6.10 Materiële vaste activa

Kostprijs

x € 1.000

Bedrijfs-gebouwen en -terreinen

Machines, installaties en groot materieel

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmid- delen in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2022

60.784

61.694

47.987

8.084

178.549

Investeringen

432

7.060

2.003

12.481

21.976

Desinvesteringen

-479

-3.858

-672

0

-5.009

In consolidatie genomen

0

4.005

0

0

4.005

Reclassificaties

3

9.395

893

-7.539

2.752

Stand per 31 december 2022

60.740

78.296

50.211

13.026

202.273

Stand per 1 januari 2023

60.740

78.296

50.211

13.026

202.273

Investeringen

10.538

14.036

6.748

12.638

43.960

Desinvesteringen

-178

-3.150

-8.676

-2.554

-14.558

In consolidatie genomen

6.401

2.161

12.187

0

20.749

Reclassificaties

426

8.159

22

-7.839

768

Stand per 31 december 2023

77.927

99.502

60.492

15.271

253.192

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen

x € 1.000

Bedrijfs-gebouwen en -terreinen

Machines, installaties en groot materieel

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmid- delen in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2022

39.530

39.570

40.417

0

119.517

Afschrijvingen

1.343

5.123

5.208

0

11.674

Desinvesteringen

-480

-3.236

-742

0

-4.458

Reclassificaties

0

1.344

685

0

2.029

Stand per 31 december 2022

40.393

42.801

45.568

0

128.762

Stand per 1 januari 2023

40.393

42.801

45.568

0

128.762

Afschrijvingen

1.744

7.628

3.080

0

12.452

Desinvesteringen

-37

-3.153

-8.641

0

-11.831

In consolidatie genomen

604

1.742

6.460

0

8.806

Reclassificaties

0

260

22

0

282

Stand per 31 december 2023

42.704

49.278

46.489

0

138.471

Boekwaarde

x € 1.000

Bedrijfs-gebouwen en -terreinen

Machines, installaties en groot materieel

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmid- delen in uitvoering

Totaal

Per 1 januari 2022

21.254

22.124

7.570

8.084

59.032

Per 31 december 2022

20.347

35.495

4.643

13.026

73.511

Per 1 januari 2023

20.347

35.495

4.643

13.026

73.511

Per 31 december 2023

35.223

50.224

14.003

15.271

114.721

Op balansdatum bestaat een contractuele verplichting voor de aanschaf van materiële vaste activa ter grootte van € 7,0 miljoen (2022: € 8,0 miljoen).

Deel dit verhaal