Stichting Administratiekantoor

Ter uitvoering van de best practice bepaling 4.4.6 juncto 4.4.7 van de Corporate Governance Code wordt hieronder verslag gedaan. Lees meer over Stichting Administratiekantoor .

Stichting Preferente Aandelen

Stichting Preferente Aandelen Heijmans (hierna te noemen ‘de Stichting’) is een onafhankelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 5:71 lid 1 sub c van de Wet op het financieel toezicht. Lees meer over Stichting Preferente Aandelen .

Verslaggevingssystematiek

Scope Heijmans richt zich met zijn activiteiten op Nederland en rapporteert in dit jaarverslag kengetallen voor deze activiteiten. Lees meer over Verslaggevingssystematiek .

EU Taxonomie

In 2020 trad de EU Taxonomie in werking. De EU Taxonomie maakt onderdeel uit van de EU Green Deal, Europa’s strategie om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Lees meer over EU Taxonomie .

Sustainable Development Goals (SDG’s)

In Hoofdstuk 7 is het proces beschreven om te komen tot de meest relevante SDG’s voor Heijmans. Lees meer over Sustainable Development Goals (SDG’s) .

TCFD-risico's en kansen

L = Laag risico/kans    M = Middelhoog risico/kans    H = Hoog risico/kans Lees meer over TCFD-risico's en kansen .

Mensenrechten

Bedrijven kunnen door hun activiteiten de mensenrechten in Nederland en de rest van de wereld direct en indirect beïnvloeden. Lees meer over Mensenrechten .

Heijmans Tax beleid

Het Tax beleid, goedgekeurd door de raad van bestuur van Heijmans N.V. op 10 januari 2023 en eens per twee jaar gereviewed, heeft als doelen het vastleggen van principes en richting geven ten aanzien van fiscaal gedrag voor alle entiteiten waarvan Lees meer over Heijmans Tax beleid .

Heijmans BIM-ladder

Per niveau zijn er vijf sterren te behalen. Deze maken concreet welke BIM-activiteit of -output geleverd moet worden, passend bij het gewenste ambitieniveau. Lees meer over Heijmans BIM-ladder .

Begrippenlijst

Aerius-berekening Het rekeninstrument AERIUS is onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof. Het wordt gebruikt om de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden te berekenen. Lees meer over Begrippenlijst .