6.21 Resultaat per aandeel

Gewoon resultaat per gewoon aandeel

Het resultaat na belastingen per gewogen gemiddeld aandeel over 2022 bedraagt € 2,57 (2021: € 2,24). De berekening is gebaseerd op het aan de houders van gewone (certificaten van) aandelen toe te rekenen resultaat na belastingen en het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat gedurende 2022 heeft uitgestaan.

Aan gewone aandeelhouders toe te rekenen resultaat (totale activiteiten)

x € 1.000

2022

2021

Resultaat na belastingen toe te rekenen aan aandeelhouders

59.580

50.299

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

In duizenden aandelen

2022

2021

Uitgegeven gewone aandelen per 1 januari

22.760

21.933

Gevolgen uitgegeven aandelen in mei 2022/ 2021

463

482

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen per 31 december

23.223

22.415

Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen

In duizenden aandelen

2022

2021

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen per 31 december

23.223

22.415

Verwateringseffect voorwaardelijk toegekende aandelen in het kader van het Bonus Investment Share Matching Plan

26

26

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen per 31 december na verwatering

23.249

22.441

Bij de berekening van het resultaat na belastingen per gewoon aandeel in 2022 wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen in 2022 van 23.223 duizend. Bij de berekening van het resultaat na belastingen per gewoon aandeel na verwateringseffecten is rekening gehouden met het verwateringseffect van 26 duizend aandelen als gevolg van voorwaardelijk toegekende aandelen in het kader van het Bonus Investment Share Matching Plan (zie toelichting 6.29).

Uitgekeerd dividend per aandeel in het boekjaar

In 2022 is een dividend uitgekeerd van € 0,88 per aandeel (2021: € 0,73).

Deel dit verhaal