6.11 Leases

Het verloop van de balanspost 'Gebruiksrechten geleasede activa' is als volgt:

x € 1.000

2022

1 januari 2022

Afschrijvingen

Toevoegingen

Aanpassingen looptijd en andere mutaties

31 december 2022

Kantoorgebouwen

38.869

-8.569

2.185

6.206

38.691

Leaseauto's

25.895

-11.262

11.985

-449

26.169

Overig materieel

8.870

-4.575

2.298

532

7.125

Totaal

73.634

-24.406

16.468

6.289

71.985

2021

1 januari 2021

Afschrijvingen

Toevoegingen

Aanpassingen looptijd en andere mutaties

31 december 2021

Kantoorgebouwen

44.975

-8.136

1.539

491

38.869

Leaseauto's

27.481

-10.835

9.102

147

25.895

Overig materieel

9.141

-4.248

3.532

445

8.870

Totaal

81.597

-23.219

14.173

1.083

73.634

De bedragen in de kolom 'Aanpassingen in looptijd en andere mutaties' hangen met name samen met verlengingen en indexaties van kantoorhuurcontracten en aanpassingen in looptijden van andere contracten.

Het verloop van de leaseverplichtingen is als volgt:

x € 1.000

2022

1 januari 2022

Toevoegingen

Leasebetalingen

Rente

Aanpassingen looptijd en andere mutaties

31 december 2022

Kantoorgebouwen

38.232

2.064

-9.727

1.193

6.377

38.139

Leaseauto's

26.465

11.886

-11.772

617

-517

26.679

Overig materieel

8.987

2.298

-4.952

303

736

7.372

Totaal

73.684

16.248

-26.451

2.113

6.596

72.190

2021

1 januari 2021

Toevoegingen

Leasebetalingen

Rente

Aanpassingen looptijd en andere mutaties

31 december 2021

Kantoorgebouwen

43.875

1.539

-8.907

1.377

348

38.232

Leaseauto's

27.960

9.102

-11.426

680

149

26.465

Overig materieel

9.288

3.532

-4.509

318

358

8.987

Totaal

81.123

14.173

-24.842

2.375

855

73.684

De looptijden van de leaseverplichtingen (op basis van de vervaldatum van de leasetermijnen) zijn per categorie van onderliggende activa als volgt:

x € 1.000

31 december 2022

Totaal te betalen leasetermijnen

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Kantoorgebouwen

43.932

10.276

26.992

6.664

Leaseauto's

27.544

11.332

16.212

0

Overig materieel

7.797

3.411

4.182

204

Totaal

79.273

25.019

47.386

6.868

31 december 2021

Totaal te betalen leasetermijnen

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

Kantoorgebouwen

41.256

8.698

24.223

8.335

Leaseauto's

27.468

10.477

16.983

8

Overig materieel

9.590

3.662

5.410

518

Totaal

78.314

22.837

46.616

8.861

De rentelasten op de leaseverplichtingen bedragen in 2022 € 2,1 miljoen (2021: € 2,4 miljoen).

De last die betrekking heeft op leaseovereenkomsten die niet zijn geactiveerd, bedraagt in 2022 € 94 miljoen (2021: € 98 miljoen). Dit betreft voor een belangrijk deel de kortdurende inhuur van materieel op projecten.

De totale uitstroom van kasmiddelen die uit leaseovereenkomsten voortvloeit, bedraagt in 2022 € 123 miljoen (2021: € 125 miljoen). Dit is inclusief de bovengenoemde kortdurende inhuur van materieel op projecten.

De gewogen gemiddelde marginale rentevoet die is gebruikt bij het bepalen van de verplichting in 2022 bedraagt 3% (2021: 3%).

Deel dit verhaal