6.7 Financiële baten en lasten

Het saldo van de financiële baten en lasten is als volgt samengesteld:

x € 1.000

2023

2022

Rentebaten

5.809

623

Financiële baten

5.809

623

Rentelasten

-6.509

-3.223

Rentelasten leaseverplichtingen

-2.794

-2.113

Geactiveerde financieringskosten

996

1.748

Overig financieel resultaat

-217

-1.937

Financiële lasten

-8.524

-5.525

-2.715

-4.902

Voor zover de grondposities in vervaardiging zijn, worden rente- en ontwikkelingskosten geactiveerd. Het toegepaste rentepercentage voor de bepaling van de te activeren financieringskosten bedraagt 3,0% in 2023 (2022: 3,0%).

De cumulatieve financiële last in 2023 bedraagt € 2,7 miljoen (2022: € 4,9 miljoen). Vanaf het begin van het jaar tot aan de acquisitiedatum van Van Wanrooij (5 september) was sprake van een netto kaspositie. In deze periode heeft Heijmans € 100 miljoen op een kortlopende depositorekening geplaatst tegen een rentepercentage van afgerond 3%. Dit heeft bijgedragen aan een aanzienlijke stijging van de rentebaten. Op de acquisitiedatum is het positieve kassaldo ingezet ter financiering van de acquisitie, samen met een deel van de syndicaatslening. Hierdoor zijn de rentelasten eveneens gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, aangezien in 2022 in het geheel geen gebruik gemaakt werd van de syndicaatslening. Het overig financieel resultaat in 2022 betrof een afboeking op een langlopende vordering inzake het afronden van een grondpositie.

Op projecten in aanbouw wordt geen rente geactiveerd.

Deel dit verhaal