Risicomanagement

Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen. Daarom is risicomanagement een essentieel onderdeel van de Heijmans cultuur, corporate governance, strategieontwikkeling en operationeel en financieel management. Dagelijks beheren en mitigeren medewerkers risico’s, als onderdeel van hun rollen en verantwoordelijkheden. Heijmans is bereid bepaalde risico’s te nemen die samenhangen met de uitvoering van onze kernactiviteiten, omdat wij voldoende toegerust zijn om deze succesvol te beheersen binnen de grenzen van onze expertise zoals vastgesteld door de raad van bestuur in overleg met de groepsraad en onder toezicht van de raad van commissarissen. Deze grenzen zorgen ervoor dat de acties van één persoon niet leiden tot onevenredige risico’s of gemiste kansen voor het hele bedrijf. Het risicomanagement van Heijmans is gericht op het ondersteunen van duurzame waardecreatie op lange en korte termijn. Het is ontworpen om redelijke zekerheid te bieden dat doelstellingen worden bereikt door managementcontrole in de dagelijkse activiteiten te integreren, naleving van wettelijke vereisten en de integriteit van de financiële verslaggeving van de onderneming met de bijbehorende informatieverschaffing te waarborgen. Het risicoraamwerk van Heijmans is in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code.

We worden geconfronteerd met risico’s en onzekerheden die worden veroorzaakt door externe en interne ontwikkelingen. De actuele externe ontwikkelingen zijn de effecten van de geopolitieke omstandigheden op het gebied van energie en beschikbaarheid van materialen en producten, maar ook de toenemende regelgeving rond stikstof en emissies, en de effecten daarvan op de natuur en leefomgeving. Aan het einde van het jaar is daar het vervallen van de bouwvrijstelling in relatie tot de stikstofemissie nog eens bijgekomen. Het risicolandschap wordt volatieler. Risico’s worden complexer en zijn steeds meer met elkaar verbonden, en kunnen daarmee bij optreden een grotere impact hebben. Daarbij zien we in Nederland een groei van burgerbetrokkenheid bij maatschappelijke kwesties (waaronder vervuiling van de leefomgeving) en maatschappelijke druk op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De transitie van de sector kenmerkt zich door een groeiende focus op verduurzaming, technologie en digitalisering, schaarste aan personeel en materialen, en de toename van cybercriminaliteit. Om aan te haken bij de dynamiek en de snelle ontwikkelingen in de bouwwereld ontwikkelt Heijmans intern nieuwe initiatieven en doen we investeringen op het gebied van verduurzamen, industrialiseren en digitaliseren. Deze ontwikkelingen creëren kansen, maar brengen ook nieuwe risico’s met zich mee en hebben daarmee impact op ons risicoprofiel en de risicobereidheid.

Om in control te blijven is het van belang een ‘beheersbare’ omvang van risico’s te blijven nemen. Om deze risico’s te beheersen en kansen te benutten, is een risicomanagementproces ingericht. Ons risicomanagement draagt integraal bij aan het realiseren van onze strategische ambities en het bereiken van onze doelen, en bepaalt het succes van ons bedrijf.
 

Deel dit verhaal