6.24 Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen voor onder andere verliezen onderhanden werken, garantieverplichtingen, herstructureringskosten en milieurisico's worden opgenomen indien Heijmans een bestaande verplichting heeft en het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen zal plaatsvinden. Het bedrag van de voorziening is voldoende betrouwbaar te bepalen. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij de tijdswaarde van de uitgaande kasstromen materieel is.

x € 1.000

31 december 2022

In consolidatie genomen

Terugboeking niet-gebruikte bedragen

Getroffen voorzieningen

Gebruikte voorzieningen

31 december 2023

Wintrack II

15.000

0

-13.571

0

-1.429

0

Verliezen onderhanden werken

15.570

0

-1.292

14.964

-13.698

15.544

Garantieverplichtingen

32.638

981

-170

7.083

-9.494

31.038

Herstructureringskosten

941

0

-333

2.967

-2.341

1.234

Milieurisico's

2.830

0

0

0

-483

2.347

Voorziening negatieve deelnemingen

366

111

-30

200

0

647

Overige voorzieningen

2.179

11.150

-500

1.654

-526

13.957

Totaal voorzieningen

69.524

12.242

-15.896

26.868

-27.971

64.767

Looptijd van de voorzieningen

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Langlopend deel

45.212

45.106

Kortlopend deel

19.555

24.418

Totaal

64.767

69.524

Wintrack II

In oktober 2023 is de Groep in hoger beroep in het gelijk gesteld en is geen voorziening meer nodig.

Verliezen onderhanden werken

Op het moment dat een contract met een klant om een project uit te voeren verlieslatend wordt, wordt het gehele verlies opgenomen in de winst-en-verliesrekening en op de balans opgenomen als voorziening voor verliezen voor onderhanden werken. De projecten waarop deze verliezen betrekking hebben, worden binnen twee jaar afgerond.

Voorziening voor garantieverplichtingen

De getroffen voorzieningen hangen samen met klachten en gebreken die zich hebben geopenbaard na de oplevering van projecten en die onder de garantie vallen. De omvang van de voorziene kosten is mede afhankelijk van de ingeschatte verdeling van de schuldvraag over de betrokken bouwpartners. Naar verwachting zullen de verplichtingen zich voor het grootste deel in de komende twee jaar voordoen.

Voorziening voor herstructureringskosten

De voorziening voor herstructureringskosten vloeit voort uit afvloeiingskosten in verband met organisatiewijzigingen. De voorziening zal voor het grootste gedeelte in 2024 worden aangewend.

Voorziening voor milieurisico's

Onder deze post zijn mogelijke saneringskosten van terreinen opgenomen. Aan de hand van de beschikking van de overheid over de wijze van sanering en bodemonderzoek zijn per terrein de kosten van sanering ingeschat. De termijn waarbinnen de sanering dient plaats te vinden, is per terrein verschillend. Indien de vervuiling pas over een aantal jaren hoeft te worden opgeruimd, bestaat de plicht om de vervuiling te monitoren. De verwachte monitoringskosten zijn eveneens in de voorziening opgenomen.

Voorziening negatieve deelnemingen

De voorziening negatieve deelnemingen heeft betrekking op joint ventures waarvan de deelnemingswaarde negatief is en waarvoor de Groep geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming (dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming (voor zijn aandeel) tot betaling van zijn schulden in staat te stellen).

Overige voorzieningen

In 2023 heeft Heijmans op grond van de aandelenkoopovereenkomst van Van Wanrooij geen vrijwaring van de verkoper gekregen voor bepaalde risico’s die verband houden met ontwikkelposities verkregen in de periode voorafgaand aan de transactiedatum. In verband met deze blootstelling is voor deze historische risico’s een voorziening van € 11,2 miljoen opgenomen in de openingsbalans van Van Wanrooij. De risico’s worden beoordeeld en gewaardeerd op basis van de verwachte waarde methode waar de kwesties een reeks mogelijke uitkomsten hebben. Voorts bestaat de post overige voorzieningen hoofdzakelijk uit een voorziening voor 2e jaars ziekte die in 2022 ook reeds bestond en beperkt gemuteerd is.

Deel dit verhaal