8.5 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Immateriële activa (goodwill)

x € 1.000

2022

2021

Boekwaarde

Stand per 1 januari

21.207

21.207

Stand per 31 december

21.207

21.207

De immateriële activa bestaan volledig uit goodwill die betaald is voor de overname van IBC in 2001. De historische kostprijs bedraagt € 47,2 miljoen en de cumulatieve waardeverminderingen bedragen € 26 miljoen.

Financiële vaste activa

x € 1.000

2022

2021

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

92.990

37.972

Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

491.752

499.399

Uitgestelde belastingvordering

20.727

25.509

Totaal financiële vaste activa

605.469

562.880

De verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen zijn vanwege het langlopende karakter met ingang van 2022 onder de financiële vaste activa gepresenteerd, de vergelijkende cijfers 2021 eveneens.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

x € 1.000

2022

2021

Stand per 1 januari

32.501

-13.163

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen

60.533

50.243

Mutaties kasstroomafdekkingen

0

0

Veranderingen in actuariële resultaten met betrekking tot personeelsgerelateerde verplichtingen

-44

-4.579

Stand per 31 december

92.990

32.501

In mindering gebracht op vorderingen van groepsmaatschappijen

0

-5.471

Opgenomen onder financiële vaste activa

92.990

37.972

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op de rechtstreekse of middellijke belangen in groepsmaatschappijen, waarvan de belangrijke zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van de geconsolideerde jaarrekening.

Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Stand per 1 januari

499.399

495.559

Verstrekte leningen

36.321

71.452

Afgeloste leningen

-43.968

-67.612

Stand per 31 december

491.752

499.399

De verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen hebben overwegend een looptijd van langer dan één jaar.

Uitgestelde belastingvorderingen

De uitgestelde belastingvorderingen hebben betrekking op de gewaardeerde nog te verrekenen verliezen van de fiscale eenheid Heijmans N.V. Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

x € 1.000

2022

2021

Stand per 1 januari

25.509

31.718

Impact tariefswijziging

0

791

Correctie voorgaand boekjaar

-23

1.434

Last over het boekjaar

-9.183

-13.012

Waarderen niet eerder gewaardeerde verliezen

4.424

11.421

Impact nieuwe verliesverrekeningsregels

0

-6.843

Stand per 31 december

20.727

25.509

Voor een uitgebreide toelichting op de uitgestelde belastingvordering met betrekking tot de nog te verrekenen verliezen van de fiscale eenheid Heijmans N.V. wordt verwezen naar toelichting 6.15 van de geconsolideerde jaarrekening.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij ter beschikking van de vennootschap.

Eigen vermogen

2022

Geplaatst kapitaal

Agioreserve

Wettelijke reserve deelnemingen

Afdekkings- reserve

Reserve actuariële resultaten

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Ingehouden winst

Resultaat na belastingen boekjaar

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari

6.828

257.018

29.859

0

-60.214

340

-16.545

50.299

267.585

Uitgifte aandelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitkering dividend

238

9.721

0

0

0

0

-20.030

0

-10.071

Reclassificatie

0

0

-10.600

0

0

0

10.600

0

0

Bonus Investment Share Matching Plan

0

0

0

0

0

-30

0

0

-30

Resultaatbestemming 2021

0

0

0

0

0

0

50.299

-50.299

0

Totaalresultaat

0

0

0

0

-44

0

0

59.580

59.536

Stand per 31 december

7.066

266.739

19.259

0

-60.258

310

24.324

59.580

317.020

2021

Geplaatst kapitaal

Agioreserve

Wettelijke reserve deelnemingen

Afdekkings- reserve

Reserve actuariële resultaten

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Ingehouden winst

Resultaat na belastingen boekjaar

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari

6.580

245.773

43.859

0

-55.635

344

-54.660

40.148

226.409

Uitgifte aandelen

67

3.027

0

0

0

0

0

0

3.094

Uitkering dividend

181

8.218

0

0

0

0

-16.033

0

-7.634

Reclassificatie

0

0

-14.000

0

0

0

14.000

0

0

Bonus Investment Share Matching Plan

0

0

0

0

0

-4

0

0

-4

Resultaatbestemming 2020

0

0

0

0

0

0

40.148

-40.148

0

Totaalresultaat

0

0

0

0

-4.579

0

0

50.299

45.720

Stand per 31 december

6.828

257.018

29.859

0

-60.214

340

-16.545

50.299

267.585

Maatschappelijk aandelenkapitaal

Het maatschappelijk aandelenkapitaal is als volgt samengesteld:

in €

31 december 2022

31 december 2021

35.100.000 gewone aandelen van elk nominaal € 0,30

10.530.000

10.530.000

7.000.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B van elk nominaal € 0,21

1.470.000

1.470.000

8.000.000 preferente beschermingsaandelen van elk nominaal € 1,50

12.000.000

12.000.000

24.000.000

24.000.000

Per 31 december 2022 zijn 23.552.926 gewone aandelen geplaatst (2021: 22.760.479 ). Alle uitstaande aandelen zijn volgestort. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 7.065.877,80 (tegen € 0,30 per aandeel) (2021: 6.828.143,70 tegen € 0,30 per aandeel). Gewone aandelen zijn gecertificeerd. Voor certificaathouders bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid tot decertificering. Hiervan is voor 7 certificaten gebruikgemaakt. De houders van (certificaten van) gewone aandelen zijn gerechtigd tot dividend en hebben het recht om per aandeel dertig stemmen uit te brengen tijdens vergaderingen van de Vennootschap.

Voor een toelichting van de rechten en verplichtingen samenhangend met de cumulatief preferente financieringsaandelen B wordt verwezen naar toelichting 6.22 van de geconsolideerde jaarrekening.

Agioreserve

De agioreserve bestaat uit het boven nominale waarde op aandelen gestort kapitaal.

Reserve deelnemingen

De wettelijke reserve deelnemingen heeft betrekking op het verschil tussen de, op basis van de waarderingsgrondslagen van de moedermaatschappij berekende, ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de deelneming enerzijds en het deel daarvan dat de moedermaatschappij zou kunnen laten uitkeren anderzijds. De wettelijke reserve wordt op individuele basis bepaald. Deze reserve is niet vrij uitkeerbaar.

Afdekkingsreserve

De afdekkingsreserve bestaat uit het effectieve deel van de cumulatieve nettomutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten met betrekking tot afgedekte transacties die nog niet hebben plaatsgevonden. Deze reserve is niet vrij uitkeerbaar.

Reserve actuariële resultaten

De reserve actuariële resultaten bestaat uit actuariële resultaten op personeelsgerelateerde verplichtingen, zie toelichting 6.23 van de geconsolideerde jaarrekening.

Reserve Bonus Investment Share Matching Plan

Voor een toelichting op de Reserve Bonus Investment Share Matching Plan wordt verwezen naar toelichting 6.29 van de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaatbestemming

Het gerealiseerde resultaat na belastingen ad € 60 miljoen, wordt voorgesteld 40% uit te keren als dividend op (certificaten van) gewone aandelen en het resterende deel toe te voegen aan de reserves overeenkomstig hetgeen is vermeld in bijlage 11.1 'Resultaatbestemming' in dit jaarverslag.

Schulden

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Langlopende schulden

Financieringspreferente aandelen

0

28.265

Gesyndiceerde bankfinanciering

0

0

0

28.265

Kortlopende schulden

Groepsmaatschappijen

344.481

357.464

Te betalen dividend financieringspreferente aandelen

0

2.483

Financieringspreferente aandelen

0

2.483

Overige schulden

482

177

344.963

362.607

Verloop financieringspreferente aandelen

x € 1.000

2022

2021

Stand per 1 januari

30.748

41.848

Afgelost

-30.748

-11.100

Stand per 31 december

0

30.748

Deel dit verhaal