Strategische uitgangspunten

In 2018 hebben we voor Heijmans een nieuwe strategie ontwikkeld. We voelden op dat moment de sterke behoefte om de meerwaarde van onze drie bedrijfsstromen beter te benadrukken. Binnen Infra, Bouw & Techniek en Vastgoed was sprake van verschillende ideeën en initiatieven, maar we keken te weinig naar de samenhang hiertussen. Bij het ontwikkelen van de nieuwe strategie hadden we als doelstelling om de missie, visie en kernwaarden van onze drie bedrijfsstromen onder één noemer samen te brengen. We keken scherp naar de aanwezige synergie tussen onze activiteiten en zochten daarbinnen naar gemeenschappelijkheid. Met een aangescherpte missie als uitkomst: wij zijn makers van de gezonde leefomgeving.

Deze missie staat tot op de dag van vandaag als een huis. Dat is mede te danken aan het stevige fundament waarop Heijmans is gebouwd. Aan de basis van ons succes staat het verwerven en met goed gevolg uitvoeren van hoogwaardige bouw- en infraprojecten en een sterk vastgoedbedrijf. Bovendien hebben we een voorspelbaar profiel, dat is gestoeld op een gezonde balans tussen risico-acceptatie en verdienvermogen. Dit fundament bewaken we stevig aan de hand van gedegen risicomanagement. De afgelopen jaren hebben we dit sterk verankerd in onze bedrijfsvoering.

We zijn omringd door een veelvoud van complexe, maatschappelijke vraagstukken. De maatschappij en de markt vragen om oplossingen voor de lange termijn. Bij Heijmans kunnen we die pas écht goed bieden als we de kennis, kracht en kunde van onze bedrijfsstromen zorgvuldig met elkaar verbinden. Een vraagstuk gaat bijvoorbeeld niet uitsluitend over huizen bouwen of een weg aanleggen. Het gaat over wonen in een fijne buurt waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Of over een weg die je snel en veilig van A naar B brengt, die bijdraagt aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot en rekening houdt met de natuur en biodiversiteit. Daarom bekijken we de zaken in hun samenhang en volledige complexiteit, waarna we ze vertalen in pragmatische oplossingen. In alles wat we doen stellen we de eindgebruiker centraal. Kansen liggen voor ons, zoals bij opgaven waar opdrachtgevers nadrukkelijk vragen om een hoogwaardige, creatieve benadering. We zien dat deze aspecten steeds meer beloond worden en dat onze extra inspanning op dit gebied zijn vruchten afwerpt.

Bold statements en risicobereidheid

Bij het formuleren van onze strategische plannen voor de periode 2018 – 2023 hebben we bewust gekozen voor een integrale kijk op de zaken. Met die aanpak wilden we positieve impact maken en focus en versnelling aanbrengen. Drie strategische ankerpunten bepaalden onze richting: Verbeteren, Verslimmen, Verduurzamen. We spraken onze ambitie uit door zogenoemde ‘bold statements’ te koppelen aan de ankerpunten. Deze statements lopen uiteen van absolute veiligheid op de werkvloer tot meest aantrekkelijke werkgever in de sector. Van de nadruk op conceptueel bouwen met gestandaardiseerde processen en producten tot het volledig benutten van de digitale mogelijkheden in het fysieke bouwproces.

Van vrijblijvendheid bij het nastreven van onze ambities mag geen sprake zijn. Door lessen uit het verleden is onze houding ten aanzien van risico’s bovendien veranderd. Bij het beoordelen van nieuwe projecten durven we ‘nee’ te zeggen als we onacceptabele risico’s zien. We zeggen ‘ja’ als er een balans is tussen risicoacceptatie en verdienvermogen, en we kansen zien om verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij communiceren we transparant over onze risicobereidheid. Die houding draagt ertoe bij dat we als onderneming gezond blijven.

Lange termijn

Bij het verleggen van onze strategische bakens richten we ons op de duurzame lange termijn waardecreatie. Dat is in lijn met onze doelstelling om tot ver in de gebruiksfase betrokken te blijven bij projecten om zo de meeste waarde te kunnen toevoegen. We willen relevant zijn en ons blijven onderscheiden in de markt als professionele, inventieve en betrouwbare partner en werkgever. Terugkerende omzet uit langdurige klantrelaties maakt ons bovendien aantrekkelijk voor investeerders. We realiseren dat door integraal te werken aan onze strategische ambities en tegelijkertijd vast te houden aan onze kernwaarden. We zijn en blijven resultaatgericht, nemen eigenaarschap en hechten groot belang aan samenwerken. We zijn trots op ons gele hart, dat zich kenmerkt door passie voor het vak in combinatie met gezond verstand. Die inzet is typerend voor Heijmans en houdt onze visie levend: de eindgebruiker staat centraal. Dat was zo, dat is zo, en dat blijft zo. Wij zijn makers van de gezonde leefomgeving.

Toen we onze bold statements in 2018 formuleerden, wisten we dat het uitdagend zou worden om ze volledig te realiseren. Dat heeft ons er niet van weerhouden om ze openlijk te benoemen. We hadden ons immers als doel gesteld om maximale beweging op gang te brengen op de bold statements en daarmee een aanjager te zijn binnen onze sector. Om onze voortgang te monitoren en bewijslast te verzamelen, hebben we indicatoren opgesteld. Deze houden we nauwkeurig bij via dashboards en rapportages. Op alle bold statements is voortgang geboekt en zijn zaken in beweging gekomen. We zijn er trots op dat we 69% van onze ambities ook daadwerkelijk hebben bereikt. 

Vergezicht naar 2030

We vinden het belangrijk dat we op weg naar onze doelen steeds leren, evalueren en waar nodig bijsturen. Wat vooral telt, is dat we in beweging blijven. Dat is dé manier om nog meer tastbare resultaten te boeken. Nog meer praktische oplossingen voor wonen, werken en verbinden. Met de nadruk op veiligheid en duurzaamheid, op slimme digitale diensten en producten, en op innovatieve manieren van werken. We kunnen meer bereiken door de volle samenhang van onze bedrijfsactiviteiten te benutten. Eerder gemaakte keuzes scherpen we verder aan en we zetten waar nodig in op nieuwe keuzes.

Onze doelen uit 2018 staan nog vrijwel geheel overeind. Wel hebben we besloten om onze strategie op een aantal punten te herijken richting 2030 en een nieuw vergezicht met bijgestelde ambities en doelstellingen te creëren. In 2023 hebben we hier met collega’s en partners aan gewerkt. De vele en snelle veranderingen in de wereld om ons heen vragen om aanscherping van onze ambities en het bijwerken van de daaraan gekoppelde indicatoren. Voorop staat dat we als een robuuste en wendbare onderneming blijven werken aan een gezonde en duurzame omgeving. We kunnen en willen niet anders.

Deel dit verhaal