4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht - indirecte methode

x € 1.000

2022

2021

1.

Operationeel resultaat

70.914

55.199

Aanpassingen voor:

6.4

Boekwinst op verkoop vaste activa

-783

-170

6.10

Afschrijvingen materiële vaste activa

11.674

9.558

6.11

Afschrijvingen gebruiksrechten geleasede activa

24.406

23.219

6.12

Amortisatie immateriële activa

4.821

1.021

6.16

Aanpassing waardering vastgoed- en grondposities exclusief joint ventures

0

2.100

Mutatie werkkapitaal en langlopende voorzieningen

13.357

21.762

Operationeel resultaat na aanpassingen

124.389

112.689

Betaalde rente

-6.633

-4.457

Ontvangen rente

624

621

Betaalde winstbelastingen

-8.471

-23

Kasstroom uit operationele activiteiten

109.909

108.830

6.10

Investeringen in materiële vaste activa

-21.976

-25.581

6.12

Investeringen in immateriële vaste activa

-2.476

0

6.10

Verkoop van materiële vaste activa

611

2.367

6.2

Bedrijfscombinaties

-16.071

-988

6.13

Kapitaalverstrekkingen aan joint ventures en geassocieerde deelnemingen

-9.754

-26.038

6.13

Kapitaalterugbetalingen van joint ventures en geassocieerde deelnemingen

20.357

14.500

6.13

Dividendontvangsten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen

857

1.331

6.13

Leningen verstrekt aan joint ventures en geassocieerde deelnemingen

-1.256

-3.197

6.13

Leningen afgelost door joint ventures en geassocieerde deelnemingen

12.884

5.185

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-16.824

-32.421

6.11

Aflossingsdeel leasebetalingen

-24.338

-22.696

2.

Dividenduitkering

-10.071

-7.634

6.22

Opgenomen rentedragende leningen

3.341

1.218

6.22

Aflossingen rentedragende leningen

-34.572

-12.793

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-65.640

-41.905

Kasstroom per saldo in de periode

27.445

34.504

6.19

Liquide middelen per 1 januari

209.567

175.063

6.19

Liquide middelen per 31 december

237.012

209.567

Deel dit verhaal