3. Geconsolideerde balans

x € 1.000

ACTIVA

31 december 2023

31 december 2022

Vaste activa

6.10

Materiële vaste activa

114.721

73.511

6.11

Gebruiksrechten geleasede activa

89.603

71.985

6.12

Goodwill

165.148

74.295

6.12

Overige immateriële activa

10.864

7.459

6.13

Joint ventures en geassocieerde deelnemingen

100.847

73.048

6.14

Verstrekte leningen en overige vorderingen

36.565

9.764

6.15

Uitgestelde belastingvorderingen

19.709

28.447

537.457

338.509

Vlottende activa

6.16

Strategische grondposities

158.583

78.518

6.16

Overige voorraden

230.609

94.339

6.17

Onderhanden werken debet

139.215

95.645

6.9

Winstbelastingvorderingen

124

0

6.18

Handels- en overige vorderingen

229.226

239.367

6.19

Liquide middelen en equivalenten

40.384

237.012

798.141

744.881

Totaal activa

1.335.598

1.083.390

PASSIVA

31 december 2023

31 december 2022

Eigen vermogen

2b

Geplaatst kapitaal

8.048

7.066

2b

Agioreserve

300.215

266.739

2b

Reserve actuariële resultaten

-63.972

-60.259

2b

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

257

310

2b

Ingehouden winst voorgaande boekjaren

79.376

43.583

1

Resultaat na belastingen boekjaar

59.733

59.580

383.657

317.019

Langlopende verplichtingen

6.22

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

65.484

12.136

6.11

Leaseverplichtingen

62.435

50.633

6.23

Personeelsgerelateerde verplichtingen

22.440

10.997

6.24

Voorzieningen

45.212

45.106

6.15

Uitgestelde belastingschulden

29.250

0

224.821

118.872

Kortlopende verplichtingen

6.22

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

21.823

1.824

6.11

Leaseverplichtingen

27.458

21.557

6.25

Handels- en overige schulden

346.056

365.172

6.17

Onderhanden werken credit

304.604

221.410

6.9

Winstbelastingschulden

6.819

1.031

6.23

Personeelsgerelateerde verplichtingen

805

12.087

6.24

Voorzieningen

19.555

24.418

727.120

647.499

Totaal passiva

1.335.598

1.083.390

Deel dit verhaal