Global Reporting Initiative

Statement of use

Heijmans N.V. rapporteert 'with reference to' de GRI Standards voor de periode 1-1-2023 / 31-12-2023

GRI 1 used

GRI 1: Foundation 2021

GRI 1

Het gekozen applicatieniveau

With reference to

GRI 1

GRI content index

-

GENERAL DISCLOSURES

GRI 2-1

Organisatorische details

Titelpagina, 4. Onze organisatie, 20.2 Bestuurdersverklaring, 20.6.16 Overzicht juridische structuur

GRI 2-2

Entiteiten opgenomen in de duurzaamheidsrapportage van de organisatie

19.7 Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, 20.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant, 20.4 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant, 20.6.3 Verslaggevingssytematiek,

GRI 2-3

Verslagperiode, frequentie en aanspreekpunt

20.6.3 Verslaggevingssytematiek, Colofon

GRI 2-4

Herformuleringen van informatie

Niet van toepassing; in 2023 hebben geen herformuleringen plaatsgevonden met betrekking tot informatie uit voorgaande rapportageperiodes.

GRI 2-5

Externe zekerheid

20.6.3 Verslaggevingssystematiek; 16.5 Risico governance, 20.4 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

GRI 2-6

Activiteiten, waardeketen en andere zakelijke relaties

4. Onze organisatie, 6.7 Onze rol in de keten, 7.6 Waardecreatie

GRI 2-7

Medewerkers

3.2 Niet-financiële kerngegevens, 20.6.5 Overzicht prestatie-indicatoren

GRI 2-8

Arbeiders die geen werknemer zijn

20.6.5 Overzicht prestatie-indicatoren

GRI 2-9

Bestuursstructuur en samenstelling

4. Onze organisatie, 14. Verslag van de raad van commissarissen, 15.6 Bestuur en toezicht

GRI 2-10

Benoeming en selectie van het hoogste bestuurslichaam

14. Verslag van de raad van commissarissen, 15.7 Diversiteit, 15.8 Gedrag en integriteit

GRI 2-11

Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

14. Verslag van de raad van commissarissen, 15.6 Bestuur en toezicht

GRI 2-12

Rol van het hoogste bestuurslichaam bij het toezicht op het beheer van effecten

6.5 Externe belanghebbenden meenemen in onze toekomstvisie 2030, 13. Afronding strategie 2018-2023, 16. Risico-management, 18. Vooruitblik, 20.6.10 Materiële thema's

GRI 2-13

Delegeren van verantwoordelijkheid voor het beheersen van effecten

14. Verslag van de raad van commissarissen, 16.5 Risico governance, 20.6.7 Management Approach Overzicht

GRI 2-14

Rol van het hoogste bestuurslichaam in duurzaamheidsrapportage

16.5 Risico governance, 20.6.7 Management Approach Overzicht

GRI 2-15

Belangenverstrengeling

15.8 Gedrag en integriteit - Bestrijding corruptie en omkoping, 16.5 Risico governance

GRI 2-16

Communicatie van kritieke zorgen

15.8 Gedrag en integriteit - Meldstructuur: compliance officer en vertrouwenspersonen, 15.8 Gedrag en integriteit - Meldingen

GRI 2-17

Collectieve kennis van het hoogste bestuurslichaam

14. Verslag van de raad van commissarissen, 15.6 Bestuur en toezicht, 20.5 Bezoldigingsverslag Heijmans N.V. 2023

GRI 2-18

Evaluatie van het functioneren van het hoogste bestuurslichaam

20.5 Bezoldigingsverslag Heijmans N.V. 2023

GRI 2-19

Beloningsbeleid

14. Verslag van de raad van commissarissen, 20.5 Bezoldigingsverslag Heijmans N.V. 2023

GRI 2-20

Proces om beloning vast te stellen

20.5 Bezoldigingsverslag Heijmans N.V. 2023

GRI 2-21

Jaarlijkse totale vergoedingsratio

20.5 Bezoldigingsverslag Heijmans N.V. 2023

GRI 2-22

Verklaring over de strategie voor duurzame ontwikkeling

1. Voorwoord

GRI 2-23

Beleidstoezeggingen

8.4 Kwaliteit van de organisatie - Mensenrechten, Minimum Social Safeguards, 20.6.13 Mensenrechten

GRI 2-24

Beleidsafspraken verankeren

8.4 Kwaliteit van de organisatie - Mensenrechten, Minimum Social Safeguards, 20.6.13 Mensenrechten

GRI 2-25

Processen om negatieve effecten te verhelpen

6. In gesprek met stakeholders, 7.6 Waardecreatie, 8.4 Kwaliteit van de organisatie - Mensenrechten: Minimum Social Safeguards, 15.8 Gedrag en integriteit, 20.6.13 Mensenrechten

GRI 2-26

Mechanismen voor het inwinnen van advies en het uiten van zorgen

8.4 Kwaliteit van de organisatie - Mensenrechten: Minimum Social Safeguards, 15.8 Gedrag en integriteit, 20.6.13 Mensenrechten

GRI 2-27

Naleving van wet- en regelgeving

20.6.3 Verslaggevingssystematiek, 20.6.7 Management Approach Overzicht

GRI 2-28

Lidmaatschap verenigingen

20.6.4 Samenwerkingsverbanden

GRI 2-29

Benadering van betrokkenheid van belanghebbenden

6. In gesprek met stakeholders

GRI 2-30

Collectieve arbeidsovereenkomsten

8.4 Kwaliteit van de organisatie - Capaciteit en inzetbaarheid

GRI 3-1

Proces om materiële onderwerpen te bepalen

5. Onze omgeving, 6. In gesprek met stakeholders, 20.6.10 Materiële thema's

GRI3-2

Lijst met materiële onderwerpen

6. In gesprek met stakeholders, 20.6.10 Materiële thema's

GRI 3-3

Voor elk materieel onderwerp dat onder Disclosure 3-2 wordt gerapporteerd, moet de organisatie:

6. In gesprek met stakeholders, 7.6 Waardecreatie, 12. Resultaten, 16. Risicomanagement, 20.6.5 Overzicht prestatie-indicatoren, 20.6.7 Management Approach Overzicht, 20.6.10 Materiële thema's, 20.6.12 TCFD risico's en kansen

Deel dit verhaal