Bedrijfsstromen

We werken in verschillende markten en we ontwikkelen daarvoor specifieke en uiteenlopende oplossingen. Hoewel we dit vanuit drie bedrijfsstromen doen, kijken we daarbij steeds meer naar het grote geheel. Door toenemende complexiteit van de opdrachten van onze opdrachtgevers en de daarvoor gevraagde integrale benadering en onze langere betrokkenheid bij projecten, raken onze verschillende bedrijfsstromen meer en meer verweven. De hechte samenwerking tussen Vastgoed, Bouw & Techniek en Infra stelt ons in staat om onze klanten steeds completere en bredere proposities te bieden die passen bij de vraagstukken van vandaag.

Van Wanrooij blijft voorlopig binnen Heijmans standalone opereren vanuit de bedrijfsnaam Van Wanrooij en wordt (vooralsnog) rechtstreeks aangestuurd door de raad van bestuur. 

Heijmans Vastgoed

Vastgoed ontwikkelt grootschalige en kleinere projecten in binnen- en buitenstedelijke gebieden. Daarbij zijn we actief als initiator, ontwikkelaar en verkoper van voornamelijk woningen, maar ook van winkels en commercieel vastgoed. Als gebiedsontwikkelaar werken we aan complexe opgaven, inspelend op de bestaande situatie, de nieuwbouwvraag en de (vaak binnenstedelijke) transformatieopgaven.

Bij al onze gebiedsontwikkelingen staat ‘duurzaam, vergroening en sociale samenhang’ centraal. Duurzaamheid gaat voor ons verder dan circulair en energieneutraal. Ook natuurinclusiviteit, biodiversiteit, klimaatadaptiviteit, waterbalans, gezondheid, kwaliteit en toekomstbestendigheid horen daarbij. Heijmans draagt onder de noemer Smart City (intelligente stad) bij aan de transformatie naar slimme steden en gebieden. Met de inzet van digitale oplossingen en data optimaliseren we voor bewoners en gebruikers het comfort, de fysieke en sociale veiligheid en het efficiënt gebruik van de ruimte. Ook draagt de diversiteit in onze woonoplossingen bij aan de sociale cohesie.

Vastgoed werkt vanuit vier vestigingen met een centrale afdeling gebiedsontwikkeling. Het is onze ambitie om samen met corporaties, overheden, bedrijven en bewoners te komen tot totaaloplossingen die een duurzame kwaliteitsimpuls geven aan kansrijke gebieden en die leiden tot een gezonde leefomgeving.

Heijmans Bouw & Techniek

In deze bedrijfsstroom zijn kennis en kunde op de gebieden Woningbouw, Utilitaire Woningbouw, Utilitaire Projecten en Utilitaire Services gebundeld.

Woningbouw

De activiteiten van Woningbouw omvatten nieuwbouw, verbouw en renovatie, en verduurzaming van woningen. Inclusief de transformatie van gebouwen waarvan de functie wijzigt, bijvoorbeeld van kantoor naar woning. Heijmans focust zich daarbij op een integrale aanpak van bouw- en installatietechniek. We passen slimme energie- en woonconcepten toe in de verduurzamingsopgave van nieuw en bestaand vastgoed. In het bouwproces streven we naar zo min mogelijk CO₂-uitstoot.

Samen met Vastgoed ontwikkelt Woningbouw innovatieve woonconcepten voor grondgebonden en gestapelde woningen. Hiermee kunnen we zowel complexe binnenstedelijke transformatieprojecten realiseren als meer seriematige nieuwbouw. Door het gestandaardiseerde proces van onze woonconcepten kunnen we sneller, veiliger en betaalbaarder ontwikkelen en bouwen. Zonder daarbij in te leveren op kwaliteit en variatie. Sinds 2023 produceren we energieneutrale houtskeletbouwwoningen in onze eigen fabriek in Heerenveen. Een belangrijke stap in de industrialisatie en verduurzaming van onze woningen.

Utilitaire Woningbouw

De focus bij Utilitaire Woningbouw ligt op complexe binnenstedelijke nieuwbouwopgaven en gebouwen waar zowel gewoond als gewerkt wordt. Omdat de combinatie van complexiteit in bouwtechnieken, logistieke ontsluiting en omgevingsmanagement om een bundeling van expertise en specifieke kennis vraagt, hebben wij hiervoor één landelijk opererende business unit met vaste teams.

Utilitaire Projecten

Utilitaire Projecten ontwerpt en realiseert gebouwen met hoogwaardige elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. We richten ons op complexe grootschalige gebouwen in de gezondheidszorg, (semi-)overheid, commercieel vastgoed, high tech clean industrie (zoals laboratoria) en datacenters. Onze integrale aanpak van bouw- en installatietechniek is essentieel voor Heijmans en steeds vaker koppelen we opdrachten aan langdurig beheer, onderhoud en installatieservice.

Utilitaire Services

Monitoring van gebouwen en datagedreven dienstverlening zijn ondergebracht bij Utilitaire Services. Voor het onderhoud van gebouwen sluiten we steeds vaker langjarige contracten, waarin wij dagelijks preventief, correctief en vervangend onderhoud uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat systemen altijd beschikbaar zijn en toegevoegde waarde leveren aan de primaire processen van de opdrachtgever. Daarbij gaat het zowel om het bouwkundig en installatietechnisch functioneren, als om veiligheid en beveiliging van systemen. In deze lange verbintenissen nemen wij verantwoordelijkheid voor de te leveren prestaties.

Met onze diensten en systemen verlengen we de levensduur van gebouwen. Slimme oplossingen zorgen voor optimale benutting van de ruimte, meer comfort, energiebesparing en efficiënter gebruik van beschikbare menskracht en materialen.

Heijmans Infra

In deze bedrijfsstroom zijn kennis en kunde op de gebieden Infra en Energie gebundeld.

Infra

Infra ontwerpt, bouwt, renoveert en onderhoudt op een zo'n duurzaam mogelijke manier de openbare ruimte en infrastructuur in Nederland. Hierbij gaat het om wegen, elektriciteitsnetwerken, versterking van dijken, waterbouwkundige werken, viaducten, tunnels en bruggen, inclusief bijbehorende technische installaties en energievoorzieningen. In onze werkzaamheden verschuift de aandacht steeds meer van nieuwbouw naar assetmanagement: het optimale beheer en onderhoud met tijdige vervanging of renovatie. Ook spelen datagedreven oplossingen, digitale verslimming en services een steeds prominentere rol in het totale activiteitenportfolio. We streven hierbij naar steeds meer standaardoplossingen en het verslimmen in de maaktechnologie.

Nederland staat voor een grote energietransitie en dat leidt versneld tot de vraag naar het verzwaren van elektriciteitsnetten en de aanleg van warmtenetten. Infra richt zich in toenemende mate ook op energie-infrastructuur. Van ontwerp tot bouw en onderhoud en van gebiedsinpassing tot omgevingsmanagement.

Verder is Infra actief in de technische werkzaamheden om de infrastructuur en de openbare ruimte veiliger te maken en beter te kunnen gebruiken. Technische systemen en installaties zoals camera- en diverse verwijssystemen, verlichting en besturingssystemen worden door Infra ontworpen, aangelegd en onderhouden.

Infra maakt gebruik van de kennis en kunde van ‘in house’ specialisten en afdelingen, zoals: ingenieursdiensten, assetmanagement, span- en verplaatsingstechnieken en boortechniek, funderingstechnieken, wegspecialismen en bodemspecialismen. Door infrastructurele projecten integraal te benaderen en uit te voeren sluiten ontwerp, realisatie en beheer & onderhoud slim en beter op elkaar aan.

Energie

Heijmans Energie is opgericht met de ambitie om duurzame, decentrale, integrale energiesystemen te ontwerpen, bouwen en exploiteren. Sinds 2020 ontwikkelt het zich tot een groeiende bedrijfsactiviteit gericht op zowel energiesystemen van warmte/koude en zonne-energie, als netwerken en infrastructuur in bestaande en nieuwbouw. Door deze energiesystemen op een slimme manier in te passen in onze gebouwde omgeving maken we energie duurzamer en houden we het betaalbaar en betrouwbaar. Waar energie vroeger een sluitpost was, is het nu een integraal onderdeel in het ontwerp van een gebied.

Van Wanrooij

5 september 2023 was de overname van Van Wanrooij een feit. Deze overname verschaft Heijmans een uitstekende uitgangspositie om acceleratie in de woningmarkt te realiseren met een verruimd aanbod van duurzame en betaalbare woningen in buitenstedelijk gebied. Het Optio® ontwikkelconcept van Van Wanrooij leent zich goed voor versneld buitenstedelijk bouwen. Van Wanrooij is in 1969 gestart door de twee broers Wim en André van Wanrooij en is in ruim vijftig jaar tijd uitgegroeid van een klein aannemersbedrijf tot een succesvol familiebedrijf in de woningbouw- en ontwikkelingssector, met circa 275 enthousiaste werknemers. Van Wanrooij staat bekend als een hecht en ondernemend familiebedrijf, gericht op ondernemerschap, het aangaan van duurzame relaties, korte lijnen en investeren in innovaties. Voorlopig blijven Heijmans en Van Wanrooij zelfstandig in de markt opereren. Parallel daaraan is gestart met het doorgronden en leren kennen van elkaars businessmodellen en succesfactoren om waar relevant verdere samenwerking en optimalisatie te bewerkstelligen.

Jack Mikkers

“De toekenning van het Predicaat is een waardering voor de positie van Heijmans middenin de samenleving. Nederland leefbaarder, gezonder en duurzamer maken is de bestaansreden en focus van Heijmans. Kort gezegd: Slim en gezond ruimte geven aan wonen, werken en verbinden vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, met oog voor het wel en wee van lokale gemeenschappen, onderwijs, het sociaal-maatschappelijke en culturele leven en de charitas.”

Deel dit verhaal