8.4 Vennootschappelijke balans per 31 december 2023 (vóór voorstel resultaatbestemming)

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Activa

Vaste activa

Immateriële activa

21.207

21.207

Financiële vaste activa

946.419

605.469

967.626

626.676

Vlottende activa

Vorderingen

27.000

1.530

Liquide middelen en equivalenten

1.290

33.777

28.290

35.307

Totaal activa

995.916

661.983

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

8.048

7.066

Agioreserve

300.215

266.739

Wettelijke reserve deelnemingen

36.259

19.259

Reserve actuariële resultaten

-63.972

-60.258

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

257

310

Ingehouden winsten

43.117

24.324

Resultaat na belastingen lopend boekjaar

59.733

59.580

383.657

317.020

Langlopende schulden

55.000

0

Kortlopende schulden

557.259

344.963

Totaal passiva

995.916

661.983

Deel dit verhaal