6.18 Handels- en overige vorderingen

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Handelsvorderingen

201.113

136.763

Nog te factureren omzet afgesloten projecten

15.140

9.385

Vorderingen op gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

9.383

8.764

Vooruitbetalingen

5.847

8.005

Overige vorderingen

7.884

15.649

Totaal handels- en overige vorderingen

239.367

178.566

Handels- en overige vorderingen worden gepresenteerd onder aftrek van bijzondere waardeverminderingsverliezen, op de nog te factureren omzet afgesloten projecten is geen materiële bijzondere waardevermindering in mindering gebracht. De bijzondere waardevermindering voor verwachte oninbaarheid is in de winst-en-verliesrekening opgenomen onder de beheerkosten. Ultimo 2022 is in de handelsvorderingen begrepen een voorziening van € 0,6 miljoen voor waardeverminderingen van handelsvorderingen (2021: € 4,1 miljoen). Voor een verloopoverzicht van deze voorziening, zie toelichting 6.26 Financiële risico's en beheer.

De handels- en overige vorderingen hebben overwegend een kortlopend karakter.

Deel dit verhaal