6.9 Winstbelastingvorderingen en -schulden

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Geografisch segment

Vorderingen

Schulden

Vorderingen

Schulden

Nederland

124

6.819

0

1.031

124

6.819

0

1.031

De post 'winstbelastingvorderingen' heeft betrekking op nog te vorderen winstbelasting over fiscaal nog af te wikkelen jaren, waarbij te hoge voorlopige aanslagen zijn betaald. De post 'winstbelastingschulden' heeft betrekking op de nog af te dragen winstbelasting over fiscaal nog niet afgewikkelde jaren, in aanvulling op reeds betaalde voorlopige aanslagen en rekening houdend met van toepassing zijnde verliesverrekeningsregels. De vorderingen en schulden in Nederland hebben betrekking op de fiscale eenheid  Heijmans N.V. en de fiscale eenheid Van Wanrooij Bouwontwikkeling B.V.

Deel dit verhaal