4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht - indirecte methode

x € 1.000

2023

2022

1.

Operationeel resultaat

80.986

70.914

Aanpassingen voor:

6.4

Boekwinst op verkoop vaste activa

-528

-783

6.10

Afschrijvingen materiële vaste activa

12.452

11.674

6.11

Afschrijvingen gebruiksrechten geleasede activa

29.163

24.406

6.12

Amortisatie immateriële activa

4.337

4.821

6.16

Aanpassing waardering vastgoed- en grondposities exclusief joint ventures

0

0

6.16

Mutatie voorraad

-121

12.467

Mutatie overige werkkapitaal

-23.772

17.625

6.24

Mutatie voorzieningen

-4.757

-16.735

Operationeel resultaat na aanpassingen

97.760

124.389

Betaalde rente

-9.446

-6.633

Ontvangen rente

6.364

624

Betaalde winstbelastingen

-8.884

-8.471

Kasstroom uit operationele activiteiten

85.794

109.909

6.10

Investeringen in materiële vaste activa

-43.960

-21.976

6.10

Verkoop van materiële vaste activa

1.713

611

6.12

Investeringen in immateriële vaste activa

-1.342

-2.476

6.2

Bedrijfscombinaties

-262.089

-16.071

6.13

Kapitaalverstrekkingen aan joint ventures en geassocieerde deelnemingen

-12.460

-9.754

6.13

Kapitaalterugbetalingen van joint ventures en geassocieerde deelnemingen

4.827

20.357

6.13

Dividendontvangsten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen

549

857

6.13

Leningen verstrekt aan joint ventures en geassocieerde deelnemingen

-3.144

-1.256

6.13

Leningen afgelost door joint ventures en geassocieerde deelnemingen

1.976

12.884

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-313.930

-16.824

6.11

Aflossingsdeel leasebetalingen

-29.075

-24.338

2.

Dividenduitkering

-12.764

-10.071

6.22

Opgenomen rentedragende leningen

190.889

3.341

6.22

Aflossingen rentedragende leningen

-117.542

-34.572

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

31.508

-65.640

Kasstroom per saldo in de periode

-196.628

27.445

6.19

Liquide middelen en equivalenten per 1 januari

237.012

209.567

6.19

Liquide middelen en equivalenten per 31 december

40.384

237.012

Deel dit verhaal