6.7 Financiële baten en lasten

Het saldo van de financiële baten en lasten is als volgt samengesteld:

x € 1.000

2022

2021

Rentebaten

623

621

Financiële baten

623

621

Rentelasten

-3.223

-5.082

Rentelasten leaseverplichtingen

-2.113

-2.375

Geactiveerde financieringskosten

1.748

1.521

Overig financieel resultaat

-1.937

0

Financiële lasten

-5.525

-5.936

-4.902

-5.315

De cumulatieve financiële last in 2022 bedraagt € 4,9 miljoen, € 0,4 miljoen lager dan 2021: € 5,3 miljoen. Van de syndicaatslening werd gedurende het jaar in het geheel geen gebruik gemaakt, wel waren er commitment fees van toepassing. Het overig financieel resultaat betreft een afboeking op een langlopende vordering inzake het afronden van een grondpositie.

Voor zover de grondposities in vervaardiging zijn, worden rente- en ontwikkelingskosten geactiveerd. Het toegepaste rentepercentage voor de bepaling van de te activeren financieringskosten bedraagt 3,0% in 2022 (2021: 3,0%).

Op projecten in aanbouw wordt geen rente geactiveerd.

Deel dit verhaal