6.29 Verbonden partijen

Als verbonden partijen zijn te onderscheiden: de dochterondernemingen, de geassocieerde deelnemingen, de samenwerkingsverbanden (joint ventures en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten), de leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur. De transacties met de verbonden partijen worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met transacties met derden.

Transacties met dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen, joint ventures en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

Heijmans voert een aantal bedrijfsactiviteiten uit tezamen met verbonden partijen, onder andere door middel van samenwerkingsverbanden. Belangrijke transacties in dit kader zijn het inbrengen van grondposities in samenwerkingsverbanden en/of de financiering ervan. Daarnaast worden grote en complexe werken in samenwerking met andere bedrijven uitgevoerd.

Er zijn geen transacties met het management van de onderneming, anders dan de hieronder toegelichte beloningen. Voor de relaties met joint ventures en geassocieerde deelnemingen wordt verwezen naar toelichting 6.13.

Het aandeel van de Groep in de bedrijfsopbrengsten en de balans van gezamenlijke bedrijfsactiviteiten zijn onderstaand per segment aangegeven.

2023

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Van Wanrooij

Eliminatie

Totaal

Bedrijfssegmenten

in € mln

Opbrengsten

32,8

64,4

94,0

10,0

-40,3

160,9

Kosten

-29,3

-57,0

-76,7

6,8

40,3

-115,9

Vaste activa

0,0

0,0

0,6

5,8

-

6,4

Vlottende activa

21,5

30,0

44,6

33,7

-

129,8

Totaal activa

21,5

30,0

45,2

39,5

0,0

136,2

Langlopende verplichtingen

6,6

0,6

2,8

13,2

0,0

23,2

Kortlopende verplichtingen

5,5

20,5

40,5

15,8

-

82,3

Totaal verplichtingen

12,1

21,1

43,3

29,0

0,0

105,5

Eigen vermogen

9,4

8,9

1,9

10,5

0,0

30,7

­

2022

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Eliminatie

Totaal

Bedrijfssegmenten

in € mln

Opbrengsten

39,4

61,9

55,2

-48,1

108,4

Kosten

-34,6

-55,5

-46,7

48,1

-88,7

Vaste activa

0,0

0,0

0,8

-

0,8

Vlottende activa

22,4

22,6

27,7

-

72,7

Totaal activa

22,4

22,6

28,5

0,0

73,5

Langlopende verplichtingen

6,0

0,7

0,2

0,0

6,9

Kortlopende verplichtingen

4,4

17,9

30,6

-

52,9

Totaal verplichtingen

10,4

18,6

30,8

0,0

59,8

Eigen vermogen

12,0

4,0

-2,3

0,0

13,7

Beloning van de leden van de raad van commissarissen

Alle commissarissen genieten een vaste jaarlijkse vergoeding die niet afhankelijk is van de resultaten in enig jaar. Tevens ontvangen zij een vaste dan wel variabele kostenvergoeding. Aan hen zijn geen opties of certificaten van aandelen toegekend. De leden van de raad van commissarissen bezaten ultimo 2023 in totaal 27.334 certificaten van aandelen Heijmans (2022: 14.079). De heer Vollebregt bezit 27.334 aandelen (2022: 14.079). Geen der commissarissen staat in een andere zakelijke relatie tot Heijmans krachtens welke hij of zij persoonlijk voordeel zou kunnen behalen.

Over 2023 en 2022 zijn aan de leden van de raad van commissarissen in totaal de volgende vergoedingen toegekend:

in €

2023

2022

Sj.S. Vollebregt – voorzitter*

67.887

64.044

R. Icke RA**

0

16.029

Mr. M.M. Jonk***

65.622

58.351

J.W.M. Knape-Vosmer MBA****

50.916

48.034

Drs. A.E. Traas RA*****

54.311

50.614

A.S. Castelein******

52.047

24.017

Totaal

290.783

261.089

  • 1commissaris met ingang van 15 april 2015, voorzitter met ingang van 13 april 2016.
  • 2commissaris met ingang van 9 april 2008 tot 13 april 2022
  • 3commissaris met ingang van 6 december 2018.
  • 4commissaris met ingang van 15 april 2020.
  • 5commissaris met ingang van 14 april 2021. 
  • 6commissaris met ingang van 12 juli 2022. 

Beloning van de leden van de raad van bestuur

Uitgekeerde vaste en variabele beloning aan de leden van de raad van bestuur

De in 2022 en 2023 uitgekeerde bruto vaste en variabele beloning en de uit te keren bedragen in 2024 aan de leden van de raad van bestuur, zijn als volgt:

Bruto vaste beloning 1

Variabele beloning

Totaal vaste en variabele beloning

in €

In 2024
uit te keren

In 2023
uitgekeerd

In 2022 uitgekeerd

In 2024
uit te keren

In 2023
uitgekeerd

In 2022 uitgekeerd

In 2024
uit te keren

In 2023
uitgekeerd

In 2022 uitgekeerd

A.G.J. Hillen

566.667

566.667

566.667

718.516

648.292

658.309

1.285.183

1.214.959

1.224.976

G.M.P.A. van Boekel

425.000

425.000

425.000

538.887

449.305

129.721

963.887

874.305

554.721

J.G. Janssen

-

-

-

-

-

70.895

-

-

70.895

Totaal

991.667

991.667

991.667

1.257.403

1.097.597

858.925

2.249.070

2.089.264

1.850.592

  • 1De in 2024 uit te keren bruto vaste beloning zal wijzigen onder voorbehoud van goedkeuring van het remuneratiebeleid raad van bestuur door de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 30 april 2024.

De uit te keren variabele beloning in 2024 is inclusief de lange termijn variabele beloning 2021-2023 (zie hierna). 

Lasten in de winst-en-verliesrekening met betrekking tot de beloningen van de leden van de raad van bestuur

De samenstelling van de lasten per lid van de raad van bestuur is als volgt:

Bruto vaste beloning

Korte termijn variabele beloning

Lange termijn variabele beloning

Pensioenlast

Tekenvergoeding

Onkostenvergoedingen inclusief autokosten, sociale lasten en lasten share matching plan

Totaal

in €

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

A.G.J. Hillen

566.667

566.667

293.516

320.167

430.556

347.570

209.186

241.365

-

-

147.649

128.073

1.647.574

1.603.842

G.M.P.A. van Boekel

425.000

425.000

220.137

240.125

365.972

304.257

65.000

65.000

50.000

50.000

79.859

53.576

1.205.968

1.137.958

Totaal

991.667

991.667

513.653

560.292

796.528

651.827

274.186

306.365

50.000

50.000

227.508

181.649

2.853.542

2.741.800

  • *voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 1 december 2016 en lid van de raad van bestuur met ingang van 18 april 2012.
  • **lid van de raad van bestuur met ingang van 1 september 2021.

Aan de leden van de raad van bestuur is over 2023 een korte termijn variabele beloning toegekend van 52% van het basissalaris vanwege de behaalde doelstellingen over 2023. Voor de periode 2021-2023 is een lange termijn variabele beloning toegekend van 75% van het basissalaris vanwege de behaalde doelstelling over deze periode. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het bezoldigingsverslag in het jaarverslag.

Voor variabele beloningen over de periodes 2022-2024 en 2023-2025 is voor de leden van de raad van bestuur € 495.834 gereserveerd (2022: voor de periodes 2021-2023 en 2022-2024 € 443.056). Voor de heer Hillen is € 283.334 gereserveerd (2022: € 277.778) en voor de heer Van Boekel is € 212.500 gereserveerd (2022: 165.278).

Bij indiensttreding is aan de heer Van Boekel een tekenvergoeding van € 150.000 toegekend die in september 2024 onvoorwaardelijk wordt. De last wordt tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verantwoord gedurende de periode dat deze vergoeding onvoorwaardelijk wordt.

Ten einde de bestuurders voor langere termijn te binden en de gerichtheid op lange termijn waardecreatie te bevorderen, is met ingang van het jaar 2010 een Bonus Investment Share Matching Plan van kracht, waarbij bestuurders op vrijwillige basis kunnen kiezen voor een deel van hun variabele korte termijn beloning aandelen Heijmans te kopen.

In april 2020 heeft de heer Hillen voor 30% en de heer Janssen voor 24% van de toegekende korte termijnbonus 2019 respectievelijk 13.000 en 8.700 certificaten van aandelen Heijmans gekocht. Voor elk gekocht certificaat van aandeel is in het kader van het Share Matching Plan een voorwaardelijk certificaat van aandeel toegekend. De voorwaardelijk toegekende certificaten aan de heer Janssen zijn vervallen vanwege zijn aftreden per 15 april 2021. De certificaten van aandelen van de heer Hillen zijn na 3 jaar onvoorwaardelijk geworden. In april 2023 heeft de Groep 13.000 aandelen ingekocht en aan de heer Hillen verstrekt; voor deze aandelen geldt een verplichte blokkeringsperiode van 2 jaar. De totale last met betrekking tot het toekennen van de aandelen is op het moment van toekennen bepaald en wordt gedurende de periode dat de toegekende aandelen onvoorwaardelijk worden, tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verantwoord. In de winst-en-verliesrekening 2023 is een bedrag van € 8.190 (2022:€ 24.570) als last met betrekking tot de in april 2020 toegekende aandelen verantwoord.

In april 2021 heeft de heer Hillen voor 23% van de toegekende korte termijnbonus 2020 5.500 certificaten van aandelen Heijmans gekocht. Voor elk gekocht certificaat van aandeel is in het kader van het Share Matching Plan een voorwaardelijk certificaat van aandeel toegekend. Deze certificaten van aandelen worden na 3 jaar onvoorwaardelijk. In de winst-en-verliesrekening 2023 is een bedrag van € 25.117 (2022: 25.117) als last met betrekking tot de in april 2021 toegekende aandelen verantwoord.

In april 2022 hebben de heren Hillen en Van Boekel respectievelijk voor 23% en 25% van de toegekende korte termijnbonus 2021 5.300 en 1.500 certificaten van aandelen Heijmans gekocht. Voor elk gekocht aandeel is in het kader van het Share Matching Plan een voorwaardelijk aandeel toegekend. Deze aandelen worden na 3 jaar onvoorwaardelijk. In de winst-en-verliesrekening 2023 is een bedrag van € 30.408 (2022: € 20.272) als last met betrekking tot de in april 2022 toegekende aandelen verantwoord.

In april 2023 hebben de heren Hillen en Van Boekel respectievelijk voor 30% en 25% van de bruto toegekende korte termijnbonus 2022 6.000 en 4.750 certificaten van aandelen Heijmans gekocht. Voor elk gekocht aandeel is in het kader van het Share Matching Plan een voorwaardelijk aandeel toegekend. Deze aandelen worden na 3 jaar onvoorwaardelijk. In de winst-en-verliesrekening 2023 is een bedrag van € 34.304 (2022: nihil) als last met betrekking tot de in april 2023 toegekende aandelen verantwoord.

De pensioenregeling van de heer Hillen betreft de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds en een beschikbare premieregeling. Daarnaast ontvangt de heer Hillen een jaarlijkse, met eventuele CAO-loonstijging geïndexeerde, compensatie van € 6.583 (2022: € 38.532) voor het vervallen van de vroegpensioenregeling en heeft de heer Hillen in 2023 een compensatie van € 125.665 (2022: € 129.667) ontvangen voor het wegvallen van de pensioenopbouw over het salaris boven de € 128.810 en een compensatie van € 50.232 (2022: € 50.232) voor het wegvallen van de indexatie in de Delta Lloyd middelloonregeling. De heer Van Boekel ontvangt een vaste vergoeding voor pensioenlasten, deze bedroeg in 2023 € 65.000 (2022: € 65.000).

De pensioenlast is berekend conform waarderingsgrondslag 23.

De leden van de raad van bestuur bezaten ultimo 2023 in totaal 91.578 certificaten van aandelen Heijmans. Het bezit van deze aandelen is deels een uitvloeisel van het Share Matching Plan zoals hierboven beschreven en deels het gevolg van aankopen van aandelen door de leden van de raad van bestuur. Het bezit van certificaten van aandelen Heijmans van de afzonderlijke leden van de raad van bestuur is ultimo 2023 als volgt samengesteld:

Bezit aandelen per 31 december

in aantallen aandelen

2023

A.G.J. Hillen - voorzitter

84.771

G.M.P.A. van Boekel

6.807

Totaal

91.578

Deel dit verhaal