(18) Liquide middelen en equivalenten

Liquide middelen en equivalenten maken onderdeel uit van de financiële activa (zie grondslag 13a). De liquide middelen en equivalenten bestaan uit kas- en banksaldi en andere direct opvraagbare deposito’s. Rekening-courantkredieten die direct opeisbaar zijn en een integraal deel van het middelenbeheer van de Groep vormen, maken in het kasstroomoverzicht deel uit van de liquide middelen en equivalenten.

Deel dit verhaal