Verbeteren

Als projectenbedrijf moeten we scherp blijven op risico’s en actief sturen op risicobeheersing en contractmanagement. Deze pijler is intern het fundament voor een gezond, stabiel bedrijf. Daarnaast dragen veiligheid, kwaliteit en betrouwbare processen bij aan de voorspelbaarheid van onze diensten voor opdrachtgevers en goed werkgeverschap.

1.  We zijn pas tevreden bij 0 ongevallen.

Het jaar 2022 werd overschaduwd door een dodelijk ongeval op ons project langs de N3. Een collega van een onderaannemer kwam om het leven. Ook zijn we teleurgesteld over het aantal ongevallen (met verzuim of met vervangend werk) in het afgelopen jaar. Het aantal ongevallen is gestegen van 66 in 2021 naar 71 in 2022. We verwachten dat dit deels komt doordat onze mensen minder wegkijken en het gedrag langzaam aan het veranderen is, en er door collega’s steeds meer (kleinere) ongevallen worden gemeld. We blijven streven naar 0 ongevallen. Bij al onze ongevallen (met verzuim) zetten we de 1-3-14 methode in, waarbij op de eerste, de derde en de veertiende dag de ongevallen worden geanalyseerd, en onderzoek en acties plaatsvinden. Met deze methode leren we hoe het beter kan en formuleren we concrete verbeteracties. Om het leereffect te vergroten, breiden we in 2023 ons incidentenregistratiesysteem (IRES) uit met een module waarin de verbeteracties aan een actiehouder worden gekoppeld en waar een extra check plaatsvindt op de borging van de verbetering.

2.  IF < 1 in 2023.

Het IF-cijfer is gedaald naar 2,7 Heijmans-breed (was 3,8 in 2021). Dit komt omdat we minder ongevallen met (langdurig) verzuim hebben met eigen personeel en omdat we beter in staat zijn om voor vervangend werk te zorgen. Om het IF-cijfer nog verder te verlagen blijven we aandacht geven aan het risicobewustzijn van onze collega's en het verbeteren van de proactieve veiligheidscultuur waarin we ons uitspreken en elkaar aanspreken. Naast de gebruikelijke interventies zoals (VR)toolboxen, werkplekinspecties, dialoogsessies en risicosessies, focussen we ons steeds meer op veiligheid aan de voorkant van het proces (tender-ontwerp-voorbereiding) en hebben we meer aandacht voor sociale veiligheid.

3.  In 2023 hebben we over de volle breedte van het bedrijf trede 4 van de Veiligheidsladder.

In 2022 heeft Heijmans Infra zich gehercertificeerd én verbeterd op de Veiligheidsladder trede 4. Daar zijn we trots op! In 2022 hebben zowel Woningbouw, Utiliteit als Vastgoed hun score verbeterd op trede 3 en hebben zij hard gewerkt aan verbeterplannen met de auditresultaten als belangrijke input. Deze bedrijfsstromen worden allemaal in het eerste half jaar van 2023 ge-audit op trede 4.

Kritische prestatie indicator

Score 2022

Score 2021

1.   Aantal ongevallen; totaal incl. onderaannemers

 71

66

2.   Aantal dodelijke ongevallen

 1

0

3.   Ongevalsincidentie (IF-cijfer)

 2,7

3,8

4.  In 2023 zijn we voorspelbaar doordat alle grotere projecten (cat. 2 en 3) binnen de initiële bandbreedte eindigen.

Projecten in uitvoering zijn als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden gevoeliger voor fluctuaties, echter over de gehele linie zijn de projecten voorspelbaar gebleven. Richting voltooiing zien we projectresultaten overwegend verbeteren.

5.  In 2023 leveren alle projecten een positieve bijdrage aan de winst.

In 2022 is, ondanks de gewijzigde marktomstandigheden, de relatieve bijdrage van projecten aan de winst op gelijk niveau gebleven. Dit geeft aan dat alle doorgevoerde verbeteringen robuust in de organisatie zijn verankerd om aan deze gewijzigde marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

Kritische prestatie indicator

Score 2022

Score 2021

4.   Percentage grotere projecten (cat. 2 en 3) dat binnen de initiële bandbreedte eindigt

86%

75%

5.   Percentage projecten dat een positieve bijdrage aan de winst levert

91%

90%

6.  We reduceren het aantal collega’s dat ongewenst vertrekt elk jaar met 50%.

De totale uitstroom is ten opzichte van vorig jaar relatief constant gebleven. We merken de effecten van de schaarste in de arbeidsmarkt, waardoor het ongewenste vertrek van medewerkers hoog blijft. We hebben veel aandacht voor de binding met onze medewerkers en het zijn van een aantrekkelijke werkgever met een sociaal gezicht. Zo hebben we bijvoorbeeld vanwege de extreme inflatie in 2022 twee keer een tegemoetkoming gedaan in de koopkracht van onze medewerkers. We hebben zicht op welke groepen medewerkers vaker Heijmans verlaten en hun redenen hiervoor. Bij deze specifieke groepen zijn we gestart met een aanpak op maat, zoals aanpassingen aan de werkinhoud. Bij een aantal onderdelen van Bouw & Techniek worden bij de werkvoorbereiding bijvoorbeeld taken gesplitst tussen administratieve werkzaamheden en technisch-inhoudelijke werkzaamheden, om zo de werkinhoud beter te laten aansluiten bij competenties en interesses van medewerkers.

Elkaar verder helpen

Sofie Bogaers (35) is secretaresse bij de club van Materieelbeheer in Rosmalen. Ze zou hier zo tot haar pensioen willen blijven werken, want ze zit er helemaal op haar plek. Mensen met elkaar verbinden – van de werkplaats en kantoor – doet ze het allerliefst.

“Ik twijfelde eerst of Heijmans niet te groot voor mij was, want hiervoor werkte ik altijd bij kleinere bedrijven waar een echt familiegevoel heerste. Maar ik merk helemaal niet dat dit zo’n groot bedrijf is en heb dat familiegevoel weer. Dat komt omdat iedereen zo toegankelijk is. Alles gaat in samenspraak en je kunt altijd met ideeën of oplossingen komen.”

“Ik werk in Rosmalen en zit echt tussen het grote materieel. Vaak kennen de mensen van de werkplaats en kantoor elkaar niet, maar ik probeer ze met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Als ik een eindeloze mailwisseling zie ontstaan, zeg ik: ‘Loop maar even mee, want die persoon zit hier vlakbij.’ Soms lijkt het wel een spreekuur aan mijn bureau, want er komen vaak mensen langs voor een praatje.”

“Wat me aanspreekt bij Heijmans is dat iedereen elkaar helpt. Het maakt daarbij niet uit op welk project je zit of uit welke regio je komt. Binnenkort krijgen we een workshop om ook op kantoor nog duurzamer te werken. Ik ben benieuwd wat ik nog kan leren, want ik hou daar nu ook al rekening mee als ik producten bestel. Ik kijk naar duurzame alternatieven, verpakkingsmaterialen en hoe iets geleverd wordt. Het zijn kleine dingen, maar alle beetjes helpen om ons werk nog duurzamer te doen.”

Wat me aanspreekt bij Heijmans is dat iedereen elkaar helpt

7.  We reduceren het ziekteverzuim elk jaar met 5%.

Heijmans heeft een voortschrijdend verzuimpercentage dat circa 1% lager ligt dan gemiddeld in Nederland bij bedrijven groter dan honderd medewerkers (6,20%; CBS[1]) en onder het gemiddelde van de bouwnijverheid ligt (5,38%; CBS[1]). Wel vertonen we een gelijke, stijgende trend in het verzuim, zoals die te zien is in Nederland. De stijging in het voortschrijdend verzuim is toe te schrijven aan een toename in het kort verzuim (tot acht dagen) ten opzichte van vorig jaar. Covid en mentale vermoeidheid als gevolg van de invloed van macro-economische factoren op het huishoudboekje van onze medewerkers zijn hier debet aan. Binnen Heijmans is volop aandacht voor het vergroten van de weerbaarheid van onze medewerkers. Tevens werken we met een aanpak op maat om langdurig verzuim te voorkomen en terug te dringen.

  • 1CBS cijfers zijn voortschrijdend tot en met derde kwartaal 2022.

8.  In 2021 is er een hogere medewerkersbetrokkenheid dan in 2019.

In 2022 heeft er geen algemeen Heijmans medewerkersbetrokkenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek van 2021 zijn uitgebreid gedeeld binnen de organisatie en verbeteracties zijn in gang gezet. Daarnaast hebben pilots plaatsgevonden met korte vragenlijsten en wekelijkse stemmingsmetingen. In 2023 voeren we het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek opnieuw Heijmans-breed uit.

Kritische prestatie indicator

Score 2022

Score 2021

6. Personeelsverloop (%)*

 5,97% / 5,17%

4,60% / 3,87%

7. Totaal ziekteverzuim

 5,04%

4,66%

8. Medewerkersbetrokkenheid

n.v.t. 

25

  • *Het eerste cijfer is het vertrek op eigen verzoek, het tweede cijfer het ongewenst vertrek (mensen die op eigen verzoek vertrekken én die op of boven niveau functioneerden).
Deel dit verhaal