6.18 Handels- en overige vorderingen

x € 1.000

31 december 2023

31 december 2022

Handelsvorderingen

196.186

201.113

Nog te factureren omzet afgesloten projecten

11.520

15.140

Vorderingen op gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

7.529

9.383

Vooruitbetalingen

9.364

5.847

Overige vorderingen

4.627

7.884

Totaal handels- en overige vorderingen

229.226

239.367

Handels- en overige vorderingen worden gepresenteerd onder aftrek van bijzondere waardeverminderingsverliezen, op de nog te factureren omzet afgesloten projecten is geen materiële bijzondere waardevermindering in mindering gebracht. De bijzondere waardevermindering voor verwachte oninbaarheid is in de winst-en-verliesrekening opgenomen onder de beheerkosten. Ultimo 2023 is in de handelsvorderingen begrepen een voorziening van € 0,8 miljoen voor waardeverminderingen van handelsvorderingen (2022: € 0,6 miljoen). Voor een verloopoverzicht van deze voorziening, zie toelichting 6.26 Financiële risico's en beheer.

De handels- en overige vorderingen hebben overwegend een kortlopend karakter.

Deel dit verhaal