6.19 Liquide middelen en equivalenten

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Banksaldi

37.035

230.539

Kasgeld

0

0

Geldmiddelen op geblokkeerde rekeningen

3.349

6.473

Totaal liquide middelen en equivalenten

40.384

237.012

Voor zover contractueel en praktisch mogelijk worden liquide middelen en equivalenten aangewend om de financiering te verlagen. Bijvoorbeeld door deze saldi op te nemen in zogenaamde notional cashpool overeenkomsten.

6.19a Aan restricties onderhevige liquide middelen en equivalenten

Van het totaal aan liquide middelen en equivalenten wordt € 58 miljoen (2022: € 30 miljoen) gehouden in samenwerkingsverbanden. Dit bedrag steeg in 2023 mede doordat met de acquisitie van Van Wanrooij het aantal samenwerkingsverbanden in vastgoedprojecten toenam. Daarnaast waren er een paar samenwerkingsverbanden in grote infra projecten waarbij de kaspositie hoog was aan het eind van het jaar. Deze liquide middelen en equivalenten zijn uitsluitend aanwendbaar in overleg met de betreffende samenwerkingspartners.

De geldmiddelen op geblokkeerde rekeningen ad € 3 miljoen (2022: € 6 miljoen) betreffen met name de in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid aan te houden G-rekeningen.

Deel dit verhaal