6.21 Resultaat per aandeel

Gewoon resultaat per gewoon aandeel

Het resultaat na belastingen per gewogen gemiddeld aandeel over 2023 bedraagt € 2,40 (2022: € 2,57). De berekening is gebaseerd op het aan de houders van gewone (certificaten van) aandelen toe te rekenen resultaat na belastingen en het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat gedurende 2023 heeft uitgestaan.

Aan gewone aandeelhouders toe te rekenen resultaat (totale activiteiten)

x € 1.000

2023

2022

Resultaat na belastingen toe te rekenen aan aandeelhouders

59.733

59.580

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

In duizenden aandelen

2023

2022

Uitgegeven gewone aandelen per 1 januari

23.553

22.760

Gevolgen uitgegeven aandelen in mei 2023/ 2022

568

463

Gevolgen uitgegeven aandelen in september 2023

812

-

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen per 31 december

24.933

23.264

Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen

In duizenden aandelen

2023

2022

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen per 31 december

24.933

23.223

Verwateringseffect voorwaardelijk toegekende aandelen in het kader van het Bonus Investment Share Matching Plan

24

26

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen per 31 december na verwatering

24.957

23.249

Bij de berekening van het resultaat na belastingen per gewoon aandeel in 2023 wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen in 2023 van 24.933 duizend. Bij de berekening van het resultaat na belastingen per gewoon aandeel na verwateringseffecten is rekening gehouden met het verwateringseffect van 24 duizend aandelen als gevolg van voorwaardelijk toegekende aandelen in het kader van het Bonus Investment Share Matching Plan (zie toelichting 6.29).

Uitgekeerd dividend per aandeel in het boekjaar

In 2023 is een dividend uitgekeerd van € 1,01  per aandeel (2022: € 0,88).

Deel dit verhaal