6.28 Voorwaardelijke verplichtingen

Algemeen

Voorwaardelijke verplichtingen zijn mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen van voor de balansdatum. Het zijn mogelijke verplichtingen omdat de uitstroom van middelen afhankelijk is van het al dan niet plaatsvinden van onzekere gebeurtenissen in de toekomst.

De voorwaardelijke verplichtingen kunnen worden onderscheiden in bankgaranties, concerngaranties en overige voorwaardelijke verplichtingen.

Bank- en concerngaranties

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Bankgaranties in verband met:

Uitvoering van projecten

136.351

112.803

Aanbestedingen

425

138

Overige

10.235

5.458

147.011

118.399

Concerngaranties in verband met:

Uitvoering van projecten

326.015

254.922

Krediet- en bankgarantiefaciliteiten

12.072

9.851

338.087

264.773

Totaal

485.098

383.172

De concerngaranties in verband met krediet- en bankgarantiefaciliteiten zijn verstrekt ten behoeve van projectfinancieringen en bankgarantie- en kredietfaciliteiten voor dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten en joint ventures. Voor schulden in enkele gezamenlijke bedrijfsactiviteiten en vastgoed joint ventures staat de Groep voor zijn deel in de joint venture garant, voor in totaal € 12 miljoen (2022: € 10 miljoen). De Groep verwacht geen materiële kredietverliezen hierop te leiden.

De concerngaranties die zijn uitgegeven ten behoeve van verkochte activiteiten (Leadbitter) zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel en bedragen € 32 miljoen (2022: € 38 miljoen). Ten aanzien van lopende en opgeleverde werken zijn waar mogelijk de garanties overgenomen door de koper. Voor zover dit niet mogelijk is, heeft de koper een bank- of concerngarantie afgegeven.

Overige voorwaardelijke verplichtingen

De overige voorwaardelijke verplichtingen met significante cash impact bedragen ultimo 2023 € 191 miljoen (2022: € 19 miljoen) en met beperkte cash impact € 22 miljoen (2022: € 32 miljoen), in totaal € 213 miljoen (2022: € 51 miljoen). Het betreft met name verplichtingen tot grondafname op het moment dat sprake is van een definitief bestemmingsplan of een bouwvergunning en/of gerealiseerd verkooppercentage en bestaat hoofdzakelijk uit de volgende posten:

  • € 160 miljoen (2022: nihil) aangegaan door het in 2023 geacquireerde Van Wanrooij (zie toelichting 6.2 Bedrijfscombinaties). Hiervan is € 4 miljoen (2022: nihil) in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten opgenomen.

  • € 54 miljoen (2022: € 51 miljoen) aangegaan door de rest van de Groep (exclusief Van Wanrooij). Hiervan is € 0,5 miljoen (2022: € 3 miljoen) in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten opgenomen.

Hiervoor zijn in 2023 geen (2022: geen) concerngaranties afgegeven.

6.28a Voorwaardelijke verplichtingen joint ventures

De joint ventures waarin de Groep participeert hebben voor € 18 miljoen voorwaardelijke verplichtingen met een significante cash impact ultimo 2023 (2022: geen) en met beperkte cash impact € 16 miljoen (2022: € 10 miljoen), in totaal € 34 miljoen (2022: € 10 miljoen). Het betreffen met name verplichtingen tot grondafname op het moment dat sprake is van bouwvergunning en/of gerealiseerd verkooppercentage. De vermelde bedragen betreffen aandeel van de Groep in de joint ventures.

Deel dit verhaal