TCFD-risico's en kansen

De TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosure), is een framework voor de financiële sector om de impact van klimaatverandering mee te nemen in de beoordeling van bedrijfsprocessen. Het framework is gemaakt met het doel om potentiële impact door klimaatveranderingen op de primaire bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Heijmans geeft hiermee inzicht, in samenhang met bijvoorbeeld onze CO₂-footprint, in de effecten van klimaatverandering op onze bedrijfsvoering.

Type 

Onderwerp 

# 

Klimaatgerelateerd risico 

Relevantie Heijmans 

Transitie 

Beleid en wetgeving 

Hogere prijs voor GHG-emissies 

Wordt op termijn zichtbaar in de doorberekening van ingekochte producten 

Verbeterde emissierapportage 

verplichtingen 

Heijmans rapporteert al volgens standaarden 

Toenemende regelgeving inzake beperking van broeikasgasemissies 

Direct zichtbaar bij de aanschaf van nieuw materieel en aanvullende eisen gemeenten bij bouwprojecten 

Mandaten voor en regulering van bestaande producten en diensten 

Onderdeel van reguliere aanbestedingen 

Blootstelling aan rechtszaken 

Heijmans is een van de koplopers waardoor risico’s lager zijn, managementsystemen en certificeringen zijn aanwezig 

Technologie 

Vervanging van bestaande producten en diensten door opties met een lagere emissie 

De nieuwe technologieën zijn reeds onderdeel van onze ontwerpen 

Niet-succesvolle investeringen in nieuwe technologieën 

Heijmans wil vooroplopen bij aanschaf materieel. Onderdeel van de investeringsmonitoring  

Kosten om over te stappen op lagere emissietechnologie 

Emissieloos bouwen vraag relatief veel investeringen in nieuw materieel 

Markt 

Veranderend gedrag van klanten 

Heijmans is in staat om op de veranderende vraag in te spelen 

10 

Onzekerheid in marktsignalen 

Stevige inzet door overheidsmarkt, wel onzekerheid op gebied van regelgeving 

11 

Verhoogde kosten van grondstoffen 

Met name door doorberekening van CO₂-beprijzing en langere aanvoerroutes 

12 

Afnemende beschikbaarheid van grondstoffen 

Niet per se gerelateerd aan klimaatrisico’s 

Reputatie 

13 

Verschuivingen in consumentenvoorkeuren 

Heijmans’ ontwerpen kunnen voldoen aan de vraag 

14 

Stigmatisering van de sector 

Veel initiatieven en waardering zichtbaar  

15 

Toegenomen bezorgdheid van stakeholders of negatieve feedback van stakeholders 

Goed contact met stakeholders 

Fysiek 

Acuut 
  

16 

Extreem waterpeil rivieren 

Eerder situaties zijn logistiek gemanaged, wel mogelijk prijsrisico en hogere verzekeringskosten 

17 

Toename hevige regenval 

Waterschade bouwwerken is nog relatief beperkt, maar heeft wel invloed op het bouwproces 

18 

Toenemende hittegolven 

Relevant voor inzetbaarheid medewerkers en continuïteit projecten, is met maatregelen te managen  

19 

Toenemende bosbranden 

Speelt meer in natuurgebieden dan gebouwde omgeving 

20 

Toenemende winden en stormen 

Schade aan bouwplaatsen en gebouwen door windstoten (meestal verzekerbaar) 

Chronisch 

21 

Veranderingen in neerslagpatronen 

en extreme variabiliteit in weerpatronen 

Veelal maatregelen mogelijk op lange termijn 

22 

Stijgende zeespiegel 

Vergunningverlening voor bouw in bepaalde gebieden 

23 

Stijgende gemiddelde temperaturen 

Maatregelen mogelijk in ontwerp en vereist in regelgeving 

24 

Veranderende ecosystemen (inclusief biodiversiteit) 

Geen relevant effect op directe bedrijfsvoering, is wel een kans voor dienstverlening. Opkomst hardnekkige exoten  

Type 

# 

Klimaatgerelateerde kans 

Relevantie Heijmans 

Efficiënt gebruik van hulpbronnen 

Gebruik van efficiëntere vervoerswijzen en productie- en distributieprocessen 

Aandacht voor industrialisatie en duurzame mobiliteit 

Gebruik van recycling 

Krijgt veel aandacht in gesprek met toeleverende bedrijven 

Overschakelen op efficiëntere gebouwen 

Essentieel onderdeel van ontwerp nieuwe gebouwen 

Verminderd watergebruik en 

verbruik 

Tot nu toe minder relevant in Nederlandse context 

Energiebron 

Gebruik van energiebronnen met een lagere uitstoot 

Toepassing van producten en diensten in de gebouwde omgeving zoals ontwikkeling elektranet en ondergrondse infrastructuur 

Gebruik van ondersteunende beleidsstimulansen 

Onderdeel van de business cases, gebruikmaken van subsidies 

Gebruik van nieuwe technologieën 

Standaardisering van toepassing van warmtepomptechnieken en alternatieve dienstverlening 

Deelname aan de CO2-markt 

Nog geen businessmodellen die energiebesparing kunnen omzetten in CO₂-credits 

Verschuiving naar gedecentraliseerde energie-opwekking 

Veel oplossingen beschikbaar voor individuele woningen en wijkclusters 

Producten en diensten 

10 

Ontwikkeling en/of uitbreiding van emissiearme goederen en diensten 

Zowel in de ontwerpen van woningen en gebouwen als in de energielevering. Kansen door uitbreiding netwerken (elektra, waterstof) 

11 

Ontwikkeling van oplossingen voor klimaatadaptatie en verzekeringsrisico-oplossingen 

Met name het bouwen van dijken, het aanpassen van rioleringssystemen en waterberging binnenstedelijk 

12 

Ontwikkeling van nieuwe producten of diensten door middel van R&D en innovatie 

Heijmans heeft als rol eerder systeemintegrator en launching customer dan innovator 

13 

Vermogen om bedrijfsactiviteiten te diversifiëren 

Veelal uitbreiding van bestaande producten en diensten 

14 

Verschuiving in consumentenvoorkeuren 

Mogelijkheid om duurzame oplossingen te bieden aan klanten 

Markten 

15 

Toegang tot nieuwe markten 

Met name de energiemarkt, ontwikkeling, beheer en onderhoud systemen/leidingen 

16 

Gebruik van stimuleringsmaatregelen van de overheid 

Bijdrage aan investeringen in duurzaam materieel en duurzame energiesystemen, vaak ook indirect (renovatie) 

Veerkracht 

17 

Deelname aan programma's voor hernieuwbare energie en goedkeuring van energie-efficiëntiemaatregelen 

Diverse participaties (zie ook overzicht Green Deals en samenwerkingen bijlage 20.6.4) 

18 

Vervanging/diversificatie van hulpbronnen 

Met name in de renovatiemarkt omschakeling van gas naar elektra  

19 

Groene financiering 

Wel mogelijkheden maar vaak niet doorslaggevend voor de business case 

L = Laag risico/kans    M = Middelhoog risico/kans    H = Hoog risico/kans 

Deel dit verhaal