contractuele verbintenissen in verband met de verwerving van materiële vaste activa ad € 7,0 miljoen (2022: € 8,0 miljoen) betreft machines (met name elektrisch materieel) van Heijmans Infra.

Ter zekerstelling van de investeringsverplichtingen zijn geen concerngaranties afgegeven (2022: geen).

De contractuele verplichtingen voor de verwerving van gronden zullen zich over het algemeen in een periode van 1 tot 10 jaar materialiseren.

Er zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan door gezamenlijke bedrijfsactiviteiten waarin Heijmans participeert (2022: geen).

6.27a Investeringsverplichtingen joint ventures

De joint ventures waarin Heijmans participeert hebben investeringsverplichtingen ter hoogte van € 23 miljoen (2022: € 26 miljoen) (Heijmans aandeel). Dit betreft met name de verwerving van gronden waarop in afzienbare tijd na verwerving woningen gerealiseerd zullen worden.

Deel dit verhaal