Overzicht prestatie-indicatoren

#

Kritische Prestatie Indicator

Bold statements

Materieel thema

SDG

Kwalitatief / Kwantitatief

Actual 2021

Actual
2022

Doel 2023

Actual 2023

Toelichting / definitie

Bronnen / Verwijzing

VERBETEREN

Financieel

Omzet (x € mld.)

-

8

8,12

Kwantitatief

1,7

1,8

-

2,1

Opbrengsten uit de realisatie van projecten (naar rato van de voortgang van de projecten) en verkoop van goederen (met name woningen en gronden) van de voortgezette activiteiten.

Jaarrekening

Orderportefeuille (x € mld.)

-

8

8,12

Kwantitatief

2,1

2,4

-

2,8

Het totaal van het nog niet uitgevoerde deel van het onderhanden werk en de nog in uitvoering te nemen reeds verworven projecten per balansdatum. In hoofdstuk 19 Jaarrekening wordt de orderportefeuille exclusief Joint Ventures getoond voor € 2,6 miljard.

Finance & Control

Onderliggende EBITDA (x € mln.)

-

8

8,12

Kwantitatief

106

126

-

147

De onderliggende EBITDA is het operationeel resultaat vóór afschrijvingen inclusief EBITDA joint ventures, exclusief eventuele bijzonder waardeverminderingen vastgoed en / of goodwill, reorganisatiekosten, acquisitiekosten inclusief retentiebonussen en boekresultaten op de (ver)koop van entiteiten.

Jaarrekening

Solvabiliteit

-

8

8,12

Kwantitatief

30%

29%

-

29%

Garantievermogen (eigen vermogen plus cumulatief preferente financieringsaandelen) ten opzichte van balanstotaal.

Jaarrekening

Veiligheid

Aantal ongevallen: totaal incl. onderaannemers

1,2

5

12

Kwantitatief

66

71

< 50

72

Alle ongevallen op Heijmans projecten volgens VCA definities.

IRES

Aantal dodelijke ongevallen

1,2

5

12

Kwantitatief

0

1

0

1

Alle dodelijke ongevallen die op Heijmans projecten plaatsvinden (inclusief onderaannemers).

IRES

Ongevalsincidentie (IF cijfer)

1,2

5

12

Kwantitatief

3,8

2,7

< 2

3,1

IF: aantal ongevallen met verzuim van min. 1 dag per miljoen gewerkte uren volgens definities VCA (exclusief onderaannemers).

IRES

4

Safety Culture Ladder

3

5

12

Kwalitatief

Externe systematiek van stichting NEN.

Risicobeheersing & procesverbetering

5

Opgeleverde woningen met nul restpunten

14

9,11

Kwantitatief

46%

37%

50%

35%

Percentage van het totaal aantal opgeleverde woningen met nul restpunten in het rapportagejaar.

SMILE

6b

Klantwaardering Rijksvastgoedbedrijf

14

9,11

Kwantitatief

9,4

NVT

9,0

7,5

Score van RVB bestaande uit een gewogen gemiddelde op basis van een door hen gevalideerde methodiek. In 2021 betrof dit de waardering voor het project Laan op Zuid te Rotterdam; in 2022 is hiervoor geen score gerapporteerd: project was opgeleverd.

RVB

6c

Klantwaardering Schiphol 

14

9,11

Kwantitatief

9,0

8,1

9,0

8,0

Score van SCHIPHOL bestaande uit een gewogen gemiddelde op basis van een door hen gevalideerde methodiek.

SCHIPHOL

6d

Klantwaardering ProRail

14

9,11

Kwantitatief

7,8

7,5

8

8,1

Score van ProRail bestaande uit een gewogen gemiddelde op basis van een door hen gevalideerde methodiek.

ProRail

6e

Klantwaardering particuliere woningbouw

14

9,11

Kwantitatief

7,2

6,8

7,5

7,2

Gemiddelde score uit door Heijmans verstuurde enquêtes. In 2022 is de onderliggende methodiek veranderd.

GrowPromotor

7a

Inkoopspend aan onderaannemers met geldig VCA-certificaat

5

12

Kwantitatief

100%

100%

100%

100%

Percentage van totale inkoopspend aan onderaannemers met een geldig VCA certificaat. Inkoopspend van combinatieprojecten is niet meegenomen.

ESIZE/SAP

7b

Inkoopspend voorkeursleveranciers

12

12

Kwantitatief

57%

55%

60%

62%

Percentage van inkoopspend voorkeursleveranciers waarbij de categorie non-procurement niet wordt meegenomen.

ESIZE/SAP

Kwaliteit van organisatie

9a

Personeelsverloop (%) op eigen verzoek

6

13

8

Kwantitatief

4,60%

5,97%

3,00%

5,06%

Het aantal medewerkers dat vertrekt op eigen initiatief in verhouding tot het gemiddeld aantal medewerkers (excl. stagiairs) over een periode van één jaar.

Workday

11

Totaal ziekteverzuim

7

13

8

Kwantitatief

4,66%

5,04%

4,50%

5,07%

Aantal verzuimdagen t.o.v. het aantal beschikbare kalenderdagen. Richtlijnen Arbodienst voor meting verzuimpercentages.

VerzuimSignaal

12

Opleidingskosten in mln. (totaal)

13

8

Kwantitatief

2,9

4,9

NVT

5,1

Opleidingskosten (out-of-pocket) conform registratie Heijmans Academie.

SAP

13

Medewerkersbetrokkenheid 2023

8

13

8

Kwantitatief

+25 NPS

Top 25%

+35 NPS

De eNPS (e staat voor employee) meet in hoeverre medewerkers ambassadeurs zijn voor hun werkgever. Hierbij wordt de vraag gesteld “Hoe waarschijnlijk is het dat je Heijmans als goed werkgever aanraadt aan anderen?

2DaysMood

14

Diversiteit: % vrouwen

16

8

Kwantitatief

13,90%

14,30%

14,8%

Het percentage vrouwen in verhouding tot het totaal aantal medewerkers (excl. stagiaires) op de laatste dag van de rapportage periode.

Workday

VERSLIMMEN

18

Uitgaven aan innovatie (x mln.)

9

9

Kwantitatief

8,3

12,6

NVT

13,0

Uitgaven aan innovatie voor concern en bedrijfsstromen in mln. EUR.

SAP

Digitalisering

20

Nieuwe data gedreven diensten succesvol in de markt gezet

10

Kwantitatief

9

17

10

15

Aantal data gedreven diensten dat succesvol in de markt is gezet.

Finance & Control

21

Aantal abonnementen uit datagedreven diensten in de gebruiksfase

11

Kwantitatief

727

200

188

Opgave Infra

Maaktechnologie

22a

Conceptwoningen - opgeleverd

12

9,12

9

Kwantitatief

613

776

500

588

Aantal conceptwoningen opgeleverd.

Concept-team

25

Uren verschoven van on-site naar off-site (%)

12

Kwalitatief

Indicator in ontwikkeling.

VERDUURZAMEN

Energie

26a

Absolute CO₂-emissies scope 1+2

13

1,2,6

7,11

Kwantitatief

27.995

26.082

23.500

22.510

Inventarisatie conform GHG-protocol, in ton CO₂e. Per 2023 maken we een correctie om onze CO₂ inventarisatie volledig in lijn met het GHG-protocol uit te voeren. Dit houdt in dat we de Zakelijke kilometers en Vliegverkeer (voorheen gerapporteerd samen met scope 1 & 2 in één cijfer), nu rapporteren in het totaal van scope 3 zoals voorgeschreven. Om het vergelijk met 2022 goed te kunnen maken, zou de uitkomst in 2023 inclusief de zakelijke km's en het vliegverkeer 22.624 zijn.

SAP

26b

Absolute CO₂-emissies scope 3

13

1,2,6

7,11

Kwantitatief

nb

nb

nvt

789.051

Indirecte CO2e emissies.

Voor definities en rekenwijzen zie bijlage 20.6.14.

27

Gemiddelde CO₂-uitstoot van opgeleverde woningen

15

1,2

7,11

Kwantitatief

1.021

932

400

1.061

Gemiddelde CO₂ uitstoot van de opgeleverde woningen, in eigen beheer ontwikkeld. In kilogram CO₂.

EPC en BENG software

Materialen

33

Totale hoeveelheid restmateriaal

18

3

11

Kwantitatief

25.197

19.004

< 20.000

16.979

ENCORD Construction Waste Measurement Guide voor definities (inclusief bedrijfsafval, geen ontgravingen), meting in tonnen.

Opgave reststoffenverwerkers

34

Scheiding restmateriaal bouwplaats

18

3

11

Kwantitatief

81%

74%

> 75%

71%

ENCORD Construction Waste Measurement Guide voor definities (inclusief bedrijfsafval, geen ontgravingen), meting in tonnen.

Opgave reststoffenverwerkers

35

Hergebruik restmateriaal na afvoer

18

3

11

Kwantitatief

88%

90%

> 90%

88%

Duurzaam hergebruik wordt gedefinieerd als hergebruik als grondstof of voor opwekking van groene energie. Op basis van afvalprofiel Renewi; incl hoeveelheden PreZero en overige verwerkers. Op basis van tonnage. Gestort afval plus grijze stroom uitgezonderd.

Opgave reststoffenverwerkers

36

Inkoopspend bij voorkeursleveranciers met getekende duurzaamheidsverklaring

7,11,12

12

Kwantitatief

96%

95%

100%

96%

Percentage van totale inkoopspend aan voorkeursleveranciers met een raamcontract, met een getekende duurzaamheidsverklaring. Inkoopspend van combinatieprojecten is niet meegenomen.

ESIZE

38

Verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar

17

3

11,12

Kwantitatief

93%

100%

90%

Het gerecyclede deel van de totale afvalstroom verpakkingsmaterialen, gepresenteerd als percentage van de totale afvalstroom.

Opgave reststoffenverwerkers

39a

Milieuscore MPG-berekening woningen - conceptwoningen

18

3

11,12

Kwantitatief

7,5

7,7

< 0,6

0,6

Met ingang van 2023 is de MPG-score (MilieuPrestatie Gebouwen) geintroduceerd; deze geeft inzicht in de milieu-impact van alle toegepaste materialen en installaties in een woning of gebouw. In eerdere jaren werd de mate van circulariteit van een gebouw beoordeeld met de CirculariteitsPrestatie Gebouwen (CPG-score); de vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.

39b

Milieuscore MPG-berekening - niet-conceptwoningen

18

3

11,12

Kwantitatief

7,1

7,2

0,6

Met ingang van 2023 is de MPG-score (MilieuPrestatie Gebouwen) geintroduceerd; deze geeft inzicht in de milieu-impact van alle toegepaste materialen en installaties in een woning of gebouw. In eerdere jaren werd de mate van circulariteit van een gebouw beoordeeld met de CirculariteitsPrestatie Gebouwen (CPG-score); de vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.

40

Asfalt-recycling

19

3

11,12

Kwantitatief

67%

70%

70%

70%

Het aandeel gerycled asfalt in het totale asfalt dat technisch gezien haalbaar is. Doelstelling is om asfalt te kunnen produceren bestaande uit 60% gerecycled asfalt.

41

Beton-recycling

19

3

11,12

Kwantitatief

75%

80%

30%

30%

Het maximaal % aandeel gerecycled beton in een project in het verslagjaar.

Ruimte

43

Gebiedsontwikkelingen met Greenlabel A of B

20

2,4

11

Kwantitatief

0%

100%

100%

100%

Al onze eigen ontwikkelingen in ontwerp- of realisatiefase (en waar we onderdeel zijn van de gebiedsexploitatie) hebben NL Gebiedslabel A of B/NL Terreinlabel A of B.

44

Projecten waarop initiatieven m.b.t. klimaatdaptatie en biodiversiteit zijn toegepast (#)

21

2,4

11

Kwantitatief

19

22

8

27

Projecten waar 1 of meerdere initiatieven zijn toegepast die waarde toevoegen aan biodiversiteit of klimaatadaptie.

45

Uitgewerkte en toe te passen proposities m.b.t. klimaatadaptatie en biodiversiteit (#)

21

2,4

11

Kwantitatief

2

1

6

Aantal proposities waar klimaatadaptatie en biodiversiteit is uitgewerkt.

46

Showcases - minimaal 3 per jaar door hele bedrijf

22

9,12

11

Kwantitatief

5

1

4

Aantal nieuwe showcases op het gebied van KAN.

Overig

Score transparantie benchmark

11

12

Kwantitatief

19

19

19

21

Plaats in de ranking van de transparantie benchmark van het Ministerie van EZ.

Website Ministerie

% duurzaam hout toegepast

16

3

9

Kwantitatief

99,80%

99,80%

100%

99,80%

Percentage duurzaam gecertificeerd hout (FSC/PEFC) ten opzichte van totaal ingekocht hout volgens opgave leveranciers.

Inkoopspend

Toelichting tabel prestatie-indicatoren:

  • De niet-financiële informatie is exclusief Van Wanrooij.  

  • Met de onderliggende EBITDA doelt de Groep op het resultaat voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisaties (is gelijk aan het operationeel resultaat vóór afschrijvingen), inclusief EBITDA joint ventures en gecorrigeerd voor (eventuele) afwaarderingen vastgoed, reorganisatiekosten, retentiebonussen, acquisitiekosten, boekresultaten op de verkoop van entiteiten, eventuele bijzondere waardeverminderingen goodwill, vrijval indexatie pensioen en overige indien van toepassing in bovenstaande tabel benoemde niet-operationele resultaten die door de Groep als bijzonder worden aangemerkt. Vanaf 2023 is de definitie van onderliggende EBITDA uitgebreid met een exclusie voor aanpassingen die voortvloeien uit de 'Fair Value Step-up' bij acquisities. De onderliggende EBITDA als zodanig gedefinieerd vormt tevens de basis van de berekening van de convenanten aan de bankgroep.

  • Veiligheid: absolute ongevalscijfers worden naar rato berekend en op hele getallen gepresenteerd.

  • CO₂-meting: Heijmans past de conversiefactoren afkomstig van de website www.CO2emissiefactoren.nl toe.

  • CO₂-meting: om de CO₂-uitstoot te meten en rapporteren gebruikt Heijmans de verdeling in scopes van het Green House Gas (GHG) protocol.

  • In 2021 is aangepaste wetgeving ingevoerd (BENG). Zowel de EPC als de BENG kunnen worden omgezet naar eenzelfde indicator (gemiddelde CO₂-uitstoot van de opgeleverde woningen). Hierdoor wordt continuïteit in metingen gegarandeerd.

  • CO₂ -meting: de CO₂-uitstoot is 22.510 ton (waarvan 22.510 scope 1 en 0 scope 2). De ingekochte elektriciteit en gas wordt via de inkoop van Garantie van Oorsprong (GvO’s) vergroend, de resterende uitstoot van scope 1 & 2 wordt door de inkoop van certificaten gecompenseerd.

  • Afval: de opgegeven hoeveelheden reststoffen zijn afkomstig van reststoffenverwerkers. Het betreft de periode januari tot en met november 2023. De cijfers van december zijn evenals de jaren hiervoor ingeschat.

Deel dit verhaal