Profiel

Makers van een gezonde leefomgeving

Iedereen wil schone lucht inademen, in een fijne buurt wonen, genieten van mooie natuur, een goede werkplek hebben, veilig reizen van A naar B en aan het einde van de dag weer gezond thuiskomen. Dat zijn dan ook de doelen die wij voor ogen hebben met al onze activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra.

Heijmans richt zich op drie werkgebieden: wonen, werken en verbinden. We adviseren, ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, beheren en onderhouden. We werken voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en we sturen op verduurzaming, kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit. Heijmans wil een leidende rol pakken in het veiliger en duurzamer maken van de bouwsector. Zo dragen we bij aan de oplossing voor veel belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Voor nu en in de toekomst. Al onze activiteiten zijn gericht op het maken van een gezonde leefomgeving.

Echt Heijmans

Wat begon met één man, Jan Heijmans, groeide in honderd jaar tijd uit tot een beursgenoteerde onderneming met meer dan 5.000 medewerkers. Toch zijn we in de basis nog steeds een familiebedrijf, met oog en aandacht voor onze mensen. In 2023 blikken we terug op een eeuw aan ervaring en vakmanschap. Tegelijkertijd kijken we altijd vooruit, dat zit in ons karakter. We zijn gedreven en optimistisch, nieuwsgierig en inventief. Bovenal zijn we betrouwbaar, transparant en goed in wat we doen.

Beursgenoteerd sinds 1993

Heijmans is sinds 1993 genoteerd aan de beurs in Amsterdam. We zijn enkel actief op de Nederlandse markt. De meeste samenwerkingspartners komen uit Nederland. De markt voor grondstoffen en ingekochte producten is gecombineerd Nederlands en Europees. Een klein deel van de basisgrondstoffen komt van buiten Europa. De belangrijkste toeleveranciers zijn de onderaannemers (arbeid) en leveranciers van bouwmaterialen. De belangrijkste afzetmarkten zijn particulieren (woningbouw), woningcorporaties en institutionele beleggers, netwerkbedrijven (beheerders van elektriciteits-, water- en gasnetwerken) en (rijks)overheden.

Onze missie: het maken van een gezonde leefomgeving

Wij zijn makers van een gezonde leefomgeving. Ons doel is daar waar we zijn geweest de plek beter achter te laten dan we deze aantroffen. Ook onze eigen bedrijfsvoering moet gezond zijn. Wij vinden het een basisvoorwaarde om medewerkers en partners een veilige werkomgeving te bieden, zowel fysiek als sociaal. Een omgeving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Waar vitale collega’s met plezier hun werk doen.

Onze visie: de eindgebruiker centraal

Bij alles wat we doen, houden we de focus op de eindgebruiker. We willen zo veel mogelijk waarde toevoegen voor bewoners, woningkopers, medewerkers, bezoekers, patiënten, ondernemers en weggebruikers. Daarbij gaat het om leefbaarheid, duurzaamheid, toekomstbestendigheid en betaalbaarheid. Doordat we steeds langer bij projecten betrokken blijven, voegen we tot ver in de gebruiksfase waarde toe. We zijn ervan overtuigd dat als we het goed doen voor die eindgebruiker, we de meeste waarde toevoegen voor onze opdrachtgever.

Onze kernwaarden

Onze reputatie wordt bepaald door de kwaliteit van ons werk en de manier waarop we dit uitvoeren. De kracht van ons succes ligt bij onze medewerkers. Alleen samen kunnen we het verschil maken. Onze drie kernwaarden geven hiervoor de richting aan:

  • Eigenaarschap

  • Resultaatgerichtheid

  • Samenwerken

Maatschappelijke opgaven

Hart van Zuid

Gebiedsontwikkeling is voor Heijmans meer dan alleen stenen stapelen. Dat is goed zichtbaar in Hart van Zuid, waar Heijmans sinds 2015 met de gemeente Rotterdam en Ballast Nedam werkt aan de transformatie van een groot gebied in Rotterdam Zuid. Naast de verbetering van wegen, haltes en busbanen zijn nieuwe verbindingen gemaakt, wordt het gebied rondom het Zuidplein vergroend, zijn er woningen toegevoegd en kregen theater, zwembad, ­Ahoy’ en winkelcentrum een nieuwe jas. Zowel bewoners als ondernemers worden hier actief bij betrokken. Sterker nog, via het sociaal programma investeert Hart van Zuid in buurtbewoners en ondernemers: zij moeten de buurt gaan dragen en in hen schuilt de sociaal duurzame meerwaarde van deze ontwikkeling. Onderdeel van het sociaal programma is dat jonge statushouders hulp krijgen bij het zoeken naar een baan, stage of het verbreden van hun netwerk.

Lees het verhaal op heijmans.nl (new window)

Onze maatschappij is op dit moment turbulent en onzeker. Verduurzaming, de energietransitie en energiecrisis, de woningbouwopgave, schaarste van arbeid en materialen, inflatie en de stikstofdepositie. Met die thema’s en ontwikkelingen heeft Heijmans onder meer te maken. We zien en nemen hierin ook duidelijk onze verantwoordelijkheid en willen op al die vlakken bijdragen aan oplossingen. Dat doen we vanuit onze eigen ambitie om een positieve impact te maken op onze omgeving.

We blijven daarom in beweging, innoveren en zetten stappen in de goede richting. Ook al zijn die soms minder groot dan we zouden willen door (externe) factoren zoals de stikstofproblematiek, strakke regelgeving en tekorten op de arbeidsmarkt.

Onze strategie

  • Verbeteren

  • Verslimmen

  • Verduurzamen

De basis van onze strategie is verbeteren. We streven continu naar een hoger veiligheidsbewustzijn, grotere voorspelbaarheid, meer grip op projecten en consequent werken vanuit onze kernwaarden. Verbeteren gaat over het huis op orde hebben en houden, over aantrekkelijk werkgeverschap zodat je de juiste mensen aantrekt en behoudt. Verbeteren vraagt ook om verandering, het lef om keuzes te durven maken en nee durven te zeggen.

De focus houden op doen waar we goed in zijn en de ambitie om het zo goed mogelijk te blijven doen en alles in één keer goed te doen. Dat maakt ons een aantrekkelijke werkgever bij wie mensen graag werken. En een goede en betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers en leveranciers.

Onze strategie heeft de afgelopen jaren de stabiliteit van onze organisatie versterkt. Een essentiële voorwaarde om onze ambities waar te kunnen maken, want stabiliteit geeft ruimte voor vernieuwing. Met de grote maatschappelijke opgaves waar we voor staan is het tegelijkertijd een uitdaging om zowel stabiliteit als ook de focus op de toekomst te houden. Verslimmen en verduurzamen zijn hierbij absoluut noodzakelijk.

Met vernieuwende ideeën, producten en diensten bieden we slimme oplossingen die een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Met elk opgeleverd project worden de resultaten en effecten van onze inspanningen zichtbaarder. Door te meten en te monitoren – van ontwikkeling tot ver in de gebruiksfase – verzamelen we data en informatie van onschatbare waarde. Door deze data te analyseren en evalueren, zijn we in staat om steeds te blijven verbeteren, verslimmen en verduurzamen.

Met verduurzamen zorgen we er voor dat we ook op de lange termijn een gezonde leefomgeving hebben. Hierin kunnen wij als maker een verschil maken door duurzaam te ontwerpen en te bouwen. Met oog voor alternatieve energiewinning, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal, en tegelijkertijd voor optimaal comfort en beleving. We zien het als onze uitdaging in te zetten op de wensen van nu en ook goed de lange termijneffecten van die oplossingen in het oog te houden.

Integraliteit en synergie

De strategische koers van Heijmans is de laatste tien jaar sterk gericht op de integraliteit van alle bedrijfsonderdelen. We werken samen en profiteren van de kennis en ervaring die elders binnen de organisatie is opgedaan. Van idee tot realisatie, onderhoud en beheer, van gebouwen en wegen tot gebiedsontwikkelingen. Door het combineren van verschillende specialismen en activiteiten, bieden we integrale oplossingen die toegevoegde waarde leveren voor onze klanten. We gebruiken en vermarkten steeds meer digitale oplossingen als onderdeel van onze strategie om te blijven verslimmen. Ook werken we nauw samen met onze opdrachtgevers en partners en hechten veel waarde aan goede relaties. We werken steeds duurzamer en dragen waar mogelijk proactief duurzame oplossingen aan bij onze klanten. Daarmee onderscheidt Heijmans zich.

Verbetering N282/N260A

In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaat Heijmans de N282 en de N260A ter hoogte van Rijen, Hulten verduurzamen en verbeteren. Doel is de dagelijkse opstoppingen op deze wegen op te lossen en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. Om dit te doen, kiest Heijmans waar mogelijk voor duurzame en groene oplossingen. De aanpak behelst de verbreding van beide N-wegen naar 2x2 rijstroken, een afbuiging naar het zuiden ten westen van Hulten en een autoluwe N282 ter hoogte van Hulten, plus de aanleg van een groene middenberm over de gehele lengte van het tracé. Ook realiseert Heijmans ondergrondse faunapassages, een fietspad en een natuurlijke geluidswal. Eind 2023 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Lees het verhaal op heijmans.nl (new window)

Onze organisatie

Voor het realiseren van een gezonde leefomgeving is het optimaliseren van onze integrale werkwijze, gebaseerd op samenwerking en regie van essentieel belang. We sturen hierop vanuit de tweehoofdige raad van bestuur en de groepsraad. In de groepsraad is de dagelijkse operationele aansturing van de onderneming belegd. De groepsraad bestaat, naast de leden van de raad van bestuur, uit de directievoorzitters van de drie bedrijfsstromen, de Chief Risk Officer (CRO), de Chief Human Resources Officer (CHRO) en de Chief Procurement Officer (CPO).

Drie bedrijfsstromen

We werken in verschillende markten en we ontwikkelen daarvoor specifieke en uiteenlopende oplossingen. Dit doen we vanuit drie bedrijfsstromen. We kijken daarbij steeds meer naar het grote geheel. Door toenemende interne integraliteit, door de steeds grotere complexiteit van onze projecten en door onze langere betrokkenheid bij projecten, raken onze verschillende bedrijfsstromen meer en meer verweven. De hechte samenwerking tussen Vastgoed, Bouw & Techniek en Infra maakt ons slagvaardiger. Zo bieden we steeds completere en bredere proposities voor onze klanten.

Deel dit verhaal