6.12 Immateriële activa

De immateriële activa bestaan uit goodwill en overige immateriële activa.

Kostprijs

x € 1.000

Goodwill

Overig immaterieel actief

Totaal

Stand per 1 januari 2021

156.971

46.003

202.974

Stand per 31 december 2021

156.971

46.003

202.974

Stand per 1 januari 2022

156.971

46.003

202.974

In consolidatie genomen

5.905

4.605

10.510

Investeringen

1.400

1.076

2.476

Stand per 31 december 2022

164.276

51.684

215.960

Bijzondere waardeverminderingsverliezen en amortisatie

x € 1.000

Goodwill

Overig immaterieel actief

Totaal

Stand per 1 januari 2021

88.581

39.783

128.364

Amortisatie

-

1.021

1.021

Stand per 31 december 2021

88.581

40.804

129.385

Stand per 1 januari 2022

88.581

40.804

129.385

Bijzondere afwaarderingen

1.400

2.100

3.500

Amortisatie

-

1.321

1.321

Stand per 31 december 2022

89.981

44.225

134.206

Boekwaarde

x € 1.000

Goodwill

Overig immaterieel actief

Totaal

Per 1 januari 2021

68.390

6.220

74.610

Per 31 december 2021

68.390

5.199

73.589

Per 1 januari 2022

68.390

5.199

73.589

Per 31 december 2022

74.295

7.459

81.754

De samenstelling van de boekwaarde van de goodwill en de overige immateriële activa ultimo 2022 is als volgt:

Acquisitie

x € 1.000

2022

2021

Goodwill

Overig immaterieel actief

Goodwill

Overig immaterieel actief

IBC (NL-2001)

21.207

-

21.207

-

Burgers Ergon (NL-2007)

31.107

4.129

31.107

5.199

Dynniq Energy (NL-2022)

5.905

-

-

-

Overig

16.076

3.330

16.076

-

Boekwaarde per 31 december

74.295

7.459

68.390

5.199

De post Overig goodwill heeft met name betrekking op de kasstroomgenererende eenheid Infra (€ 13 miljoen). De post Overig immaterieel actief heeft met name betrekking op zelf voortgebrachte activa en software licenties.

In 2022 heeft de Groep Dynniq Energy BV geacquireerd. Heijmans heeft een purchase price allocation uitgevoerd, welke is afgerond in 2022. De goodwill van € 5,9 miljoen is het verschil tussen het aankoopbedrag en de reële waarde van de geacquireerde netto geïdentificeerde activa. Deze goodwill wordt verklaard door het feit dat de Goep met deze overname zijn positie in de energie-infrastructuur versterkt, zowel op laag-, midden- en hoogspanning, die goede groeivooruitzichten kent door geplande investeringsvolumes als gevolg van de energietransitie. De reële waarde van de merknaam 'Dynniq Energy' in de openingsbalans van € 2,1 miljoen, opgenomen onder de post Overig immaterieel actief, is gedurende 2022 volledig afgewaardeerd omdat deze merknaam niet verder gebruikt zal worden.

De resterende afschrijvingstermijn van het immateriële actief van de acquisitie Burgers Ergon is 4 jaar met een jaarlijkse amortisatie van € 1,0 miljoen.

De amortisatie van de overige immateriële activa worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord onder de post 'Overige bedrijfskosten'.

Impairmenttests

Jaarlijks worden impairmenttests uitgevoerd op goodwill uitgaande van de relevante kasstroomgenererende eenheid. Voor de wijze waarop de realiseerbare waarde wordt berekend, wordt verwezen naar de grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Uitgangspunt voor de impairmenttests is de bedrijfswaarde berekend volgens de Discounted Cash Flow-methode. De pre-tax WACC (weighted average cost of capital) die hierbij is gehanteerd bedraagt 12,2% (2021: 10,4%). Dit correspondeert met een disconteringsvoet na belastingen van 9,2% (2021: 8,1%). De gebruikte WACC in 2022 is bepaald inclusief de effecten van IFRS 16. De WACC die in 2021 is gebruikt, is zonder de effecten van IFRS 16 bepaald, waardoor deze niet geheel vergelijkbaar is.

De bedrijfswaarde van de kasstroomgenererende bedrijfseenheden is gebaseerd op de verwachte toekomstige kasstromen. De te gebruiken periode voor het contant maken van kasstromen is oneindig. Bij het bepalen van toekomstige kasstromen wordt aangesloten bij middellangetermijnplanningen van de betreffende kasstroomgenererende eenheid. De veronderstellingen uit de middellangetermijnplanningen zijn mede gebaseerd op ervaringen uit het verleden en externe informatiebronnen. De middellangetermijnplanningen beslaan doorgaans een prognose van 5 jaar. Kasstromen na 5 jaar worden geëxtrapoleerd met een groeipercentage van 0% (2021: 0%).

De in de impairmenttest berekende realiseerbare waarde is onder meer afhankelijk van de gehanteerde groeivoet en de periode waarover de kasstromen worden gerealiseerd. Belangrijke uitgangspunten zijn verder de verwachte omzetgroei, ontwikkeling marges en werkkapitaal.

De verwachte kasstromen zijn contant gemaakt met een pre-tax WACC van 12,2%. Indien de pre-tax WACC 1%-punt hoger wordt gesteld, zou dit niet tot een bijzondere waardevermindering leiden. Kasstromen na 5 jaar worden geëxtrapoleerd zonder groeipercentages. Voor de relevante kasstroomgenererende eenheden geldt dat redelijkerwijs te verwachten veranderingen in belangrijke uitgangspunten niet tot een impairment leiden.

Deel dit verhaal