3. Geconsolideerde balans

x € 1.000

ACTIVA

31 december 2022

31 december 2021

Vaste activa

6.10

Materiële vaste activa

73.511

59.032

6.11

Gebruiksrechten geleasede activa

71.985

73.634

6.12

Goodwill

74.295

68.390

6.12

Overige immateriële activa

7.459

5.199

6.13

Joint ventures en geassocieerde deelnemingen

73.048

82.452

6.14

Verstrekte leningen aan joint ventures

9.764

21.392

6.15

Uitgestelde belastingvorderingen

28.447

33.123

338.509

343.222

Vlottende activa

6.16

Strategische grondposities

78.518

108.323

6.16

Overige voorraden

94.339

77.001

6.17

Onderhanden werken debet

95.645

74.492

6.9

Winstbelastingvorderingen

0

257

6.18

Handels- en overige vorderingen

239.367

178.566

6.19

Liquide middelen

237.012

209.567

744.881

648.206

Totaal activa

1.083.390

991.428

PASSIVA

31 december 2022

31 december 2021

Eigen vermogen

2b

Geplaatst kapitaal

7.066

6.828

2b

Agio

266.739

257.018

2b

Reserve actuariële resultaten

-60.259

-60.214

2b

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

310

340

2b

Ingehouden winst voorgaande boekjaren

43.583

13.314

1

Resultaat na belastingen boekjaar

59.580

50.299

317.019

267.585

Langlopende verplichtingen

6.22

Rentedragende leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen

12.136

41.018

6.11

Leaseverplichtingen

50.633

54.058

6.23

Personeelsgerelateerde verplichtingen

10.997

24.496

6.24

Voorzieningen

45.106

64.303

118.872

183.875

Kortlopende verplichtingen

6.22

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

1.824

4.173

6.11

Leaseverplichtingen

21.557

19.626

6.25

Handels- en overige schulden

365.172

308.679

6.17

Onderhanden werken credit

221.410

184.934

6.9

Winstbelastingschulden

1.031

0

6.23

Personeelsgerelateerde verplichtingen

12.087

600

6.24

Voorzieningen

24.418

21.956

647.499

539.968

Totaal passiva

1.083.390

991.428

In de rentedragende leningen per 31 december 2022 zijn geen cumulatief preferente financieringsaandelen B opgenomen (2021: € 30,7 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen onder de kortlopende rentedragende leningen).

Deel dit verhaal