6.1 Gesegmenteerde informatie

De Groep kent de volgende operationele segmenten: Vastgoed, Bouw & Techniek, Infra en het in 2023 verworven Van Wanrooij, overeenkomstig de aansturing door de raad van bestuur. De segmenten worden primair op basis van onderliggende EBITDA aangestuurd. De gesegmenteerde resultaten bevatten die posten die rechtstreeks, dan wel op redelijke basis, aan het segment kunnen worden toegerekend.

Verkorte winst-en-verliesrekening naar bedrijfssegment

2023

x € 1.000

Bedrijfssegmenten

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Van Wanrooij

Overig/ eliminatie

Totaal

Opbrengsten

Derden

411.527

806.003

774.815

124.760

212

2.117.317

Intercompany

267

269.935

25.216

0

-295.418

0

Totaal opbrengsten

411.794

1.075.938

800.031

124.760

-295.206

2.117.317

Onderliggende EBITDA

26.583

46.072

66.306

20.089

-11.948

147.102

EBITDA joint ventures

-482

-314

-4.142

-323

-107

-5.368

Afwaarderingen grondposities/ vastgoed

0

0

0

0

0

0

Reorganisatiekosten

-1.008

-869

-616

0

-493

-2.986

Acquisitiekosten/ boekresultaat investeringen

0

0

0

0

-9.410

-9.410

Rententiebonussen

0

0

0

-2.400

0

-2.400

Totaal bijzondere posten

-1.490

-1.183

-4.758

-2.723

-10.010

-20.164

EBITDA

25.093

44.889

61.548

17.366

-21.958

126.938

Afschrijvingen en amortisaties

-1.326

-13.642

-22.129

-2.942

-5.913

-45.952

Operationeel resultaat

23.767

31.247

39.419

14.424

-27.871

80.986

Financiële baten

5.809

Financiële lasten

-8.524

Resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen

575

353

2.228

-833

521

2.844

Resultaat vóór belastingen

81.115

Winstbelastingen

-21.382

Resultaat na belastingen

59.733

In het segment Infra is in de onderliggende EBITDA een bate van € 14 miljoen (2022: bate van € 19 miljoen) met betrekking tot de vrijval van het resterende, ongebruikte deel van de in 2021 getroffen voorziening Wintrack II opgenomen. Zie ook toelichting 6.24 Voorzieningen.

2022

x € 1.000

Bedrijfssegmenten

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Overig/ eliminatie

Totaal

Opbrengsten

Derden

569.685

611.136

631.177

210

1.812.208

Intercompany

-

321.377

30.042

-351.419

0

Totaal opbrengsten

569.685

932.513

661.219

-351.209

1.812.208

Onderliggende EBITDA

42.462

38.192

55.243

-9.445

126.452

EBITDA joint ventures

486

-2.517

-6.515

-126

-8.672

Afwaarderingen grondposities/ vastgoed

-4.100

0

0

0

-4.100

Reorganisatiekosten

0

-657

-597

-301

-1.555

Acquisitiekosten/ boekresultaat investeringen

0

0

-2.611

200

-2.411

Totaal bijzondere posten

-3.614

-3.174

-9.723

-227

-16.738

EBITDA

38.848

35.018

45.520

-9.672

109.714

Afschrijvingen en amortisaties

-1.163

-15.289

-18.476

-3.872

-38.800

Operationeel resultaat

37.685

19.729

27.044

-13.544

70.914

Financiële baten

623

Financiële lasten

-5.525

Resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen

-647

2.494

5.305

-83

7.069

Resultaat vóór belastingen

73.081

Winstbelastingen

-13.501

Resultaat na belastingen

59.580

De onderliggende EBITDA is het operationeel resultaat vóór afschrijvingen inclusief EBITDA joint ventures, exclusief eventuele bijzonder waardeverminderingen vastgoed en / of goodwill, reorganisatiekosten, acquisitiekosten inclusief retentiebonussen en boekresultaten op de (ver)koop van entiteiten. De onderliggende EBITDA als zodanig gedefinieerd vormt tevens de basis van de berekening van de financiële convenanten aan de bankgroep.

Verkorte balans en balansspecificatie naar bedrijfssegment

2023

x € 1.000

Bedrijfssegmenten

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Van Wanrooij

Overig

Eliminatie

Totaal

Activa

310.844

459.438

393.733

268.927

379.162

-498.102

1.314.002

Niet-gealloceerd

21.596

Totaal activa

310.844

459.438

393.733

268.927

379.162

-498.102

1.335.598

Verplichtingen

157.876

361.510

265.679

102.614

259.778

-383.733

763.724

Niet-gealloceerd

188.217

Totaal verplichtingen

157.876

361.510

265.679

102.614

259.778

-383.733

951.941

Eigen vermogen

383.657

Totaal passiva

1.335.598

Materiële vaste activa

Afschrijvingen

28

795

7.058

394

4.177

-

12.452

Investeringen

-

3.591

21.230

117

19.022

-

43.960

Gebruiksrechten geleasede activa

Afschrijvingen

1.298

11.114

14.600

415

1.736

-

29.163

Immateriële activa

Amortisatie

-

1.734

470

2.133

-

-

4.337

Joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Boekwaarde

55.684

1.001

18.120

19.968

6.074

-

100.847

2022

x € 1.000

Bedrijfssegmenten

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Overig

Eliminatie

Totaal

Activa

355.115

420.595

387.148

274.197

-381.711

1.055.344

Niet-gealloceerd

28.046

Totaal activa

355.115

420.595

387.148

274.197

-381.711

1.083.390

Verplichtingen

205.794

358.722

298.444

217.075

-375.551

704.484

Niet-gealloceerd

61.887

Totaal verplichtingen

205.794

358.722

298.444

217.075

-375.551

766.371

Eigen vermogen

317.019

Totaal passiva

1.083.390

Materiële vaste activa

Afschrijvingen

27

3.544

5.758

2.345

-

11.674

Investeringen

-

2.906

16.701

2.369

-

21.976

Gebruiksrechten geleasede activa

Afschrijvingen

1.136

9.024

12.719

1.527

-

24.406

Immateriële activa

Amortisatie

-

2.721

2.100

-

-

4.821

Joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Boekwaarde

50.023

1.149

20.133

1.743

-

73.048

De transacties tussen de bedrijfssegmenten worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met transacties met derden. De niet-gealloceerde activa bevatten hoofdzakelijk uitgestelde belastingvorderingen. De niet-gealloceerde passiva bevatten met name rentedragende leningen, overige financieringsverplichtingen en te betalen btw.

Het segment Infra is gezien haar activiteiten sterk afhankelijk van opdrachten uit de publieke sector.

De opbrengsten zijn in 2023 en in 2022 geheel in Nederland gerealiseerd.

De vaste activa bevinden zich in Nederland.

Deel dit verhaal