8.3 Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 2023

x € 1.000

2023

2022

Beheerkosten

-3.456

-3.309

Operationeel resultaat

-3.456

-3.309

Financiële baten

2.805

211

Financiële lasten

-6.071

-2.280

Resultaat vóór belastingen

-6.722

-5.378

Winstbelastingen

-250

4.425

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

66.705

60.533

Resultaat na belastingen

59.733

59.580

De effectieve belastingdruk 2023 is met 4% (2022: negatief 82,3%) lager dan het nominale tarief van positief 25,8%. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt doordat Heijmans NV, als moedermaatschappij van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, haar resultaat binnen het jaar verrekend met de entiteiten welke onderdeel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid.  

In de vennootschappelijke jaarrekening zijn de personeelsbeloningen opgenomen van de leden van de raad van commissarissen, de leden van de raad van bestuur en het secretariaat van de raad (zie toelichting 6.29 bij de geconsolideerde jaarrekening).

Gemiddeld zijn er in het jaar 2023 4 personen werkzaam geweest bij Heijmans N.V. (2022: 4).

Deel dit verhaal