6.28 Voorwaardelijke verplichtingen

Algemeen

Voorwaardelijke verplichtingen zijn mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen van voor de balansdatum. Het zijn mogelijke verplichtingen omdat de uitstroom van middelen afhankelijk is van het al dan niet plaatsvinden van onzekere gebeurtenissen in de toekomst.

De voorwaardelijke verplichtingen kunnen worden onderscheiden in bankgaranties, concerngaranties en overige voorwaardelijke verplichtingen.

Bank- en concerngaranties

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Bankgaranties in verband met:

Uitvoering van projecten

112.803

91.193

Aanbestedingen

138

213

Overige

5.458

1.276

118.399

92.682

Concerngaranties in verband met:

Uitvoering van projecten

254.922

290.859

Krediet- en bankgarantiefaciliteiten

9.851

19.158

264.773

310.017

Totaal

383.172

402.699

De concerngaranties in verband met krediet- en bankgarantiefaciliteiten zijn verstrekt ten behoeve van projectfinancieringen en bankgarantie- en kredietfaciliteiten voor dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten en joint ventures. Voor schulden in enkele gezamenlijke bedrijfsactiviteiten en vastgoed joint ventures staat de Groep voor zijn deel in de joint venture garant, voor in totaal € 10 miljoen (2021: € 19 miljoen). De Groep verwacht geen materiële kredietverliezen hierop te leiden.

De concerngaranties die zijn uitgegeven ten behoeve van verkochte activiteiten (Leadbitter) zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel en bedragen € 38 miljoen (2021: 41 miljoen). Ten aanzien van lopende en opgeleverde werken zijn waar mogelijk de garanties overgenomen door de koper. Voor zover dit niet mogelijk is, heeft de koper een bank- of concerngarantie afgegeven.

Overige voorwaardelijke verplichtingen

De overige voorwaardelijke verplichtingen met significante cash impact bedragen ultimo 2022 € 19 miljoen (2021: € 16 miljoen) en met beperkte cash impact € 32 miljoen (2021: € 60 miljoen), in totaal € 51 miljoen (2021: € 76 miljoen). Hiervan is € 3 miljoen (2021: € 1 miljoen) in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten opgenomen. Het betreffen met name verplichtingen tot grondafname op het moment dat sprake is van een bouwvergunning en/of gerealiseerd verkooppercentage. Hiervoor zijn in 2022 geen (2021: geen) concerngaranties afgegeven.

6.28a Voorwaardelijke verplichtingen joint ventures

De joint ventures waarin Heijmans participeert hebben geen voorwaardelijke verplichtingen met significante cash impact ultimo 2022 (2021: geen) en met beperkte cash impact € 10 miljoen (2021: € 11 miljoen), in totaal € 10 miljoen (2021: € 11 miljoen). Het betreffen met name verplichtingen tot grondafname op het moment dat sprake is van een bouwvergunning en/of gerealiseerd verkooppercentage. De vermelde bedragen betreffen aandeel van de Groep in de joint ventures.

Deel dit verhaal