Kerngegevens

Kengetallen

2013 1

2014

2015

2016 2

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Resultaat

x € miljoen

 

 

Opbrengsten

2.001

1.868

1.979

1.884

1.487

1.579

1.600

1.746

1.748

1.812

Onderliggende EBITDA 4

47

11

14

-47

31

43

78

85

106

126

Operationeel resultaat

11,9

-63,5

-29

-94

45,3

22,6

29,2

55,7

55,2

70,9

Resultaat na belastingen

1,9

-47,3

-27,3

-110,5

19,5

20,5

30,1

40,1

50,3

59,6

Vermogen

x € miljoen

 

 

Activa

1.203

1.205

1.190

1.056

771

776

898

931

991

1.083

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen

423

372

318

293

202

161

196

240

250

245

Eigen vermogen

313

259

266

142

162

149

178

226

268

317

Nettoschuld

66

31

10

146

-14

-31

30

-37

-91

-151

Kasstroom

x € miljoen

 

 

Operationeel

-10

46

10

-68

21

27

42

128

109

110

Investering

-3

-10

-9

-22

91

-10

4

-33

-32

-17

Financiering

8

-23

51

43

-116

-3

-26

-29

-42

-66

Kasstroom

-5

13

52

-47

-4

14

20

66

35

27

Verhoudingsgetallen

in %

 

 

Rendement op gemiddeld geïnvesteerde vermogen

2,8

-17,1

-9,1

-32,1

22,5

14,1

14,8

23,2

22,1

28,9

Resultaat na belastingen:

 

 

- als % eigen vermogen

0,6

-18,3

-10,2

-77,8

12

13,8

16,9

17,7

18,8

18,8

- als % opbrengsten

0,1

-2,5

-1,4

-5,9

1,3

1,3

1,9

2,3

2,9

3,3

Solvabiliteit op basis van garantievermogen

31,5%

27,0%

26,1%

17,7%

26,8%

25,0%

24,8%

28,8%

30,1%

29,3%

Aantal aandelen

x 1.000

 

 

Ultimo

19.349

19.461

21.407

21.407

21.409

21.409

21.409

21.933

22.760

23.553

Gemiddeld

18.111

19.420

20.661

21.407

21.408

21.409

21.409

21.715

22.415

23.223

Gegevens per aandeel3

x € 1

 

 

Eigen vermogen

17,28

13,34

12,87

6,63

7,57

6,96

8,31

10,41

11,96

13,65

Operationeel resultaat

0,66

-3,27

-1,4

-4,39

2,12

1,06

1,35

2,56

2,46

3,05

Resultaat na belastingen

0,1

-2,44

-1,32

-5,16

0,91

0,96

1,4

1,85

2,24

2,57

Dividend

0,15

-

-

-

-

-

-

0,73

0,88

1,01

Koersinformatie

x € 1

 

 

Slotkoers ultimo

10,51

8,95

8,18

5,52

9,71

8

7,5

9,33

14,9

10,12

Hoogste koers

10,78

14,2

13,36

9,2

10,87

12,92

11,52

9,67

15,4

15,70

Laagste koers

6,85

7,83

5,77

4,59

6,02

7,44

7,12

4,47

9,26

9,19

Overige gegevens

Orderportefeuille (* € miljoen)

1.643

2.287

2.094

1.863

1.898

2.014

2.124

1.946

2.061

2.358

Medewerkers in FTE (gemiddeld aantal)5

7.617

7.198

6.808

6.412

4.520

4.483

4.565

4.678

4.706

4.815

  1. Na herziening als gevolg van stelselwijziging gezamenlijke overeenkomsten.

  2. De cijfers van de winst-en-verliesrekening betreffen alle activiteiten (incl. beëindigde activiteiten). De balanscijfers zijn vóór herclassificatie van verkochte entiteiten naar activa aangehouden voor verkoop m.u.v. het totaal van de activa. Nettoschuld en orderportefeuille zijn na herclassificatie van verkochte entiteiten naar activa aangehouden voor verkoop.

  3. De gegevens per aandeel zijn uitgedrukt ten opzichte van het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen. Dividend per aandeel is op basis van het aantal gewone aandelen ultimo van het jaar.

  4. De onderliggende EBITDA is het operationeel resultaat vóór afschrijvingen inclusief EBITDA joint ventures, exclusief afwaarderingen vastgoed, reorganisatiekosten, boekresultaten op de verkoop van entiteiten en overige niet-operationele resultaten die door de groep als bijzonder worden aangemerkt. Als gevolg van de introductie van IFRS 16 ‘Leases’ heeft er een verschuiving plaatsgevonden van operationele kosten naar afschrijvingen. Daarnaast is een deel van de operationele kosten verschoven naar de financiële lasten. Als gevolg daarvan neemt de onderliggende EBITDA toe met € 24 miljoen in 2019, het eerste jaar waarin IFRS 16 is toegepast. 

  5. Van het totaal aantal medewerkers is circa 14,2% vrouw, werkt 13,7% part-time en heeft 97,8% een contract voor onbepaalde tijd. In 2022 werd daarnaast circa 585 fte ingeleend waarbij de inzet van inleenkrachten in 2022 met circa 20% is toegenomen. De gegevens zijn afkomstig uit het HR-systeem (SAP en Workday).

Financiële kerngegevens

Opbrengsten (in € mln.)
Orderportefeuille (in € mln.)
Operationeel resultaat (in € mln.)
Operationele marge (in %)
Onderliggende EBITDA (in € mln.)
Onderliggende EBITDA-marge (in %)
Resultaat na belastingen (in € mln.)
Nettomarge (in %)
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen (in € mln.)
Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen (in %)
Eigen vermogen (in € mln.)
Solvabiliteit o.b.v. garantievermogen (in %)

Niet-financiële kerngegevens

Aantal medewerkers gemiddeld (in FTE)
Ziekteverzuim (in %)
CO2 emissie scope 1+2 *
Totale hoeveelheid restmateriaal (in ton) *
Aantal ongevallen (incl. onderaannemers) 
  • *Van deze kengetallen hebben we geen gegevens die tot tien jaar terug gaan: we rapporteren over de jaren waarover gegevens beschikbaar zijn. Eventuele definitiewijzigingen in de gerapporteerde periode worden bij het overzicht van prestatie-indicatoren in de bijlagen nader toegelicht.
  • **In 2022 wordt de CO2-uitstoot exclusief de gedesinvesteerde asfaltcentrales gerapporteerd.

Werken in de techniek

Jongeren enthousiast maken voor een carrière in de techniek, dat vinden we belangrijk. Veel ouders willen dat hun kinderen gaan studeren, maar veel jongeren werken liever met hun handen. Zo willen ze bijvoorbeeld systemen of installaties ontwerpen of die zelf maken. Een tastbaar resultaat, daar kun je trots op zijn én je hebt gegarandeerd genoeg werk. Bij Heijmans krijgen jonge medewerkers alle kansen om te leren en door te groeien. Om techniek onder de aandacht van kinderen en jongeren te brengen, werken we graag samen met onderwijsinstellingen in het mbo en hbo en allerlei andere partners. Zo hoopt Heijmans de vlam voor techniek bij een steeds grotere groep kinderen en jongeren aan te wakkeren. Want een technische opleiding is een garantie op een goede baan en een goede toekomst.

Bekijk het filmpje 'Werken in de techniek is leuk'  (new window)

Deel dit verhaal