6.1 Gesegmenteerde informatie

De Groep kent de volgende operationele segmenten: Vastgoed, Bouw & Techniek en Infra overeenkomstig de aansturing door de raad van bestuur. De segmenten worden primair op basis van onderliggende EBITDA aangestuurd. De gesegmenteerde resultaten bevatten die posten die rechtstreeks, dan wel op redelijke basis, aan het segment kunnen worden toegerekend.

Verkorte winst-en-verliesrekening naar bedrijfssegment

2022

x € 1.000

Bedrijfssegmenten

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Overig/ eliminatie

Totaal

Opbrengsten

Derden

569.685

611.136

631.177

210

1.812.208

Intercompany

-

321.377

30.042

-351.419

0

Totaal opbrengsten

569.685

932.513

661.219

-351.209

1.812.208

Onderliggende EBITDA

42.462

38.192

55.243

-9.445

126.452

EBITDA joint ventures

486

-2.517

-6.515

-126

-8.672

Afwaarderingen grondposities/ vastgoed

-4.100

0

0

0

-4.100

Reorganisatiekosten

0

-657

-597

-301

-1.555

Acquisitiekosten/ boekresultaat investeringen

0

0

-2.611

200

-2.411

Totaal bijzondere posten

-3.614

-3.174

-9.723

-227

-16.738

EBITDA

38.848

35.018

45.520

-9.672

109.714

Afschrijvingen en amortisaties

-1.163

-15.289

-18.476

-3.872

-38.800

Operationeel resultaat

37.685

19.729

27.044

-13.544

70.914

Financiële baten

623

Financiële lasten

-5.525

Resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen

-647

2.494

5.305

-83

7.069

Resultaat vóór belastingen

73.081

Winstbelastingen

-13.501

Resultaat na belastingen

59.580

In het segment Infra is in de onderliggende EBITDA een bate van € 19 miljoen (2021: last van € 34 miljoen) met betrekking tot Wintrack II opgenomen. Zie voor nadere toelichting 6.30 Schattingen en oordeelsvorming door het management.

2021

x € 1.000

Bedrijfssegmenten

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Overig/ eliminatie

Totaal

Opbrengsten

Derden

548.184

484.621

715.371

308

1.748.484

Intercompany

-

304.026

22.221

-326.247

0

Totaal opbrengsten

548.184

788.647

737.592

-325.939

1.748.484

Onderliggende EBITDA

35.859

33.631

41.212

-4.251

106.451

EBITDA joint ventures

-6.765

1.150

-5.927

-28

-11.570

Afwaarderingen grondposities/ vastgoed

-3.000

0

0

0

-3.000

Reorganisatiekosten

0

-1.087

-1.276

-521

-2.884

Totaal bijzondere posten

-9.765

63

-7.203

-549

-17.454

EBITDA

26.094

33.694

34.009

-4.800

88.997

Afschrijvingen en amortisaties

-1.103

-11.436

-16.657

-4.602

-33.798

Operationeel resultaat

24.991

22.258

17.352

-9.402

55.199

Financiële baten

621

Financiële lasten

-5.936

Resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen

6.297

-1.183

-86

54

5.082

Resultaat vóór belastingen

54.966

Winstbelastingen

-4.667

Resultaat na belastingen

50.299

Met de onderliggende EBITDA doelt de Groep op het resultaat voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisaties (is gelijk aan het operationeel resultaat vóór afschrijvingen), inclusief EBITDA joint ventures en gecorrigeerd voor (eventuele) afwaarderingen vastgoed, reorganisatiekosten, boekresultaten op de verkoop van entiteiten, eventuele bijzondere waardeverminderingen goodwill, vrijval indexatie pensioen en overige indien van toepassing in bovenstaande tabel benoemde niet-operationele resultaten die door de Groep als bijzonder worden aangemerkt. De onderliggende EBITDA vormt tevens de basis van de berekening van de convenanten aan de bankgroep.

Verkorte balans en balansspecificatie naar bedrijfssegment

2022

x € 1.000

Bedrijfssegmenten

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Overig

Eliminatie

Totaal

Activa

355.115

420.595

387.148

274.197

-381.711

1.055.344

Niet-gealloceerd

28.046

Totaal activa

355.115

420.595

387.148

274.197

-381.711

1.083.390

Verplichtingen

205.794

358.722

298.444

217.075

-375.551

704.484

Niet-gealloceerd

61.887

Totaal verplichtingen

205.794

358.722

298.444

217.075

-375.551

766.371

Eigen vermogen

317.019

Totaal passiva

1.083.390

Materiële vaste activa

Afschrijvingen

27

3.544

5.758

2.345

-

11.674

Investeringen

-

2.906

16.701

2.369

-

21.976

Gebruiksrechten geleasede activa

Afschrijvingen

1.136

9.024

12.719

1.527

-

24.406

Immateriële activa

Amortisatie

-

2.721

2.100

-

-

4.821

Joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Boekwaarde

50.023

1.149

20.133

1.743

-

73.048

2021

x € 1.000

Bedrijfssegmenten

Vastgoed

Bouw & Techniek

Infra

Overig

Eliminatie

Totaal

Activa

347.397

345.502

353.142

330.544

-418.210

958.375

Niet-gealloceerd

33.053

Totaal activa

347.397

345.502

353.142

330.544

-418.210

991.428

Verplichtingen

231.484

299.110

294.078

224.034

-415.179

633.527

Niet-gealloceerd

90.316

Totaal verplichtingen

231.484

299.110

294.078

224.034

-415.179

723.843

Eigen vermogen

267.585

Totaal passiva

991.428

Materiële vaste activa

Afschrijvingen

28

2.088

4.337

3.105

-

9.558

Investeringen

-

1.982

15.119

8.480

-

25.581

Gebruiksrechten geleasede activa

Afschrijvingen

1.075

8.328

12.320

1.496

-

23.219

Immateriële activa

Amortisatie

-

1.021

-

-

-

1.021

Joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Boekwaarde

62.872

1.500

17.786

294

-

82.452

De transacties tussen de bedrijfssegmenten worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met transacties met derden. De niet-gealloceerde activa bevatten hoofdzakelijk uitgestelde belastingvorderingen. De niet-gealloceerde passiva bevatten met name rentedragende leningen, overige financieringsverplichtingen en te betalen btw.

Het segment Infra is gezien haar activiteiten sterk afhankelijk van opdrachten uit de publieke sector.

De opbrengsten zijn in 2022 en in 2021 geheel in Nederland gerealiseerd.

De vaste activa bevinden zich in Nederland.

Deel dit verhaal