8.5 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Immateriële activa (goodwill)

x € 1.000

2023

2022

Boekwaarde

Stand per 1 januari

21.207

21.207

Stand per 31 december

21.207

21.207

De immateriële activa bestaan volledig uit goodwill die betaald is voor de overname van IBC in 2001. De historische kostprijs bedraagt € 47,2 miljoen en de cumulatieve waardeverminderingen bedragen € 26 miljoen.

Financiële vaste activa

x € 1.000

2023

2022

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

452.855

92.990

Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

481.035

491.752

Uitgestelde belastingvordering

12.529

20.727

Totaal financiële vaste activa

946.419

605.469

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

x € 1.000

2023

2022

Stand per 1 januari

92.990

32.501

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen

66.705

60.533

Kapitaalstorting

296.873

0

Veranderingen in actuariële resultaten met betrekking tot personeelsgerelateerde verplichtingen

-3.713

-44

Stand per 31 december

452.855

92.990

In mindering gebracht op vorderingen van groepsmaatschappijen

0

0

Opgenomen onder financiële vaste activa

452.855

92.990

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op de rechtstreekse of middellijke belangen in groepsmaatschappijen, waarvan de belangrijke zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van de geconsolideerde jaarrekening. 

Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Stand per 1 januari

491.752

499.399

Verstrekte leningen

16.154

36.321

Afgeloste leningen

-26.871

-43.968

Stand per 31 december

481.035

491.752

De verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen hebben overwegend een looptijd van langer dan één jaar.

Uitgestelde belastingvorderingen

De uitgestelde belastingvorderingen hebben betrekking op de gewaardeerde nog te verrekenen verliezen van de fiscale eenheid Heijmans N.V. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

x € 1.000

2023

2022

Stand per 1 januari

20.727

25.509

Impact tariefswijziging

0

0

Correctie voorgaand boekjaar

-210

-23

Last over het boekjaar

-8.011

-9.183

Waarderen niet eerder gewaardeerde verliezen

23

4.424

Impact nieuwe verliesverrekeningsregels

0

0

Stand per 31 december

12.529

20.727

Voor een uitgebreide toelichting op de uitgestelde belastingvordering met betrekking tot de nog te verrekenen verliezen van de fiscale eenheid Heijmans N.V. wordt verwezen naar toelichting 6.15 van de geconsolideerde jaarrekening.

Liquide middelen en equivalenten

De liquide middelen en equivalenten zijn vrij ter beschikking van de vennootschap.

Eigen vermogen

2023

Geplaatst kapitaal

Agioreserve

Wettelijke reserve deelnemingen

Reserve actuariële resultaten

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Ingehouden winst

Resultaat na belastingen boekjaar

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari

7.066

266.739

19.259

-60.259

310

24.324

59.580

317.019

Uitgifte aandelen

690

22.745

0

0

0

0

0

23.435

Uitkering dividend

292

10.731

0

0

0

-23.787

0

-12.764

Reclassificatie

0

0

17.000

0

0

-17.000

0

0

Bonus Investment Share Matching Plan

0

0

0

0

-53

0

0

-53

Resultaatbestemming 2021

0

0

0

0

0

59.580

-59.580

0

Totaalresultaat

0

0

0

-3.713

0

0

59.733

56.020

Stand per 31 december

8.048

300.215

36.259

-63.972

257

43.117

59.733

383.657

2022

Geplaatst kapitaal

Agioreserve

Wettelijke reserve deelnemingen

Reserve actuariële resultaten

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Ingehouden winst

Resultaat na belastingen boekjaar

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari

6.828

257.018

29.859

-60.214

340

-16.545

50.299

267.585

Uitgifte aandelen

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitkering dividend

238

9.721

0

0

0

-20.030

0

-10.071

Reclassificatie

0

0

-10.600

0

0

10.600

0

0

Bonus Investment Share Matching Plan

0

0

0

0

-30

0

0

-30

Resultaatbestemming 2021

0

0

0

0

0

50.299

-50.299

0

Totaalresultaat

0

0

0

-44

0

0

59.580

59.536

Stand per 31 december

7.066

266.739

19.259

-60.258

310

24.324

59.580

317.020

Maatschappelijk aandelenkapitaal

Het maatschappelijk aandelenkapitaal is als volgt samengesteld:

in €

31 december 2023

31 december 2022

35.100.000 gewone aandelen van elk nominaal € 0,30

10.530.000

10.530.000

4.900.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B van elk nominaal € 0,30

1.470.000

0

7.000.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B van elk nominaal € 0,21

0

1.470.000

8.000.000 preferente beschermingsaandelen van elk nominaal € 1,50

12.000.000

12.000.000

24.000.000

24.000.000

Per 31 december 2023 zijn 26.825.860 gewone aandelen geplaatst (2022: 23.552.926). Alle uitstaande aandelen zijn volgestort. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 8.047.758,00 (tegen € 0,30 per aandeel) (2022: 7.065.877,80 tegen € 0,30 per aandeel). Gewone aandelen zijn gecertificeerd. Voor certificaathouders bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid tot decertificering. Hiervan is voor 7 certificaten gebruikgemaakt. De houders van (certificaten van) gewone aandelen zijn gerechtigd tot dividend en hebben het recht om per aandeel dertig stemmen uit te brengen tijdens vergaderingen van de Vennootschap.

Agioreserve

De agioreserve bestaat uit het boven nominale waarde op aandelen gestort kapitaal.

Reserve deelnemingen

De wettelijke reserve deelnemingen heeft betrekking op het verschil tussen de, op basis van de waarderingsgrondslagen van de moedermaatschappij berekende, ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de deelneming enerzijds en het deel daarvan dat de moedermaatschappij zou kunnen laten uitkeren anderzijds. De wettelijke reserve wordt op individuele basis bepaald. Deze reserve is niet vrij uitkeerbaar.

Reserve actuariële resultaten

De reserve actuariële resultaten bestaat uit actuariële resultaten op personeelsgerelateerde verplichtingen, zie toelichting 6.23 van de geconsolideerde jaarrekening.

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Voor een toelichting op de Reserve Bonus Investment Share Matching Plan wordt verwezen naar toelichting 6.29 van de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaatbestemming

Het gerealiseerde resultaat na belastingen ad € 60 miljoen, wordt voorgesteld 40% uit te keren als dividend op (certificaten van) gewone aandelen en het resterende deel toe te voegen aan de reserves overeenkomstig hetgeen is vermeld in bijlage 11.1 'Resultaatbestemming' in dit jaarverslag.

Schulden

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Langlopende schulden

Lineaire lening

55.000

0

55.000

0

Kortlopende schulden

Groepsmaatschappijen

388.267

344.481

Lineaire lening

20.000

0

Banken

146.435

0

Overige schulden

2.557

482

557.259

344.963

Deel dit verhaal