6.24 Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen voor onder andere verliezen onderhanden werken, garantieverplichtingen, herstructureringskosten en milieurisico's worden opgenomen indien Heijmans een bestaande verplichting heeft en het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen zal plaatsvinden. Het bedrag van de voorziening is voldoende betrouwbaar te bepalen. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij de tijdswaarde van de uitgaande kasstromen materieel is.

x € 1.000

31 december 2021

Terugboeking niet-gebruikte bedragen

Getroffen voorzieningen

Gebruikte voorzieningen

31 december 2022

Wintrack II

34.000

-19.000

0

0

15.000

Verliezen onderhanden werken

11.543

625

11.540

-8.138

15.570

Garantieverplichtingen

32.315

-2.382

9.760

-7.055

32.638

Herstructureringskosten

1.316

-292

1.813

-1.896

941

Milieurisico's

2.587

0

243

0

2.830

Voorziening negatieve deelnemingen

2.843

-2.477

0

0

366

Overige voorzieningen

1.655

0

488

36

2.179

Totaal voorzieningen

86.259

-23.526

23.844

-17.053

69.524

Looptijd van de voorzieningen

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Langlopend deel

45.106

64.303

Kortlopend deel

24.418

21.956

Totaal

69.524

86.259

Wintrack II

Zie voor nadere toelichting op de voorziening voor Wintrack II, toelichting 6.30 Schattingen en oordeelsvorming door het management.

Verliezen onderhanden werken

Op het moment dat een contract met een klant om een project uit te voeren verlieslatend wordt, wordt het gehele verlies opgenomen in de winst-en-verliesrekening en op de balans opgenomen als voorziening voor verliezen voor onderhanden werken. De projecten waarop deze verliezen betrekking hebben, worden binnen twee jaar afgerond.

Voorziening voor garantieverplichtingen

De getroffen voorzieningen hangen samen met klachten en gebreken die zich hebben geopenbaard na de oplevering van projecten en die onder de garantie vallen. De omvang van de voorziene kosten is mede afhankelijk van de ingeschatte verdeling van de schuldvraag over de betrokken bouwpartners. Naar verwachting zullen de verplichtingen zich voor het grootste deel in de komende twee jaar voordoen.

Voorziening voor herstructureringskosten

De voorziening voor herstructureringskosten vloeit voort uit afvloeiingskosten in verband met organisatiewijzigingen. De voorziening zal voor het grootste gedeelte in 2023 worden aangewend.

Voorziening voor milieurisico's

Onder deze post zijn mogelijke saneringskosten van terreinen opgenomen. Aan de hand van de beschikking van de overheid over de wijze van sanering en bodemonderzoek zijn per terrein de kosten van sanering ingeschat. De termijn waarbinnen de sanering dient plaats te vinden, is per terrein verschillend. Indien de vervuiling pas over een aantal jaren hoeft te worden opgeruimd, bestaat de plicht om de vervuiling te monitoren. De verwachte monitoringskosten zijn eveneens in de voorziening opgenomen.

Voorziening negatieve deelnemingen

De voorziening negatieve deelnemingen heeft betrekking op joint ventures waarvan de deelnemingswaarde negatief is en waarvoor de Groep geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming (dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming (voor zijn aandeel) tot betaling van zijn schulden in staat te stellen).

Overige voorzieningen

De post overige voorzieningen bestaat eind 2022 hoofdzakelijk uit een voorziening voor 2e jaars ziekte.

Deel dit verhaal