8.4 Vennootschappelijke balans per 31 december 2022 (vóór voorstel resultaatbestemming)

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Activa

Vaste activa

Immateriële activa

21.207

21.207

Financiële vaste activa

605.469

562.880

626.676

584.087

Vlottende activa

Vorderingen

1.530

87

Liquide middelen

33.777

74.283

35.307

74.370

Totaal activa

661.983

658.457

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

7.066

6.828

Agioreserve

266.739

257.018

Wettelijke reserve deelnemingen

19.259

29.859

Reserve actuariële resultaten

-60.258

-60.214

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

310

340

Ingehouden winsten

24.324

-16.545

Resultaat na belastingen lopend boekjaar

59.580

50.299

317.020

267.585

Langlopende schulden

0

28.265

Kortlopende schulden

344.963

362.607

Totaal passiva

661.983

658.457

Deel dit verhaal