6.5 Personeelskosten, afschrijvingen en kosten voor onderzoek en ontwikkeling

6.5a Personeelskosten

De personeelskosten begrepen in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt samengesteld:

x € 1.000

2023

2022

Lonen en salarissen

-379.932

-337.053

Verplichte sociale zekerheidsbijdragen

-57.296

-50.277

Toegezegde bijdrageregelingen

-38.312

-35.939

Toegezegd-pensioenregelingen en jubileumuitkeringen

-2.152

265

-477.692

-423.004

In de winst-en-verliesrekening is begrepen een bedrag van circa € 3 miljoen (2022: € 2 miljoen) dat betrekking heeft op getroffen reorganisatievoorzieningen.

De personeelskosten zijn begrepen in de kostprijs verkopen, beheerkosten en verkoopkosten.

6.5b Aantal medewerkers

Het aantal medewerkers eind 2023 bedraagt in totaal 5.487 (inclusief 213 medewerkers Van Wanrooij) (2022: 5.071 exclusief Van Wanrooij).

6.5c Afschrijvingen

De afschrijvingen en amortisaties begrepen in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt samengesteld:

x € 1.000

2023

2022

Afschrijvingen materiële vaste activa

-12.452

-11.674

Afschrijvingen gebruiksrechten geleasede activa

-29.163

-24.406

Amortisatie immateriële activa

-4.337

-4.821

-45.952

-40.901

De afschrijvingen materiële vaste activa en gebruiksrechten geleasede activa zijn begrepen in de kostprijs verkopen en beheerkosten.

De amortisatie immateriële activa is verantwoord onder overige bedrijfskosten.

6.5d Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling begrepen in de winst-en-verliesrekening bedragen:

x € 1.000

2023

2022

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

-11.791

-10.375

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling hebben primair betrekking op digitalisering en industrialisering. In projecten worden eveneens onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten verricht en zijn in de kostprijs verkopen verantwoord. Deze kosten zijn niet in bovenstaande bedragen opgenomen.

Deel dit verhaal